Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Pro vydavatele

Pro vydavatele

Akvizice elektronických zdrojů

Jste vydavatel/nakladatel a máte zájem o zpřístupnění vámi vydávaných elektronických dokumentů (e-knih, periodik v elektronické formě ) přes online katalog SVK HK?

Pro zpřístupnění je třeba uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů - ke stažení zde.

Jste autor a máte zájem své dílo v elektronické podobě zpřístupnit přes online katalog SVK HK?

Pro zpřístupnění je třeba uzavřít Licenční smlouvu o podmínkách užití díla – ke stažení zde.

V případě zájmu či dalších otázek kontaktujte Mgr. Lucii Jirků - mail: ezdroje@svkhk.cz, tel.: 494 946 273.

 

Akvizice placených elektronických dokumentů zasílejte: akvizice@svkhk.cz, klara.lukesova@svkhk.cz nebo na ezdroje@svkhk.cz.

Akvizice tištěných dokumentů

Akvizice tištěných dokumentů v SVK HK se řídí platnými zákonnými předpisy a Akvizičním plánem. SVK HK patří mezi knihovny s nárokem na povinný výtisk periodických publikací a právem na jeden regionální výtisk neperiodické publikace pro zachování písemného kulturního dědictví.

Pro povinný výtisk periodické produkce platí zákon č.46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), který byl 2.8.2000 změněn zákonem č.302/2000 Sb. a 13.6.2002 zákonem č.320/2002 Sb.. Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu výtisků (PV -povinný výtisk) příslušným knihovnám. Bližší informace o kontaktech dalších příjemců povinného výtisku: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/povinny-vytisk/prijempv.

Povinný výtisk neperiodických publikací se řídí zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, zákonem č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (část 22. Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Čl. XXII), vyhláškou MK ČR č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. (změněná vyhláškou č. 156/2003 Sb.) a vyhláškou MK ČR č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhl. č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání jeden regionální povinný výtisk místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele. Bližší informace: http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky/pv.

Dále je vydavatel povinen od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy činí jeden měsíc od doručení nabídky. Nebude-li nabídka přijata v této lhůtě, právo na uzavření kupní smlouvy zaniká.

Kontakt:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Oddělení akvizice, Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové,
akvizice@svkhk.cz, klara.lukesova@svkhk.cz
tel. 494 946 264, 494 946 263