Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 10/12/2004
Číslo: Ročník 14 (2004), Číslo 3
Sekce: Naše téma
Název článku: Knihovny v tisku
Autor: Ivana Novotná
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=440


Knihovny v tisku

Ivana Novotná

Vážení a milí čtenáři, chceme Vás podrobněji seznámit se změnami, které nastávají ukončením zveřejňování výběru článků o knihovnách v našem zpravodaji.

Rubrika “U nás o nás” (resp. “Psalo se o našich knihovnách”) byla, jak jsme Vás již informovali, ukončena v letošním prvním čísle, kde byly výběrově zveřejněny články za období říjen – prosinec 2003.

Uvedená rubrika bude nahrazena novou sekcí na webu SVK http://www.svkhk.cz. Tato sekce bude umístěna v oddílu “Pro knihovny” a bude se jmenovat “Knihovny v tisku”. Odkaz na tuto novou sekci webu SVK HK najdete vedle odkazu na elektronickou verzi tohoto časopisu.

Záznamy pro Knihovny v tisku bude nadále připravovat oddělení bibliografie ze své databáze bibliografických záznamů článků excerpovaných z regionálních periodik (ENAL). Každý záznam bude opatřen klíčovými slovy a vybranými znaky MDT, které rámcově vystihnou obsah článku. Bude zahrnuto vše, kromě velmi krátkých zpráv, oznámení a pozvánek.

Nové záznamy budou doplňovány se stejnou periodicitou jako zpravodaj U nás, tedy čtvrtletně, vyjma prvního zveřejnění, které bude zahrnovat záznamy vytvořené v prvním pololetí roku 2004. Starší záznamy budou pak přesouvány do archivu, podobně jako starší čísla časopisu U nás.

Hlavní funkcí této sekce bude vytvořit celkový přehled o tom, jak často a co se o jednotlivých knihovnách Královéhradeckého kraje píše, a navázat tak na starší bibliografie článků o knihovnictví a z knihovnictví vydávané v SVK pod názvem Východočeské knihovny*), které byly později nahrazeny oddílem pro knihovníky v periodickém bibliografickém výběru Východočeský kraj v tisku (1961-1990), pak v bibliografickém soupisu Východní Čechy v tisku (1991-1994). Následovala rubrika v časopisu U nás - “U nás o nás”.

Z důvodu nevyřešené technické podpory nebude možno vystavit na webové stránky databázi, ve které by se dalo vyhledávat, proto budou záznamy poskytovány ve formátu PDF, rozděleny budou podle pověřených knihoven v kraji a podle jednotlivých míst; dále pak chronologicky.

Kopie článků si budete moci objednat v rámci elektronického dodávání dokumentů. Z databáze ENAL je možné objednat si v SVK HK i další záznamy článků o regionu, a to buď tištěnou formou, nebo na disketě. Mezi pravidelné odběratele bibliografických záznamů článků patří knihovna v Jičíně, Náchodě a Trutnově, je možno se tedy obrátit i na tyto knihovny.

*) HAMPLOVÁ, Vlasta. Východočeské knihovny : výběrová bibliografie článků z knihovnictví Východočeského kraje 1945-1975 I. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého, 1976. 232 s.
HAMPLOVÁ, Vlasta. Východočeské knihovny : výběrová bibliografie článků z knihovnictví Východočeského kraje 1945-1975 II. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého, 1976. S. 233-460.
HAMPLOVÁ, Vlasta. Východočeské knihovny 1976-1980 : výběrová bibliografie článků, statí a zpráv. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého, 1981. 236 s.
HAMPLOVÁ, Vlasta. Východočeské knihovny 1981-1985 : výběrová bibliografie publikací, článků, statí a zpráv. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého, 1987. 236 s.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz