Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/14/2019
Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 1
Sekce: Zaujalo nás
Název článku: Hodnocení publikace s komentářem knihovního zákona
Autor: Soňa Dresslerová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190112


Hodnocení publikace s komentářem knihovního zákona

Soňa Dresslerová

DANIELISOVÁ, Tereza. Knihovní zákon: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xii, 89 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-156-1.
 
Publikace na úvod shrnuje vývoj úpravy oblasti knihoven od vzniku republiky v roce 1918 a přibližuje okruh knihoven, na které se zákon nevztahuje (§ 1 odst. 2 knihovního zákona).
Komentář obsahuje detailní rozbor jednotlivých ustanovení knihovního zákona, psaný srozumitelně i pro širokou laickou veřejnost. Vhodným způsobem v sobě zahrnuje vazby s jinými ustanoveními knihovního zákona, dalších zákonů (např. zákon o veřejných zakázkách) a mezinárodních stanovisek. Popisuje i vztahy mezi knihovním zákonem a autorským zákonem, což je pro knihovníky nepochybně přínosné, protože ochrana autorských práv má podstatný vliv na poskytování knihovnických a informačních služeb, jak vyplývá z úpravy knihovní licence v autorském zákoně. Jednotlivé části výkladu v sobě zahrnují i výkladová stanoviska Ministerstva kultury ČR.
 Komentář obsahuje i odkaz na související literaturu, což umožňuje čtenářům v případě, že mají zájem se v dané oblasti vzdělávat, bez problémů zjistit vhodné zdroje informací.
Materiál podává praktický výklad povinných a nepovinných služeb knihoven, bezplatných služeb knihoven a těch služeb, které mohou být poskytovány knihovnami za úplatu. Je také návodem, jak mají knihovny řešit některé problémy při svých činnostech (správa knihovního fondu, revize apod.), a současně knihovnám poskytuje metodickou podporu při provádění těchto prací tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů.
Publikace definuje jednotlivé pojmy zákona, které jasně a srozumitelně vysvětluje za použití vhodných ustanovení jiných právních předpisů, a to z pohledu praktických potřeb široké veřejnosti, což velmi usnadňuje pochopení jednotlivých ustanovení zákona.
Výklad k ustanovení, které knihovnám ukládá povinnost vydat knihovní řád, uvádí, co by měl tento dokument obsahovat, a je tedy praktickou metodickou pomůckou pro vypracovávání knihovních řádů knihoven.
Komentář obsahuje srozumitelný výklad jednotlivých činností knihoven upravených knihovním zákonem (meziknihovní služby, evidence a revize knihovního fondu, vyřazování knihovních dokumentů, ochrana knihovního fondu apod.) a poskytuje tak pracovníkům knihoven praktický návod k jejich provádění.
Komentář lze s ohledem na jeho obsah považovat za ucelený výklad oblasti knihovnictví z hlediska právních předpisů. Obsahově je také kompletním výkladem knihovního zákona, který je určen svým charakterem široké veřejnosti a ke každodennímu použití při provozu knihoven. Z hlediska řešení každodenních problémů při činnostech v knihovnách lze tuto publikaci jen doporučit jako praktickou a metodickou pomůcku.
 
Kontakt na autorku: sona.dresslerova@mzk.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz