Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Naše téma
Název článku: Centrum pro školní knihovny radí již 10 let, Pedagogická knihovna J. A. Komenského celých 100 let
Autor: Edita Vaníčková Makosová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190208


Centrum pro školní knihovny radí již 10 let, Pedagogická knihovna J. A. Komenského celých 100 let

Edita Vaníčková Makosová

2019-KNIHOVNY-A-SKOLY-1-pruhledne.png
První instrukce

Pedagogická knihovna J. A. Komenského vznikla 1. května 1919 jako součást Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského, vedeného profesorem Otakarem Kádnerem. Ve stejném roce byla založena Knihovna českých spisů pro mládež, která se v roce 1953 stala součástí fondu PK J. A. Komenského. Iniciátory byli zakládající členové Společnosti přátel literatury pro mládež v čele s Václavem Františkem Sukem. Tento pedagog a významný literární kritik od samého počátku kladl velký důraz na vliv žákovských knihoven ve školách.
Školní knihovny měly a mají v českých zemích zvláštní postavení. Jaksi ambivalentní. V zemi, která drží světové prvenství v podobě nejhustší sítě veřejných knihoven na počet obyvatel, ani školní knihovny co do počtu nezaostávají. V současné době statistiky uvádějí, že v České republice mohou žáci a studenti navštěvovat kolem čtyř tisíc školních knihoven. Za tento příjemný fakt kupodivu není, tak jako v případě veřejných knihoven, zodpovědný první knihovnický zákon z roku 1919. Ten naopak existenci školních knihoven pomíjel. Abychom našli základ školních knihoven, tedy knihoven základních a středních škol, museli bychom se podívat hlouběji do historie. Školní knihovny vznikaly již dříve v souvislosti s reformou školství Marie Terezie po roce 1774. A znamenaly vždy velkou událost, jak dokládá i text písně, která byla zpívána 4. listopadu 1841 v Novém Strašecí při založení školní knihovny a veřejné čítárny: „… Jako z úlu medového, v němž si včely plásti kladou, libá pouze dýchá slast, mravné knihy rovněž mnoho slasti lidem z tebe vanou, zdobí též i milou vlast. Vzrůstej volně, vzrůstej šťastně! K větší slávě Boží vzrůstej, naše školní knihovno!“
V 80. a 90. letech fungovala Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze, předchůdce našeho dnešního Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. V jejím rámci pracoval Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který se na činnost školních knihoven velmi zaměřoval. Dá se říci, že na tyto aktivity duchovně navazuje i současné Centrum pro školní knihovny.

Centrum pro školní knihovny
To vznikalo postupně od roku 2006 jako dlouhodobý projekt Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Jeho hlavní hybatelkou byla paní Mgr. Ludmila Čumplová a cílem bylo vytvoření podmínek pro přeměnu školních knihoven na studijní a informační centra škol.
Již od roku 2007 pořádá CŠK pro ředitele, učitele a školní knihovníky celodenní pracovní setkání, na kterém se seznamují s novinkami v trendech dětského čtenářství a vyměňují si příklady dobré praxe. Letos je setkání naplánováno na 22. října, kdy připomínáme Mezinárodní den školních knihoven.
 Nejviditelnějším výstupem projektu jsou webové stránky http://csk.npmk.cz/. Jejich cílem je pomoci ředitelům základních a středních škol, učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří mají na starosti vedení školní knihovny a často si s tím nevědí rady, případně i profesionálním knihovníkům, kteří se musí potýkat se specifiky školních knihoven. Na stránkách CŠK najdete informace cenné pro budování školní knihovny při plánování výchovných akcí k práci s informacemi. Dále stránky obsahují tematické rešerše a odkazy na užitečné informační zdroje, zajímavé aktivity školních knihoven.
Od února 2009 nabízí CŠK službu s názvem Ptejte se CŠK.[1] Na dotazy odpovídají odborní pracovníci Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Zároveň centrum poskytuje poradenskou činnost přímo v terénu. Pracovníci Centra se metodicky podílejí na přeměně školních knihoven ve funkční informační centra škol. Ve spolupráci s vedením školy a školním knihovníkem navrhují vhodný výběr automatizovaného knihovního systému, řazení fondu, organizaci provozu, inventarizace či možnosti vícezdrojového financování.
Od letošního roku nabízíme pro odbornou veřejnost pravidelné workshopy, na kterých se učitelé a školní knihovníci učí navrhovat čtenářské lekce a seznamují se s literaturou pro děti a mládež a jejími novinkami na knižním trhu. Dvakrát v roce organizuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského celodenní akreditovaný seminář Současná literatura pro děti a mládež, který je určen pedagogům a knihovníkům v rámci programu dalšího vzdělávání.
Další aktivitou na podporu čtenářské gramotnosti, kterou se snažíme ulehčit práci pedagogům a učícím knihovníkům, je projekt Čteme spolu. Na webových stránkách projektu http://cteme.npmk.cz/ najdou zájemci o vzdělávání dětí se speciálními potřebami mnoho důležitých informací a desítky rešerší monografií a článků odborné literatury na toto téma.
Postavení školních knihoven není zdaleka ideální a Pedagogická knihovna J. A. Komenského a její Centrum školních knihoven se bude snažit i v dalších dekádách být dobrým pomocníkem pro každého, komu jejich osud není lhostejný.
 
Kontakt na autorku: vanickova@npmk.cz
Web knihovny: https://www.npmk.cz/knihovna

 
[1] Služba je k dispozici na: http://csk.npmk.cz/ptejte-se-csk
 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz