Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Příruční knihovna

Příruční knihovna

Obsah:

Knihovnická literatura a zdroje

1. Knihovnické portály
2. Elektronické dokumenty ke stažení

3. Odborná periodika
4. Adresy knihoven
5. Diskusní konference
6. Knihovnické organizace 


Region
1. Informace o regionu
2. Regionální informační zdrojeKnihovnická literatura a zdroje

1. Knihovnické portályKnihovny.cz
Protál českých knihoven

Informace pro knihovny Národní knihovny ČR
Informační portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR shrnuje aktuální problematiku knihovnického oboru, obshauje odkazy na legislavitu, standardy, mezinárodní dokumenty, adresáře, knihovnu knihovnické literatury.

Knihovnické konference, semináře, akce
Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které pořádají knihovny (různých typů, velikosti a působnosti), profesní sdružení, školy a dalšími pořadatelé.

2. Elektronické dokumenty ke stažení


Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách
Namety,-napady.jpg
Markéta Poživilová
1. vydání
Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2019
Online zdroj (71 stran)
ISBN 978-80-7050-717-9
Stáhnout (PDF, 4283 kB)
Metodická příručka k projektu Bookstart byla zpracována na základě zkušeností autorky a námětů knihoven zapojených do projektu. Publikace vyšla ve spolupráci se SKIP.

Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií: přepracované a rozšířené vydání 
Smernice-IFLA-o-dyslexii-(1).jpg
Ivana Čiháková
1. vydání

Praha: Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2019.
Online zdroj (73 stran)
ISBN 9788070507162
Stáhnout (PDF, 1336 kB)
Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií.

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

2. aktualizované vydání
Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015.
Online zdroj (94 stran)
ISBN 978-80-7068-292-0
Stáhnout (PDF, 1230 kB)
 
Metodický materiál věnovaný uplatnění dobrovolníků ve veřejných kulturních službách včetně knihoven, zabývá se možnostmi uplatnění dobrovolníků, hodnocením, odměňováním i riziky spojenými s dobrovolnictvím.   
  

Portál Knihovny.cz
 Brozura-Portal.png
Praha : Městská knihovna, 2016.
Online zdroj (36 stran)
Stáhnout (PDF, 10 334 kB)
Publikace přináší pracovníkům knihoven základní seznámení s uživatelskými funkcemi portálu Knihovny.cz.
  

Profese knihovník

Sborník z mezinárodní odborné knihovnické konference konané dne 9. června 2016
v Regionální knihovně Karviná
Sestavila Halina Molinová a Markéta Kukrechtová.
Karviná : Regionální knihovna, 2016.
Stáhnout (PDF, 3003 kB)
 
Na konferenci zazněly příspěvky k tématům budoucnost knihovnictví, uplatnitelnost absolventů knihovnických škol, systém vzdělávání. Své názory přednesli odborníci z Čech, Slovenska a Polska. Webové stránky konference:
http://konference.rkka.cz/
 
Příklady dobré praxe PR v českých knihovnách

Věra Ondřichová
1. vydání
Praha : Městská knihovna v Praze, 2015.
Online zdroj (32 stran): ilustrace, portréty
ISBN 978-80-7532-082-7
Stáhnout (PDF, 4608 kB)
Publikace shrnuje zkušenosti knihoven z oblasti public relations a marketingu služeb, všímá si personálního zajištění PR v knihovně, spolupráce s dalšími organizacemi, představuje facebook jako nové médium v komunikaci knihovny atd.
 
Příručka pro knihovníky veřejných knihoven
Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová, Jan Lidmila.
Brno : Moravská zemská knihovna, 2013.
Stáhnout (PDF 6957 kB)
Příručka obsahuje informace a doporučení týkající se základních principů knihovnických služeb. Je koncipovaná jako užitečný rádce, na úvodní kapitoly o legislativě a financování knihoven navazují témata knihovní fondy a služby, a není opomenuta ani propagace knihoven, regionální služby a výkaznictví. 

Rovný přístup - knihovna přátelská k seniorům : metodická příručka pro práci knihoven se seniory
titul-seniori.png
K vydání připravily Hana Mazurová a Zlata Houšková.
1. vydání
Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2016.
Online zdroj (87 stran)
ISBN 978-80-7050-674-5
Stáhnout (PDF, 948 kB)

Metodická příručka definuje podmínky, které by knihovna měla splňovat, pokud chce být považována za přítelskou k seniorům. Text publikace je doplněn seznamem doporučených zdrojů k dané peroblematice i řadou příkladů z praxe českých knihoven.

S knížkou do života - projekt Bookstart v českém prostředí
Bulletin-SKIPBoostart_b.jpg
Sestavila Zlata Houšková.
Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 2017.
Bulletin SKIP, ročník 26, zvláštní číslo 1/2017.
Stáhnout (PDF, 12 169 kB)
Představení projektu na podporu čtenářské gramotnosti je doplněno řadou příkladů dobré praxe.


Standard pro dobrý knihovní fond
Standard-fonda-(1).jpg
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky.
1. vydání
Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2017.
ISBN 978-80-7050-691-2
Stáhnout (PDF, 4 446 kB)

Učební texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník
Brno : Moravská zemská knihovna, 2017.
Ke stažení...
Učební texty dle Národní soustavy kvalifikací.
 

3. Odborná periodika


BULLETIN SKIP
Vydává nejen pro své členy Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

Čtenář 
Knihovnický časopis s tradicí od roku 1949, vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně, obsah aktuálních čísel je přístupný pro předplatitele elektronicky, pro neregistrované je archiv plných textů přístupný po půl roce od vydání.
http://ctenar.svkkl.cz/
 
Duha
Informace o knihách a knihovnách z Moravy, vydává Moravská zemská knihovna Brno.
http://duha.mzk.cz/

Ikaros
Elektronický časopis o informační společnosti, vychází od roku 1997.
http://ikaros.cz/
 
IMPULSY (Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství)
Časopis se zaměřuje na dětskou literaturu a na podporu aktivit pro děti a mládež v knihovnách. Vydává Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně.Zahraniční časopisy

IFLA Journal (International Federation of Library Associations and Institutions Journal)
IFLA Journal publikuje výsledky výzkumu, případové studie a eseje, které odrážejí široké spektrum knihovnické profese v mezinárodním měřítku. Jedná se o mezinárodní vědecký časopis, články jsou publikovány v angličtině. http://www.ifla.org/
 

4. Adresy knihoven


Národní knihovna České republiky


 

5. Diskusní konference


Elektronické konference sdružují zájemce o daná speciální témata, jsou určeny k šíření odborných poznatků a výměně zkušeností.
Seznam konferencí včetně podmínek přihlášení je uveden na webu Knihovnického institutu Národní knihovny
(dostupné na: http://ipk.nkp.cz/adresare-e-konference/diskusni-konference)6. Knihovnické organizace


Sdružení knihoven České republiky (SDRUK)

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
 Region

1. Informace o regionu
2. Regionální informační zdroje 


Kramerius
Digitální knihovna regionálních periodik a monografií z fondu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. S ohledem na autorská práva jsou plné texty volně dostupné jen v případě starších dokumentů, u novějších dokumentů se zobrazí pouze záznam a plné texty jsou k dispozici ve studovně SVK HK.

Regionální bibliografie
Bibliografické soupisy s regionální tematikou.

Regionální články v katalogu SVK HK
Výběr záznamů článků o královéhradeckém regionu je přístupný z elektronického katalogu.

Regionální články v dalších zdrojích
Záznamy článků o královéhradeckém regionu s odkazy na katalogy a souborné databáze regionálních článků.

Regionální seriály
Souborný katalog periodik, která vycházela na území Královéhradeckého kraje v letech 1800-1965. Některá periodika jsou zachycena až do současnosti.

Výročí regionálních osobností
Faktografická databáze vybraných osobností Královéhradeckého kraje, u kterých si v aktuálním roce připomínáme výročí narození nebo úmrtí. Databáze je vytvářena ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 


Zpět na obsah