Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/14/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 1
Sekce: Jak na to?
Název článku: Nová metodická příručka Rovný přístup, tentokrát k sociálnímu vyloučení
Autor: Jarmila Burešová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190116


Nová metodická příručka Rovný přístup, tentokrát k sociálnímu vyloučení

Jarmila Burešová

Práce knihovnice ve velkém městě přináší kromě odborné knihovnické práce občas potíže – můžeme je nazvat výzvami – s různými skupinami uživatelů. Ne vždy jde o čtenáře v pravém slova smyslu, proto v těchto souvislostech obvykle užíváme termín uživatelé. Můžeme říci, že Ostrava je specifická poměrně vysokým procentem romských obyvatel, přítomností polských, slovenských, vietnamských a dalších národnostních menšin, což ale není obvyklé pro většinu měst a oblastí ČR. A už vůbec ne malých městeček, obcí, vesniček.
Nicméně sociálně vyloučení nejsou lidé jen pro svou etnicitu či chudobu, proto je dobré věnovat pozornost veškerým skupinám našich uživatelů. Nás všech se týká práce na vlastním osobním rozvoji v podobě znalosti možných uživatelských skupin a připravenosti rozpoznat sociálně vyloučeného či sociálním vyloučením ohroženého uživatele a schopnosti věnovat mu náležitou péči.  
 
Národní knihovna České republiky proto na konci loňského roku vydala metodickou příručku pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů. Materiál je součástí řady „Rovný přístup“ a byl vydán ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a za podpory Ministerstva kultury ČR.
V úvodu příručky se seznámíme s dělením sociálně vyloučených do jednotlivých skupin podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; sociologové definují zčásti odlišné skupiny vyčleněných, ve většině příkladů se ale se zákonem shodují.
Další část přináší související legislativu na všech úrovních – od vlády a ministerstev přes kraje po města a obce, vše doplněno základní knihovní legislativou, standardy a doporučeními s konkrétními odkazy na úložiště těchto dokumentů.
Dělení příručky vychází z již existujícího formátu předcházejících metodických příruček Rovný přístup Standard Handicap Friendly a Knihovna přátelská k seniorům.

 
Výhodou této nové metodické příručky je, že vznikala postupně, na základě praktických zkušeností, jejich zavádění a ověřování v praxi. Kromě odborných částí, vycházejících např. z oboru sociologie, jsou zde uvedeny doporučení a příklady dobré praxe knihoven České republiky.
Doufáme, že metodická příručka bude tím správným zdrojem informací a pomocníkem ve vaší praxi. V elektronické verzi je k dispozici na https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf.
 
BUREŠOVÁ, Jarmila a SABELOVÁ, Miroslava. Rovný přístup – Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením: metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2018. 63 s. ISBN 978-80-7050-706-3.
 
Kontakt na autorku: buresova@kmo.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz