Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Provozní informace > Parkoviště > Parkování v areálu SVK HK

Parkování v areálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Venkovní parkoviště je určeno pro registrované uživatele SVK HK.  
Jedná se o nehlídané parkoviště, kde mohou uživatelé parkovat svá motorová vozidla.
Parkování v podzemním parkovišti je určeno pro registrované uživatele knihovny s platnou aktivací služby pro parkování.
 
Venkovní i podzemní parkoviště je otevřeno v otevírací době knihovny. 
Po ukončení otevírací doby se venkovní i podzemní parkoviště uzavírá.
  
Vjezd na parkoviště - otevření závory
 • Při vjezdu na venkovní parkoviště je nutno najet s vozidlem před závoru, přiložit průkaz uživatele knihovny (čtenářský průkaz) na čtecí zařízení. Závora se otevře.
 • Pro vjezd do podzemního parkoviště je  potřeba mít průkaz uživatele knihovny (čtenářský průkaz) s aktivací služby pro parkování. Postup pro otevření závory je stejný jako v předchozím případě.
 •  Registraci uživatele knihovny je možno provést v 1. NP a aktivaci služby parkování v 4. NP.  
Výjezd z parkoviště
 • Závora se automaticky zdvihne při najetí vozu před závoru.
 
Celé parkoviště je napojeno na monitorovací kamerový systém.
 • Výška parkujícího vozidla může být maximálně 185 cm.
 
Upozornění: Vozidla, která budou stát v podzemním i na venkovním parkovišti mimo otevírací dobu knihovny, budou odtažena na náklady jejich majitele.
V zimním období bude udržována pouze část venkovního parkoviště.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Provozní řád parkoviště
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové  

Ve všech prostorách parkoviště platí zákon o provozu na pozemních komunikacích
(zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu)
 
Uživatel parkoviště je povinen:
 • seznámit se s provozním řádem parkoviště,
 • uposlechnout pokynů pracovníků ostrahy SVK HK,
 • respektovat dopravní značení,
 • po zaparkování uzavřít okna vozidla a vozidlo uzamknout.
 
V prostorách parkoviště není dovoleno:
 • provádět jakékoliv opravy a údržby včetně mytí,
 • odkládat předměty a jinak znečišťovat parkovací plochy,
 • jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm a hořlavinami,
 • nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata,
 • parkovat mimo otevírací dobu SVK HK.

Ostatní ustanovení:
 • motorová vozidla je povoleno uvádět do chodu pouze za účelem odjezdu z parkoviště,
 • nepojízdná a odstavená vozidla budou odtažena na náklady majitele,
 • osoby se v prostoru parkoviště mohou zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou pro zaparkování a odjezd vozidla,
 • parkovat zde mohou pouze vozidla v dobrém technickém stavu.
 
Je přísně zakázáno parkování vozidel s pohonem na plyn v podzemním parkovišti.
 
Vzájemné poškození vozidel na parkovišti se řeší v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb. a novelou č. 137/2008, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové  n e o d p o v í d á  za škody způsobené vloupáním do vozidel, za škody vzniklé odcizením vozidel ani za škody vzniklé při zajíždění vozidla na parkovací místo a vyjíždění z parkovacího místa (např. poškození vozidla o sloup, zeď apod.). Dále SVK HK neodpovídá za škody na předmětech volně položených v automobilu (mobilní telefony, oděvy, fotopřístroje, sportovní potřeby, peníze apod.)
V případě poškození parkoviště a zařízení SVK HK je ten, kdo způsobí škodu, povinen ji ohlásit ve vstupní hale knihovny u informačního pultu v 1. NP.