Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/2/2008
Číslo: Ročník 18 (2008), Dvojčíslo 3 - 4
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Public relations aneb Chcete to česky?
Autor: Vladimíra Buchtová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=955


Public relations aneb Chcete to česky?

Vladimíra Buchtová

Knihovny byly vždy ve světě reklamy a marketingu do jisté míry popelkami. Na to jsme byli zvyklí nejen my, ale i veřejnost, a to i ta část, která knihovny navštěvovala. To je možná i jeden z důvodů, proč se tolik lidí s takovou chutí pustilo do náruživé debaty týkající se blobu na Letné. Najednou bylo téma knihovny více než veřejné a Národní knihovna pochopitelně reagovala. Přestože i předtím fungovala jakási komunikace knihoven s veřejností, tato událost byla vyzdvižena do centra pozornosti právě díky mediální prezentaci potřeb, funkcí a společenské nezbytnosti knihoven. Takto složitým úvodem se dostávám k jádru toho, o čem bych měla psát. Koncepce public relations nejen v nové budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, ale v knihovnách vůbec. Tedy česky řečeno: jak propagovat knihovnu, přiblížit služby - a to nejen ty tradiční - širší veřejnosti, jak co nejúžeji komunikovat s uživatelem a jak co nejlépe včlenit tuto "nemoderní" instituci do kulturního povědomí našeho města a jeho okolí.

Naši příznivci, kteří navštěvovali Studijní a vědeckou knihovnu již ve staré budově, vědí, kolik přednášek, školení a besed knihovna nabízela již ve svých skromných prostorách. Ty, do kterých se v těchto dnech stěhujeme, však skýtají mnohem širší možnosti. Kromě toho, že budou pokračovat oblíbené cykly přednášek "Pojďme si povídat" a "Literární dílny", bude konferenční sál nabízet prostory i pro populárně-naučné přednášky, pro prezentace, semináře a konference. Učebny budou využity pro školení informační a počítačové gramotnosti, knihovnicko-informační lekce, výuku cizích jazyků a zájmové kurzy.

Kromě konferenčního sálu a učeben bude k dispozici i galerie a Literární kavárna. Galerii bude možné krátkodobě pronajmout, což znamená pro knihovnu nové kontakty a příliv milovníků umění.

Předběžný program je již známý. Po otevření nové knihovny dostali naši uživatelé možnost shlédnout výstavu sestavenou z bohatého materiálu, který dokumentuje celou anabázi výstavby nové knihovny. Poté by se měla uskutečnit výstava z prací žáků SUPŠHNN (Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku) v Hradci Králové. Prosinec pak bude patřit jednomu z našich nejvýznamnějších spisovatelů a dramatiků - Karlu Čapkovi.

O těchto akcích jste se mohli dočíst v druhém čísle občasníku, který vydává SVK vlastním nákladem. Nulté číslo se objevilo začátkem prosince minulého roku. Jeho název je prostý a čitelný jako půdorys nové budovy knihovny: X. Občasník X je rovněž počinem patřícím do úkolů pracovníků PR a je možné jej zdarma obdržet v knihovně nebo si jej přečíst na jejích webových stránkách.

Co do PR technik knihovníka určitě patří a je neprávem opomíjeno, jsou vzájemné vztahy a spolupráce jednotlivých regionálních knihoven a Studijní a vědecké knihovny. SVK může nabídnout své prostory pro školení knihovníků a jejich setkávání. Lze zajistit propagaci akcí malých knihoven na krajské úrovni a umožnit tak všem zájemcům o literaturu širší přehled o dění v kraji. Zdrojem informací nejen pro uživatele se mohou stát materiály z besed a přednášek, které lze najít na webu SVK. Obsahují zajímavé detaily k jednotlivým akcím včetně kvalitní bibliografie, která je obvykle vypracována k tématu.

Mediální propagace knihovny, a to nejen té naší, by měla být samozřejmostí. Aby byla knihovna součástí kulturního života města, musí vést dialog se svým uživatelem. Aby to nebyla jen "krizová komunikace", o to se musí postarat nejen dotyčný PR, ale i všichni zaměstnanci knihovny. Tou nejjednodušší metodou jak si vybudovat dobrou pověst je totiž profesionalita, slušné chování a ochota.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz