Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Ptejte se knihovny   Citace PRO

Úvod > Pro veřejnost > Poskytované služby

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Výpůjční služby se řídí Výpůjčním řádem SVK HK. Absenční půjčování (půjčování domů) probíhá u výpůjčního pultu ve 3. NP, prezenční (studium v knihovně, dokument se nepůjčuje domů) ve studovně periodik ve 4. NP a u výpůjčního pultu studovny v 5. NP.

Knihy zařazené do volného výběru si uživatel vybírá samostatně, následná výpůjčka probíhá u výpůjčního pultu. Vypůjčit dokumenty z volného výběru lze dvěma způsoby: buď vybrané knihy uživatel předá službu konajícímu pracovníkovi, který je načte do daného čtenářského konta, nebo si je uživatel načte sám prostřednictvím výpůjčního automatu umístěného na výpůjčním pultu ve 3. NP. Dokumenty z volného výběru nelze objednávat prostřednictvím elektronického katalogu. Pokud je však dokument z volného výběru momentálně vypůjčen jiným čtenářem, je možno si na něj zadat požadavek a tím si jej elektronicky zamluvit (rezervovat). Dokumenty uložené ve skladech lze objednat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického katalogu, kde uživatel zjistí veškeré potřebné informace o požadovaném dokumentu (dostupnost, místo uložení, doba potřebná k vyhledání apod.). Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček je zpravidla jeden měsíc, u prezenčních 14 dní. Uživatel je povinen vrátit dokumenty půjčené mimo budovu ve stanovené výpůjční lhůtě, při jejím nedodržení uhradí knihovně poplatky z prodlení. V době uzavření knihovny (mimo otevírací dobu) lze dokumenty vrátit do biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny.

DONÁŠKA KNIH DO DOMU

Jedná se o bezplatnou službu, která je prioritně určena pro hendikepované a imobilní občany. Zároveň ji však mohou bez obav využít i občané s omezenou schopností pohybu či dlouhodobě nemocní.

Podmínkou je pouze platný čtenářský průkaz a bydliště v Hradci Králové. Služba funguje 1x týdně vždy ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Maximálně lze vypůjčit (přivézt) 5 knih najednou.

Bližší informace získáte: tel.: 494 946 220, 494 946 252, mail: pujcovna@svkhk.cz, inform@svkhk.cz.

PŮJČOVÁNÍ ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH

Čtečky jsou půjčovány registrovaným uživatelům domů (absenčně) ve stejném režimu jako ostatní dokumenty. 
V případě poškození čtečky nebo nevrácení jejího příslušenství je čtenář povinen vzniklou škodu uhradit. 
Čtečka je půjčována s knihami staženými na paměťovou kartu. Seznam knih naleznete zde.

Máte také možnost vyzkoušet si čtečku prezenčně ve studovně SVK v 5. podlaží. 
 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MVS)

Registrovaným uživatelům zprostředkujeme výpůjčky dokumentu z jiných knihoven i ze zahraničí, případně zhotovíme kopie náhradou za výpůjčku (ceník), v souladu s autorským zákonem.

Tuto službu poskytujeme pouze v případě, že požadovaný dokument naše knihovna nevlastní. Objednávky jsou přijímány u pultu v 5. NP.

REŠERŠNÍ SLUŽBY

Podle vašeho zadání vypracujeme soupis odpovídajících informačních zdrojů, tj. rešerši. Žádanku o vypracování rešerše můžete podat také osobně ve studovně v 5. NP nebo zaslat poštou. Rešerše jsou hrazeny dle platného ceníku. Termín vypracování rešerše závisí především na rozsahu práce, ale také na množství zakázek: většinou je třeba počítat s dobou zpracování 5-6 týdnů. Na výjimkách je třeba se individuálně domluvit - inform@svkhk.cz.
Plné texty (PDF formát) některých dříve zpracovaných rešerší z posledních let (od roku 2006 do současnosti, ovšem s asi roční prodlevou) jsou k dispozici přímo v našem online katalogu. Pro vyhledávání rešerší zvolte "druh dokumentu = rešerše". Po otevření záznamu rešerše najdete dole na obrazovce položku Obsah/Plný text.

DATABÁZOVÉ SLUŽBY

Studijní a vědecká knihovna nabízí přístup k bibliografickým, plnotextovým a regionálním databázím a dalším zdrojům na internetu nebo na CD. Vyhledávání v databázích je bezplatné, za vytištěné výstupy se platí dle ceníku. Při vyhledávání vám pomůže nepřetržitá informační služba. Můžete navštívit i školení pro práci s databázemi. Databázové služby jsou přístupné ve studovně v 5. NP, registrovaným čtenářům SVK poskytujeme kromě toho vzdálený přístup do vybraných plnotextových databází zde.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

V centrální hale ve 3., 4., a 5. NP jsou umístěna multifunkční zařízení umožňující samoobslužné kopírování, skenování a tisky. Ke spuštění zařízení je nutné mít čipový čtenářský průkaz, který je vydáván u pultu registrace v 1. NP. Potřebný kredit si můžete nechat dobít u pultu ve 4. NP. Ve 3. NP je umístěn i automat na dobíjení kreditu. Kopírování složitějších zakázek žádejte u pultu ve 4. NP. Všechny tyto služby najdete v ceníku.

INTERNETOVÉ SLUŽBY

Knihovna zajišťuje přístup na internet na většině počítačů pro veřejnost a prostřednictvím bezdrátové sítě.

Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě SVKHK-Hoste je k dispozici ve studovnách ve 4. a 5. NP a v galerii U Přívozu, a to pouze pro registrované uživatele. K připojení potřebujete vlastní zařízení a uživatelské jméno a heslo čtenářského konta Aleph. Technickou podporu knihovna neposkytuje. Případné dotazy k této službě můžete poslat e-mailem na adresu wifi@svkhk.cz.

Registrovaní uživatelé mohou zdarma využívat internet na většině počítačů pro veřejnost. K internetu se nelze připojit pouze z terminálů umístěných na stojanech a několika počítačů ve studovně, které jsou vyhrazeny k jinému účelu. Podmínkou pro přístup na internet je platná registrace a vypořádané veškeré závazky vůči knihovně. Postup přihlášení k internetu naleznete na této adrese

Neregistrovaní uživatelé mohou zdarma využívat internet na dvou terminálech na stojanech v 1. NP.

Pravidla pro přístup k internetu.

INFORMAČNÍ SLUŽBY

U výpůjčního pultu v 1. NP získáte základní informace o provozu knihovny a službách v jednotlivých podlažích.

Ve 3. NP jsou poskytovány informace o umístění knih ve volném výběru a konzultace k používání online katalogu.

Ve 4. NP ve studovně periodik získáte informace k volnému výběru novin a časopisů a k možnosti jejich objednávání.

Ve studovně v 5. NP je přítomna informační služba, která zodpovídá ústní, telefonické i písemné dotazy týkající se informačních zdrojů, práce s databázemi a ostatními elektronickými zdroji informací. Zodpovídány jsou dotazy bibliografické i faktografické. Telefonické dotazy směrujte na číslo 494 946 221, písemné dotazy pište na e-mail inform@svkhk.cz nebo na poštovní adresu Studijní a vědecká knihovna, Hradecká ulice 1250, 500 03 Hradec Králové.

SLUŽBY PRO KNIHOVNY

viz Informace pro knihovny

ŠKOLENÍ PRO ČTENÁŘE

viz Kurzy pro čtenáře

FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY

viz Regionální literatura

EXKURZE

viz Exkurze, vzdělávání

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové nabízí skupinám zájemců zdarma exkurze. Exkurze jsou vhodné zejména pro střední školy, ale navštěvují je rovněž vyšší ročníky základních škol a vysokoškoláci (obsah upravujeme s ohledem na věk a obor účastníků). Naše nabídka platí i pro mimohradecké zájemce.

Podle svých časových možností mohou účastníci zhlédnout prezentaci naší knihovny a celé škály jejích služeb. Prezentace je doplněna podle přání účastníků nácvikem práce s elektronickým katalogem SVK; můžeme Vám také předvést ukázky časopisů a dalších materiálů vztahujících se k Vašemu oboru, doporučit elektronické databáze apod.

Předběžná dohoda je nutná, abychom pro Vás mohli rezervovat učebnu na určený čas a abychom s Vámi dojednali Vaše eventuální požadavky na obsah exkurze.

Kontakt - exkurzi si můžete sjednat na telefonu 494 946 221 nebo osobně u pultu v 5. NP, popř. e-mailem na inform@svkhk.cz.

Prohlídky knihovny pro veřejnost s výkladem

Každou první středu v měsíci v době od 16.00 do 17.00 hodin jsme pro vás připravili prohlídku prostor Studijní a vědecké knihovny s výkladem. Sraz účastníků je v 1. NP u pultu ostrahy v 16.00.
Nemusíte se přihlašovat předem. Maximální počet účastníků je 25.

OBSAHY ČASOPISŮ

Prostřednictvím této služby si objednáte průběžné elektronické zasílání obsahu každého nově došlého čísla vybraného periodika, jež se nachází ve fondu naší knihovny. Službu, která je určena pouze registrovaným uživatelům a knihovnám, si mů��ete objednat na této adrese.

NÁVRHY NA DOKOUPENÍ TITULŮ

Prostřednictvím této služby můžete navrhnout dokoupení pro vás potřebných titulů do fondu naší knihovny. Službu můžete použít na této adrese. Navrhované publikace budou získávány do fondu SVK HK podle finančních možností SVK a v souladu se schváleným Akvizičním programem.

OSTATNÍ SLUŽBY

Ve studovně v 5.NP a 4.NP je možnost využít sady MS Office k psaní textů, tabulek, tvorbě prezentací apod. K dispozici jsou dále disketové a CD mechaniky, možnost připojení flash disků.
K individuálnímu či skupinovému studiu jsou pro registrované uživatele určeny samostatné boxy v 5. NP vybavené počítači, televizorem, přehrávačem audio/video kazet a DVD.