Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > Ptejte se knihovny > Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

1          Základní ustanovení a pojmy
 
1.1     Vnitřní předpis vychází ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon).
1.2    Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (dále jen SVK HK) je v souladu s § 2 zákona povinným subjektem, který má podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
1.3    Základní pojmy dle zákona a tohoto vnitřního předpisu jsou definovány v dalších odstavcích.
1.4    Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
1.5    Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.
1.6    Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána (např. tištěná informace nebo informace vydaná na jiném nosiči dat).
1.7    Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (např. informace o její existenci, původu, počtu atd.).
 
2    Poskytování a zveřejňování informací
 
2.1 SVK HK poskytuje informace ve smyslu zákona žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
2.2 Povinnosti organizace při zveřejňování informací podrobně upravuje § 5 zákona.
2.3 SVK HK v souladu se svou zřizovací listinou a podle knihovního zákona, § 4 odst. 5 (zákon č. 257/2001Sb. – dále jen KZ) realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím. Činnost SVK HK v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb upravuje knihovní řád knihovny (dále jen KŘ), který byl vydán podle § 4 odst. 6 KZ.
       KŘ je k dispozici návštěvníkům knihovny ve všech veřejnosti volně přístupných prostorech knihovny a dále na sekretariátu ředitelky SVK HK. Všechny odborné útvary SVK HK poskytují v rámci své odborné působnosti informace žadatelům přímo na základě ústních žádostí (§ 13 odst. 1 zákona) nebo formou dálkového přístupu (pomocí sítě nebo elektronických komunikací – webové stránky, maily apod.).
2.4 SVK HK v rámci svých povinností dle § 5 zákona dále umožňuje přístup (případně zhotovení kopií) na sekretariátu ředitelky SVK HK k informacím týkajícím se:
·         zřizovací listiny SVK HK,
·         organizační struktury SVK HK,
·         vnitřních předpisů (včetně KŘ) a organizačních směrnic SVK HK,
·         výroční zprávy za předcházející kalendářní rok.
       SVK HK je povinna tyto informace zveřejňovat též způsobem umožňujícím dálkový
       přístup.
2.5 Je-li informace poskytována na základě žádosti (ústní, písemné, elektronické), poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace. To znamená, že na ústní dotaz postačí i ústní odpověď, na písemný dotaz je nutno odpovědět též písemně atd. Žádosti sdělené ústně při návštěvě kteréhokoliv útvaru knihovny nebo telefonické dotazy jsou osloveným zaměstnancem vyřizovány podle možnosti okamžitě nebo v co nejkratší době:
·         podáním ústní informace,
·         odkazem na zveřejněnou informaci,
·         umožněním nahlédnout do příslušného materiálu (např. KŘ),
·         poskytnutím kontaktu na jiného odborného zaměstnance SVK HK, případně na jinou instituci, v jejíž působnosti je daná problematika.
Ústně podané dotazy se nemusejí zaznamenávat.
2.6 Pokud žadatel není s odpovědí na ústně podanou žádost spokojen, musí podat žádost písemně (za písemnou žádost se považuje i mail – elektronická komunikace).
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela SVK HK. Aby se jednalo o žádost podle zákona, musí z ní být zřejmé (viz příloha):
·         čeho se informace týká,
·         že jde o informaci na základě zákona – tj. týká se působení SVK HK,
·         identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno a příjmení, datum  narození, adresa; u právnické osoby název organizace, IČO, sídlo organizace).
 
3          Postup při podávání a vyřizování písemné žádosti
 
3.1 Písemné žádosti lze podat:
- prostřednictvím  elektronické pošty na adresu eva.svobodova@svkhk.cz ,
- faxem na číslo 494 946 225,
       - poštou na adresu SVK HK, Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové,
- osobně na sekretariátu SVK HK.
3.2   Vyřízení žádosti proběhne následujícím postupem:
·           V případech nedostatku údajů v žádosti či nesrozumitelnosti žádosti je žadatel vyzván  k doplnění či upřesnění žádosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání písemné žádosti; pokud žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení nevyhoví, sdělí odpovědný pracovník žadateli, že se písemná žádost odkládá nebo odmítá podle § 14 odst. 5  písm. a) a b) zákona.
·           Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti SVK HK, odpovědný pracovník žádost odloží a toto odůvodnění sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona).
·           Žadateli jsou sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti podle § 6 odst. 1 zákona; pokud však žadatel dále trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je odpovědný pracovník povinen mu ji poskytnout.
Pokud nenastanou tři výše uvedené situace anebo pokud není nutný postup dle části 7 tohoto předpisu, odpovědný pracovník žadateli poskytne informaci písemnou, případně elektronickou formou, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne přijetí žádosti nebo jejího upřesnění a doplnění. Kopii podané informace předá odpovědný pracovník  na sekretariát ředitelky SVK HK k zaevidování. Lhůtu 15 dní je možno prodloužit ze závažných důvodů (např. informace vyžaduje konzultace s jinými knihovnami, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací  atd.) maximálně o 10 dnů, žadatel však musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytování informace. Pokud odpovědný pracovník zjistí, že je dán některý z důvodů uvedených v části 4 tohoto předpisu, pro který je nutno poskytnutí informace odmítnout, zpracuje toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti, a v 15denní lhůtě jej písemně sdělí žadateli. Kopii rozhodnutí předá na sekretariát ředitelky SVK HK.
 
4       Důvody pro neposkytnutí informace
 
4.1 SVK HK nesmí žadatelům poskytovat informace pouze z důvodů, které zákon taxativně vymezuje v § 7 až 11. Jedná se o tyto případy:
·    jde-li o utajovanou skutečnost dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
          informací a o bezpečnostní způsobilosti;
·    jde-li o informaci, která je obchodním tajemstvím dle § 17 obchodního zákoníku
          (obchodním tajemstvím nejsou ovšem informace týkající se používání veřejných
          prostředků);
·    jde-li o informace o majetkových poměrech osob, které nejsou povinnými subjekty
          (např. zaměstnanci), které SVK HK získá na základě zákonů o daních (daňová
          přiznání), sociálním a zdravotním pojištění apod.
4.2  SVK HK dále nebude poskytovat informace, které by znamenaly porušení autorského práva a ochrany osobních údajů o zaměstnancích dle občanského zákoníku a  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
5        Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti
 
5.1 V odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti vydanému příslušným vedoucím odboru rozhoduje ředitelka SVK HK.
5.2 Ředitelka musí rozhodnutí učinit (opět písemně) v lhůtě do 15 dní od obdržení odvolání žadatele. Tato lhůta je maximální, nelze ji prodloužit.
5.3 Pokud žadatel není spokojen s výsledkem rozhodnutí o odvolání ze strany ředitelky SVK HK, může se proti tomuto rozhodnutí odvolat přímo ke zřizovateli SVK HK, tj. Královéhradeckému kraji. Obdobně může postupovat i v případě stížnosti dle části 6 tohoto předpisu. Rozhodnutí o odvolání je rovněž přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví. Žadatel tedy může v případě nesouhlasu s rozhodnutím o odvolání postupovat též soudní cestou podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění.
 
6        Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci
 
6.1  Žadatel ji může podat ústně či písemně z těchto důvodů (§ 16 a zákona):
·    žadatel nesouhlasí s odkazem na zveřejněnou informaci,
·    SVK HK nezareagovala v zákonem stanovených lhůtách,
·    informace byly poskytnuty pouze částečně a o zbytku nebylo rozhodnuto,
·    žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů (viz bod 7).
6.2 O stížnosti rozhoduje ředitelka SVK HK. O ústní stížnosti, kterou nelze ihned vyřídit, se sepíše písemný záznam. Lhůta pro vyřízení stížnosti je opět 15 dní.
 
7        Úhrada nákladů
 
7.1 Úhradu za poskytnutí informací může SVK HK požadovat pouze v případech, kdy
       poskytnutí informace představuje:
·    pořízení 50 a více stran kopií listin nebo jiných dokumentů v rozměru A4,
·    pořízení 3 a více technických nosičů dat,
·    náklady na odeslání informace žadateli obyčejným nebo doporučeným podáním obsahujícím 50 a více stran v rozměru A4 nebo 3 a více nosičů technických dat (poštovní služby),
·    vyhledávání podkladů delší než 8 hodin pracovního času příslušného zaměstnance.
7.2 O uplatnění úhrady za poskytnutí informace v případech uvedených v odstavci 7.1
      rozhoduje vždy ředitelka SVK HK na základě návrhu, který jí předloží vedoucí odboru, který poskytnutí informace vyřizuje. V případě rozhodnutí ředitelky SVK HK o finanční úhradě příslušný vedoucí odboru písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli ještě před poskytnutím informace. V oznámení musí být také uvedeno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena a jakou formou má být úhrada provedena (stanoví vedoucí EPO).  
7.3 Poskytnutí informace podle bodu 7.3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
      Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, je jeho žádost odložena. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady 60denní lhůta neběží.
7.4 Sazebník úhrad nákladů je stanoven v části 8 tohoto vnitřního předpisu. Sazebník je
      stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
      licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
      k informacím.   
        
8       Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona
 
Úkon                                                                                                      cena v Kč
 
1) pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně                                        ... 2,-
2) pořízení listiny A4 černobíle, oboustranně                                         ... 4,-
3) pořízení listiny A4 barevně, jednostranně                                        ... 20,-
4) pořízení listiny A4 barevně, oboustranně                                         ... 40,-
5) pořízení technického nosiče dat (1 ks)
                            a) CD-ROM s obalem                                              ... 20,-
                            b) CD-ROM bez obalu                                             ... 10,-
                            c) disketa                                                                  ... 10,-
6) hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací   ... 150,-
7) náklady na poštovní služby při odesílání -   dle ceníku České pošty 50 a více listů
 
9.    Platnost vnitřního předpisu
9.1    Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti od 1. 3. 2011.
 
 
 
Mgr. Eva Svobodová
               ředitelka SVK HK
 
Příloha: Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF, 253kB)