Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Jak na to?
Název článku: Máme rádi seniory (?), část 2
Autor: Zlata Houšková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190214


Máme rádi seniory (?), část 2

Zlata Houšková

Technické a materiální podmínky
Všichni víme, že s věkem se postupně zhoršují naše fyzické schopnosti a naopak narůstají fyzická i smyslová omezení. V seniorském věku se obvykle postupně zhoršuje sluch, zrak, mobilita, nehledě na psychické změny, které mohou rovněž negativně ovlivnit pohyb, vnímání, orientaci apod. Chceme-li tedy, aby senioři trvale využívali služeb knihoven, musíme v nich vytvářet vhodné fyzické a technické podmínky a opatření umožňující samostatný pohyb a pobyt uživatele seniora, přičemž funkčnost speciálních opatření a vybavení je nutné pravidelně kontrolovat. Obecné konstatování standardu samozřejmě konkretizuje řada doporučení týkajících se např. osvětlení přístupové cesty, bezbariérovosti knihovny i přístupu k ní, možnosti parkování, bezpečnosti pohybu po knihovně, výtahů a dalších prostředků usnadňujících mobilitu, výšky pultů i regálů, světelných podmínek, ale také třeba jasného a srozumitelného orientačního systému v knihovně i ve fondu, návodů k užívání techniky, odpočinkového prostoru či pitného režimu a mnoho dalších. Pokud snad někomu připadají požadavky standardu příliš náročné, je dobré si uvědomit, že většinu těchto podmínek je třeba zajistit také handicapovaným uživatelům, maminkám s dětmi, ale i dalším uživatelům se specifickými potřebami. Vždyť senioři tvoří, jak už jsme si řekli, větší (velkou) část našich uživatelů, která služby knihoven využívá ráda, často a vděčně; pro mnoho z nich pak bývá téměř jedinou příležitostí ke společenskému kontaktu, přístupu ke kultuře i možností integrace do majoritní společnosti. Je na nás jim to vše umožnit.
 
Web
Stejně jako prostor knihovny i její webová prezentace či „webový prostor“ by měl splňovat pravidla přístupnosti. Obecně vzato mají knihovní weby ještě hodně „rezerv“; o tom by mohli jistě zasvěceně hovořit především hodnotitelé soutěže Biblioweb. A tak přestože se situace vcelku pomalu zlepšuje, je ještě o čem přemýšlet a v některých knihovnách i co od základů měnit. Stejně jako při pohybu v knihovně neměl by být senior při pohybu na webových stránkách znevýhodněn kvůli zhoršení svých senzorických, motorických nebo kognitivních schopností. Ke změnám musí dojít v informační architektuře webu (jasné popisy, spíše mělké uspořádání odkazů), interakčním designu (jasné odlišení odkazů, omezení skrolovacích seznamů, poskytování informací přes více senzorických kanálů ad.), vizuálním designu (používání většího písma, textu s větším kontrastem, odpovídajících nadpisů, vhodného barevného schématu aj.) i designu informačním (jasné vyjadřování a úprava obsahu, poskytování přesných návodů apod.). Bližší definici přístupnosti stanoví metodika WCAG2.0. Některé knihovny již přistoupily rovněž k vyčlenění sekce speciálních informací pro seniory (specifické služby, speciální aktivity, důležité odkazy apod.). I tuto aktivitu senioři vysoce oceňují a je jednoznačně obohacením nabídky služeb této specifické skupině uživatelů.
 
Spolupráce a propagace
Význam spolupráce (i propagace) není zdánlivě třeba zvláště zdůrazňovat. PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR a čestný předseda SKIP, říká, že „spolupráce je nejtěžší knihovnická disciplína“, a nemýlí se. S kooperací a koordinací míváme dost velké problémy, a přitom je zvláště důležitá tam, kde jde o uživatele se specifickými potřebami. V knihovnách nemůžeme všechno znát, všechno umět, a tak nám může spolupráce s poučenějšími, kompetentnějšími, zkušenějšími velmi prospět. Proto má knihovna spolupracovat s organizacemi zastřešujícími a sdružujícími seniory v dané lokalitě, organizacemi a institucemi, které se věnují práci se seniory, a ve spolupráci s nimi zajišťovat i vhodnou formou propagaci svých služeb. Spolupráce je potřebná také s dalšími knihovnami v regionu i republice, které se problematice věnují. Vedle domovů pro seniory či domovů s pečovatelskou službou, stacionářů, církevních a charitních zařízení, zájmových sdružení, spolků a klubů seniorů se jedná samozřejmě také o veřejnou správu a samosprávu, zdravotnická zařízení, speciálně orientovaná vzdělávací zařízení, školy apod. Všichni tito (a mnozí další) partneři mohou zároveň svými specifickými cestami velmi efektivně pomoci propagaci našich fondů a služeb, což nám může zjednodušit a usnadnit práci…
Podrobnější informace k implementaci požadavků standardu přináší příručka pro práci knihoven se seniory; v elektronické verzi je k dispozici na: https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf.
 
MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ. Rovný přístup – knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2016. 87 s. ISBN 978-80-7050-674-5.
 
Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com




© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz