Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
* * *
Úvod > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Směrnice o ochraně osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem 
Informace o zpracování osobních údajů ke stažení ve formátu pdf.
 ► Formuláře k uplatnění Vašich práv.
   

 
 

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (dále jen SVK HK). Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“). Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytovanou službou a stanoveným účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace.


Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V SVK HK platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracováváme jen tehdy, pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce. Jako rodič nebo jiný zákonný zástupce nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

K ochraně osobních údajů můžete přispět sami tím, že nebudete půjčovat čtenářskou průkazku jiným osobám (přihlásit se do SVK HK může každý) a nebudete nikomu sdělovat své přístupové údaje k čtenářskému kontu.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na: Bohdanu Hladíkovou, e-mail gdpr@svkhk.cz.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
web: www.uoou.cz.

1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
sídlo: Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové 3  
IČO: 00412821  
(dále jen SVK HK“)

Kontaktní osoba: Mgr. Bohdana Hladíková, e-mail: gdpr@svkhk.cz, tel.: 49 49 46 239.
 
  SVK HK nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, ani ho nejmenovala dobrovolně.  Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.
 

2.ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby - rozsah poskytovaných služeb je dán Knihovním řádem SVK HK.

SVK HK shromažďuje osobní údaje o uživatelích jakýchkoliv služeb poskytovaných SVK HK, registrovaných uživatelích a jejich zákonných zástupcích (případně zplnomocněných osobách), o spolupracujících osobách, o obchodních partnerech SVK HK, o autorech titulů a veřejně známých osobnostech.

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

Základní údaje


Identifikační údaje

   
Mezi základní identifikační údaje patří vaše jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo čtenářského průkazu, u cizinců: údaj o platnosti povolení k pobytu na území ČR, v případě dětí mladších 15 let: jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa v ČR zákonného zástupce dítěte a jeho podpis, podpis čtenáře.
 
Pokud jste obchodním partnerem, patří mezi základní identifikační údaje také IČO a adresa sídla.
 
Tyto základní identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy (registrace), kterou uživatel knihovních služeb s SVK HK uzavírá nebo kterou uzavírá s SVK HK obchodní partner. Tyto údaje vyžaduje SVK HK při uzavření smlouvy. Bez nich nemůže SVK HK požadované služby poskytnout.
 
  Pro následnou identifikaci registrovaného uživatele může SVK HK evidovat čísla čipových karet, které SVK HK akceptuje jako čtenářské průkazy, pokud se registrovaní uživatelé těmito průkazy budou identifikovat.
  Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • uzavření a plnění smlouvy – poskytování požadovaných veřejných knihovnických a informačních služeb
 • uzavření a plnění smlouvy – např. obchodní partneři
 • plnění naší zákonné povinnosti – poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
 • plnění naší právní povinnosti – zejména povinnost uchovávat doklady vzniklé z obchodních závazků dle daňových zákonů
 • plnění naší právní povinnosti – ochrana knihovního fondu. 


 Doplňující a kontaktní údaje

Pokud nám sdělíte dobrovolně své kontaktní údaje, mezi které patří další kontaktní adresa, e-mailová adresa, můžeme vám poskytnout komfortnější komunikační služby např. zasílání upozornění o blížícím se konci výpůjční lhůty, o blížícím se konci platnosti registrace, o připravených rezervacích apod. Poskytnutí těchto údajů tedy není pro uzavření smlouvy vyžadováno.
 
Pokud nám poskytnete údaj o tom, zda jste držitelem průkazu ZTP či ZTP-P nebo studentem, můžeme vám na základě toho přiznat čerpání výhod, které SVK HK těmto osobám poskytuje, např. slevy při registraci.
  Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • pro zkvalitnění služeb při plnění smlouvy o poskytování knihovnických služeb.  Osobní údaje autorů, osobností

SVK HK zpracovává osobní údaje autorů různých titulů či významných osobností (zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, životopisné údaje, dosažené vzdělání). SVK HK tak činí v rozsahu nezbytném pro vykonávání bibliografických a rešeršních služeb v režimu knihovního zákona.
 
  Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • plnění úkolu daného zákonem ve veřejném zájmu
 • vědecký či historický výzkum.
 


Údaje o poskytovaných službách

SVK HK zpracovává údaje, které úzce souvisí s tím, jak využíváte služby SVK HK, nebo údaje, které SVK HK v průběhu využívání služeb sdělíte nebo jinak je vytváříte při využívání služeb SVK HK. Jedná se zejména o tyto údaje: 
 • historie výpůjček, požadavků a plateb
 • informace o aktuálních výpůjčkách, požadavcích a pohledávkách
 • přístupy k multifunkčním zařízením
 • příjezdy na parkoviště
 • přihlášení čtenáře ke čtenářskému kontu.
  Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • pro plnění sjednaných služeb
 • pro ochranu knihovního fondu, což je naše zákonná povinnost.
 


Údaje ze vzájemné komunikace


Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci, jako např. řešení případných stížností, připomínky k poskytovaným službám apod.
 
  Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • pro ověření kvality a správnosti plnění sjednaných služeb
 • vypořádání reklamačních řízení
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.


 

Údaje z kamerových záznamů

Vybrané prostory SVK HK jsou z bezpečnostních důvodů sledovány a zaznamenávány kamerovým systémem. Tyto prostory jsou pro uživatele viditelně označeny a doplněny informacemi vyžadovanými Nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR.
 
  Rozsah a způsob zaznamenávání kamerovým systémem jakož i bližší podmínky ochrany osobních údajů získaných ze záznamu kamerového systému jsou obsahem samostatné přílohy č. 6 knihovního řádu – Směrnice o ochraně osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem.

Záznamy z kamerového systému jsou pořizovány výlučně za účelem ochrany knihovního fondu a ostatního majetku SVK HK a zvýšení ochrany práv a svobod osob, které by mohly být dotčeny protiprávním jednáním jiných osob.

Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.

 


Účetnictví a daně

SVK HK shromažďuje identifikační a transakční údaje uživatelů (zejm. o provedených peněžitých úhradách poplatků uživatelů služeb) a obchodních partnerů za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které SVK HK ukládá platná legislativa.
 
  Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • plnění povinností z právních předpisů
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů
 

Vnitřní správa

Výkon (resp. obhajoba) práv

SVK HK v případě nutnosti vymáhání svých nároků (dlužné částky, náhrada škody) shromažďuje pro tyto účely základní údaje uživatele nebo obchodního partnera, údaje o poskytnutých službách, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.
 
  Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů. 

Testování změn software

  Veškeré osobní údaje uložené v používaném software ze strany SVK HK mohou být využity k testování nového software, pokud nejsou pro jeho zavedení dostatečná testovací data.

Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů.

Statistické účely
 
  Údaje jsou užívané rovněž ke statistickým účelům, avšak v tomto případě vždy již v anonymizované podobě. Jedná se zejména o statistické analýzy věkové skladby uživatelů knihovnických služeb.

Důvod, proč údaje zpracováváme:
 • pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů – vnitřní administrativní účely
 • plnění povinností z právních předpisů
 • pro historický nebo vědecký výzkum. 

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

SVK HK zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat. Archivace údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Osobní údaje registrovaných uživatelů SVK HK

Osobní údaje registrovaných uživatelů SVK HK uchovává po dobu platnosti čtenářské registrace, prodlouženou o rok. Během tohoto roku má uživatel možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby SVK HK veškeré údaje vymaže/anonymizuje (tedy smaže identifikační údaje čtenáře a původní údaje již nepůjde ke čtenáři přiřadit), pokud neeviduje vůči uživateli žádné pohledávky; pokud pohledávky eviduje, vymaže/anonymizuje údaje po uplynutí 1 roku od jejich úplného vyrovnání.
 
  Registrovaný uživatel, vůči kterému nemá SVK HK žádné pohledávky, je oprávněn požádat SVK HK o částečný výmaz některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace. Částečnému výmazu podléhají tyto osobní údaje: údaje o vrácených prezenčních a absenčních výpůjčkách, údaje o provedených požadavcích, údaje o historii plateb. Částečný výmaz SVK HK provede do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Registrovaný uživatel svoji žádost může vznést ve formě vyplnění příslušného formuláře osobně v SVK HK při současném ověření totožnosti žadatele ze strany pracovníků SVK HK. Podáním žádosti o částečný výmaz uživatel souhlasí s tím, že vymazávané údaje již nebude moci nikdy reklamovat ani k nim uplatňovat jiné nároky.

SVK HK však uchovává osobní údaje čtenáře, který byl rozhodnutím SVK HK zbaven práva užívat služeb SVK HK v souladu s čl. 5 bodem 4 knihovního řádu, aby nemohlo dojít k jeho opětovné registraci. Toto opatření trvá do jeho případného zrušení.

Osobní údaje zákonného zástupce uživatele SVK HK vymaže/anonymizuje ve vztahu k zastupované osobě, jakmile zjistí, že pominul důvod pro zastupování, případně, pokud dříve účel nepominul, spolu s výmazem/anonymizací osobních údajů uživatele
. 

 

Osobní údaje ostatní 
 

Údaje obchodních partnerů či jiných spolupracovníků jsou evidovány po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a dále dle zákonných lhůt, nedojde-li ke skutečnosti, která odůvodňuje delší zpracování (např. vznik sporu).

Údaje z kamerového systému SVK HK zpracovává 3 dny od pořízení záznamu (případně po dobu nezbytnou k prošetření vzniklého incidentu).

Účetní údaje SVK HK vymazává vždy po uplynutí zákonných lhůt.     
 
Osobní údaje získané s písemným souhlasem zpracováváme po dobu platnosti souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl (v režimu omezeného zpracování).
 
Osobní údaje autorů jsou zpracovávány ve veřejném zájmu, tedy v zájmu veřejnosti na informace a též pro účely vědeckého a historického výzkumu, v souladu se základním posláním knihoven daném zákonem 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění a SVK HK je k tomu zmocněna § 11 odst. 2 pís. b) cit. zákona (zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabezpečuje koordinaci krajského bibliografického systému).  Z tohoto důvodu není zpracování údajů o autorech časově omezeno. 
 

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při poskytování služeb vámi požadovaných nebo které sami svou aktivitou při čerpání námi poskytovaných služeb vytváříte.

Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů. Výjimkou je vyhledávání veřejně dostupných údajů o autorech titulů a známých osobnostech, které zpracováváme pro bibliografické účely.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř SVK HK a nepředáváme je jiným knihovnám ani jiným subjektům, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé donáškových služeb, poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, které zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Právo na přístup k vašim osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem o vás zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost SVK HK poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených. SVK HK poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). SVK HK jejich opravu poté, co bude moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti). Kontaktní adresu, e-mailovou adresu a telefon můžete změnit též online po přihlášení do svého čtenářského konta.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které by SVK HK zpracovávala neoprávněně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU o ochraně osobních údajů (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, aby vám SVK HK poskytla automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, aby tyto údaje předala jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste udělili SVK HK souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (kamerový systém, obhajoba právních nároků) či na veřejném zájmu (bibliografické údaje o autorech a známých osobnostech).

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na knihovnu, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte SVK HK, resp. osobu uvedenou v bodu 1. těchto Zásad. Rovněž můžete využít námi připravených formulářů umístěných níže. 

 
  SVK HK je povinna vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by SVK HK nevyhověla žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  
V některých případech vymezených legislativou není SVK HK povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech SVK HK může:
 
 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.
 
Pokud SVK HK obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 
  


Formuláře k uplatnění Vašich práv:

Žádost o přístup k osobním údajům
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o výmaz osobních údajů
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Žádost o přenositelnost osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů