Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/6/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 2
Sekce: Naše téma
Název článku: Festival školní četby
Autor: Tereza Klazarová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190207


Festival školní četby

Tereza Klazarová

2019-KNIHOVNY-A-SKOLY-1-pruhledne.png
Všichni bychom rádi vkládali našim mladým čtenářům do rukou tituly, které je v první řadě zaujmou. Přáli bychom si ale současně, aby četli hodnotnou literaturu s dobrou myšlenkou, rozvíjející fantazii i kritické myšlení a nenuceně obohacující slovní zásobu. Ze seznamu povinné (což považuji za označení, které snad nikdy v nikom nemohlo vzbudit upřímný zájem) nebo doporučené četby pak společně vybíráme, co by mohla být nejlepší volba, nebo alespoň nejmenší zlo. Učitelé se snaží splnit nelehký úkol – sestavit nabídku knih, která bude univerzálně správná pro tak diverzifikovanou skupinu, jakou jen školní třída může být. Svět knihoven a škol se v mnohém podobá a doplňuje. Proto rádi využíváme možnosti spolupráce se školami a pedagogy v oblasti, ve které můžeme přispět svým vhledem a zkušeností, pokusit se obohatit nabídku knih a tím vytvářet pozitivní vztah ke čtení, knihám a informacím obecně.
 
V  Knihovně města Hradce Králové byl na konci března pořádán již třetí ročník setkání pro všechny pedagogy se zájmem o současnou literaturu pro děti a mládež, v letošním roce pojatého populární formou jako Festival školní četby. Zde jsme my knihovníci předávali své nápady na obohacení nabídky knih doporučené školní četby. Mezi návštěvníky bylo ale i několik rodičů, kteří také někdy bezradně stojí před policemi plnými knih a nejsou si jisti, co by zrovna jejich dítě mohlo zaujmout. Pro každou věkovou skupinu žáků základních škol bylo připraveno přibližně padesát knižních titulů, zejména z posledních dvou let, které byly předkládány učitelům jak ve formě přehledných seznamů, tak jako prezentace skutečných knih. Sám o sobě, bez věkové specifikace, pak stál stánek s komiksy. I když je tato literární forma mezi mladými čtenáři velice populární, stran dospělých a pedagogů je na ni stále někdy pohlíženo jako na četbu druhého řádu a s nedůvěrou, kterou jsme se pokoušeli proměnit přinejmenším ve zvědavost a zájem.
Nabídli jsme tímto způsobem všem účastníkům přímý kontakt s knihami, o nichž si myslíme, že jsou dobrou volbou a které by dětem v nabídce neměly chybět. Všichni návštěvníci mohli dle svých časových možností volně přicházet kdykoliv v průběhu akce. Na začátku ředitelka knihovny Mgr. Barbora Čižinská hovořila o významu rozvíjení čtenářské gramotnosti v dětském věku, což podložila i výsledky několika výzkumů. Zájem vzbudily zejména graficky zpracované informace o vývoji preferencí knih mladými čtenáři dle různých parametrů: volba žánru a způsob výběru konkrétních titulů v závislosti na věku, pohlaví a tak podobně. Pedagogové, kteří na festival dorazili, se upřímně zajímali o problematiku školní četby i čtenářské gramotnosti a přivítali pohled knihovníka na současnou dětskou literaturu. My jsme na druhé straně ocenili možnost popovídat si s pedagogy a vyslechnout si i jejich nápady a zkušenosti z praxe, v čem vidí největší překážky, ale i příležitosti k vytváření a prohlubování čtenářské gramotnosti. Velká část kantorů pak popisovala svou třídu jako jedinečnou skupinu mladých lidí, pro které ani nemůže být vhodný jeden jediný univerzální seznam titulů, který je během let předáván v nezměněné podobě. Otevřenost diskuze a zaujetí pedagogů nás potěšilo a příjemně překvapilo. Všechny seznamy doporučovaných knih jsou volně k dispozici na webových stránkách knihovny www.knihovnahk.cz/pro-deti/nabidka-skolam.
 
Dne 21. října 2019 proběhne navazující vzdělávací akce s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která bude zařazena v nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vezmi knihu do ruky aneb Rozvoj čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ nabídne celodenní program, čímž umožní ještě důkladnější vhled do problematiky prohlubování čtenářské gramotnosti žáků základních škol. Během dopoledního bloku se účastníci pod vedením zkušené lektorky zaměří na rozvoj čtenářských dovedností prostřednictvím metod kritického myšlení. V průběhu odpoledne se pedagogové seznámí s knihami doporučenými pro jednotlivé ročníky prvního stupně základních škol. Program uzavře aktuální téma spolupráce školy a knihovny s konkrétními tipy na aktivity pro dětské čtenáře. Učitelé tak dostanou příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a my budeme mít možnost pokračovat ve spolupráci s lidmi ze světa, který je tomu našemu, knihovnickému, v mnohém tak blízký.  
 
Kontakt na autorku: klazarova@knihovnahk.cz
Web knihovny: www.knihovnahk.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz