Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/14/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 1
Sekce: Z knihovnických organizací
Název článku: Skupina pro komunitní aktivity při Sekci veřejných knihoven SKIP
Autor: Kateřina Janošková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190130


Skupina pro komunitní aktivity při Sekci veřejných knihoven SKIP

Kateřina Janošková

Pracovní skupina vznikla koncem roku 2002 v souvislosti se vzdělávacím projektem „Knihovna jako komunitní centrum“, který za finanční podpory Nadace OSF Praha připravily Zlata Houšková a Zuzana Ježková. Zúčastnění knihovníci a knihovnice vytvořili neformální skupinu odborníků oslovených tématem. Po ukončení projektu v roce 2004 se skupina nerozpadla, dále se schází a téma rozvíjí.
Protože téma komunitních knihoven je v souladu s cíli Sekce veřejných knihoven, bylo v roce 2006 odsouhlaseno začlenění pracovní skupiny pro komunitní aktivity do této sekce. Nově ustanovená skupina se zpočátku věnovala prosazování témat souvisejících s komunitní rolí knihoven do činnosti (především) veřejných knihoven, zapracování těchto bodů do koncepcí a strategií jak na celorepublikové úrovni, tak při pomoci jednotlivým knihovnám. Zabývala se tak tématem dobrovolnictví v knihovnách. Zástupci vystupovali jako přednášející na různých konferencích jak u nás, tak na Slovensku a prezentovali dobrou praxi.
 
V posledních dvou letech se složení expertní skupiny lehce proměňuje, objevují se noví členové. Tým navazuje na předchozí zkušenosti a pokračuje v práci. Pro rok 2018 a 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR a 100. výročí vydání 1. knihovnického zákona navrhl téma regionálních diskusních kulatých stolů nazvaných Knihovna – věc veřejná. Tyto diskuse by se měly stát společnou komunikační platformou pro knihovny a veřejnou správu. V současnosti se skupina zabývá tvorbou konceptu práce s lokální historií ve veřejných knihovnách, která by se mohla stát jedním z hlavních směrů komunitních aktivit.
Pro Týden knihoven 2018 byl vytvořen koncept „Lokálka“, sloužící jako návod a pomocník nejen pro tuto příležitost. Shrnuje základní body a doporučení, která je možno použít, pokud se knihovna chce systematicky zabývat lokální historií. Více info na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka. Týden s touto tematikou úspěšně proběhl v desítkách knihoven o celé ČR.
Tématu lokální historie bude věnována i připravovaná konference v Knihovně města Hradce Králové v listopadu 2019. Představí možnosti systematického uchopení tématu lokální historie v knihovnách. Kromě příspěvků odborníků z této oblasti budou přiblíženy některé z forem, kterými je možné v knihovnách lokální historii prezentovat a poukázat na důležitost uvědomování si vlastních kořenů a sounáležitosti s určitým místem: výstavy, questing, digitalizace, živá knihovna, mapování a další. Dá také prostor ke sdílení dobré praxe.
Dalším tématem, kterým se skupina zabývá, je mapování aktivit knihoven ve virtuální podobě. Slouží k tomu efektivní nástroj Kumu.io[1] pro sdílení dobré praxe, spolupráce a PR. Mapování může mít v knihovně široké využití: můžete si udělat jasno v akcích, které pořádáte, partnerech, se kterými pracujete, sdílet dobrou praxi, předávat tipy na přednášející a experty, inspirovat se, zjišťovat potřeby uživatelů i neuživatelů, propojovat komunitu, získat atraktivní vizuální prezentaci aktivit knihovny, argument pro zřizovatele a další. V současné chvíli je v procesu vzniku mapa knihoven se zaměřením na lokální historii. Expertem na tento nástroj mapování je členka skupiny Eliška Bartošová. I vy se můžete o této technice dozvědět více, například i prostřednictvím kurzů, které nabízejí vybrané knihovny.
 
Věříme, že existence skupiny pro komunitní práci má své místo a roli v rámci Sekce veřejných knihoven i v naší knihovnické komunitě. Dokáže iniciovat a formulovat zajímavá témata a myšlenky, systematizovat a předávat je kolegům z praxe a dalším knihovnám...
Pokud by měl kdokoli z kolegů zájem se připojit k této skupině, případně zařadit svou knihovnu do mapy knihoven s aktivitami v oblasti lokální historie, neváhejte nás kontaktovat: Janošková Kateřina, e-mail: kjanoskova@mvk.cz, telefon: +420 734 417 893.

 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz