Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/6/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 4
Sekce: Kdo je ...
Název článku: Hlavní zásluhu mají knihovnice – seznamte se s knihovnicemi Královéhradeckého kraje za rok 2018
Autor: Eva Semrádová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180431


Hlavní zásluhu mají knihovnice – seznamte se s knihovnicemi Královéhradeckého kraje za rok 2018

Eva Semrádová

Oceňování knihovnické práce, kterou provází osobní zaujetí, vytrvalost a úspěch u čtenářů, se stalo již tradicí. V Královéhradeckém kraji byli první nositelé titulu knihovnice/knihovník roku vyhlášeni na slavnostním knihovnickém večeru v Hradci Králové před deseti lety. Letos přibylo k několika desítkám vyznamenaných dalších osm žen zaujatých knihovnictvím a s nimi i osm knihoven, kterým věnují své síly. Máme možnost se seznámit s příběhy knihoven v nejmenších obcích, kde má knihovnice zásluhu na tom, že knihovna vůbec existuje a žije, ale také se nechat pozvat do desetitisícového města, kde se knihovna vedená kreativní ředitelkou stala oceňovanou součástí městské kultury.
 
Knihovnice malé veřejné knihovny roku 2018
Ludmila Košťálová
Místní knihovna Dlouhé Dvory, okres Hradec Králové
Dlouhé Dvory patří se svými 111 obyvateli mezi nejmenší obce v kraji. Tato vesnice spadá pod obec Střezetice. Obec Střezetice tak spravuje na svém území dvě knihovny, jejichž činnost podporuje i finančním příspěvkem na nákup výměnných fondů. Zájem obce o zachování a rozvoj knihovny v Dlouhých Dvorech dokazují i úvahy o budoucí modernizaci knihovních prostor. Knihovna je otevřena 2 hodiny týdně a kromě půjčování literatury bývala vždy místem, kde se scházela přátelská společnost.
Paní Ludmila Košťálová získala ocenění za dlouholetou knihovnickou práci. Do knihovny v Dlouhých Dvorech nastoupila v roce 1966, a tak knížkám a čtenářům slouží rekordních 52 let. Udělení titulu knihovnice roku je poděkováním za obětavou práci a věrnost knihovnictví.
 
RNDr. Věra Černá
Místní knihovna Brada-Rybníček, okres Jičín
Obec Brada-Rybníček má jen 147 obyvatel a nachází se téměř na předměstí Jičína. Knihovna, umístěná v budově obecního úřadu, nás přivítá moderním interiérem. Základ knihovního fondu tvoří rozsáhlý knižní dar manželů Černých, ke kterému postupně přibývají nové tituly z vlastního nákupu obce i z výměnných fondů v rámci regionálních služeb jičínské knihovny. V nabídce nechybí ani několik časopisů a deskové hry. Pro veřejnost se otevírá 1x týdně a mimo tuto dobu je dostupnost knihovny podpořena kvalitní webovou stránkou http://www.knihovnabrada.webk.cz/. Web zpřístupňuje elektronické služby knihovny a je paní knihovnicí veden i jako zpravodaj o kultuře a tradicích regionu. Knihovna se pravidelně podílí na kulturních programech v obci, například spoluorganizuje dětský den, v jejích prostorách se konají výstavy výtvarných děl. To vše jednoznačně dokládá, že představitelé obce jednali správně, když kulturní život obce podpořili založením knihovny.
Paní Věra Černá je svým vzděláním doktorka farmacie a během profesního života se věnovala tomuto oboru, včetně publikační činnosti pro odbornou zdravotnickou veřejnost. Je ale také již 8 let knihovnicí v obci Brada-Rybníček. Paní Černá má osobní zásluhu na založení knihovny a je vidět, že v knihovnictví a realizaci kulturních akcí našla dlouhodobý zájem.
 
Ing. Dana Malá
Místní knihovna Prachov, okres Jičín
Vesnička Prachov s 90 obyvateli se nachází téměř u vstupu do Prachovských skal. Do činnosti prachovské knihovny se promítá typický rušný provoz v letní sezóně, spojený s velkou návštěvností turistů a příjezdem obyvatel chalup, a na druhé straně mimo sezónu klid a málo obyvatel. S podporou obce získala knihovna v minulém roce nové technické vybavení, knihy jsou doplňovány v rámci regionálních funkcí z jičínské knihovny.
Paní Dana Malá je knihovnicí v Prachově od roku 1990 a v době, kdy vykonávala funkci starostky obce Holín, se starala i o knihovnu v Holíně. Paní Malá píše obecní kroniku a aktivně se podílí na organizování společenských a sportovních akcí v Prachově, vede cvičení pro ženy a je členkou skupiny pořádající regionální turistiku v žánrových kostýmech. K těmto akcím připravuje bibliografické letáky, v knihovně pořádá cestopisné přednášky. Starší obyvatelé Prachova oceňují nabídku donáškové služby. Knihovna je přívětivá i k dětem, které tvoří téměř polovinu návštěvníků.
 
Milena Archlebová
Obecní knihovna v Bohuslavicích nad Metují, okres Náchod
Bohuslavice nad Metují jsou větší obec, kde žije více než 1 000 obyvatel. Společenský život obce je podpořen činností většího počtu spolků, v obci je základní škola a v její budově se nachází i obecní knihovna. Knihovna má k dispozici malý prostor a starší vybavení, činnost je založena na výpůjční službě. Nové knihy a časopisy jsou doplňovány z vlastního nákupu obce, rozvoj služeb je podporován ze střediskové knihovny v Novém Městě nad Metují.
Paní Milena Archlebová získala ocenění za dlouholeté působení v knihovně. O knihovnu v Bohuslavicích nad Metují se stará od 90. let, ale celkem má za sebou 33 let knihovnické práce. Její život je s  knihovnou spojen od mládí, knihovníkem byl už její otec, a v letech 1958–1966 se sama podílela na půjčování knih. Paní knihovnice má k této práci osobní vztah, ke čtenářům přistupuje s individuální péčí, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu i donášku knih domů. Je zásluhou paní Archlebové, že čtenáři najdou v knihovně pohodu a příjemnou atmosféru.
 
Irena Šklíbová
Městská knihovna Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
Solnice je město s více než 2 200 obyvateli; tomu odpovídá i počet kulturních a školských institucí. Knihovna je umístěna v budově městského úřadu, má bezbariérový přístup, interiér je přizpůsoben častým návštěvám dětí z mateřské i základní školy. Knihovna nemá vlastní přírůstky, využívá výměnné fondy z Městské knihovny Rychnov nad Kněžnou a otevřeno má 3 hodiny týdně.
Paní Irena Šklíbová převzala před 4 lety solnickou knihovnu jako nefungující. Za podpory zřizovatele se jí podařilo obnovit provoz, osobně se podílela na vytvoření prostoru pro čtenáře, v letošním roce připravuje pro knihovnu webovou stránku. Do činnosti knihovny postupně přibyla pravidelná spolupráce se školou a kulturní akce, například beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, promítání o historii Solnice, předvánoční setkání v knihovně. Paní knihovnice pravidelně přispívá do městského zpravodaje a propaguje dění v knihovně.
 
Bc. Eva Fejtová
Obecní knihovna Dolní Kalná, okres Trutnov
Dolní Kalná je podhorská obec s 680 obyvateli, knihovna se nachází v budově obecního úřadu v centru. Novinky do knihovních fondů jsou nakupovány z příspěvku zřizovatele a dodávány v rámci regionálních funkcí z pověřené knihovny v Trutnově. Knihovna má otevřeno 1 hodinu týdně, ale i mimo tuto dobu je k dispozici aktuální webová stránka s online katalogem, http://dolnikalna.cz/obecni-knihovna/os-1014/p1=2130.
Paní Eva Fejtová zahájila svou práci v knihovně před 10 lety a za dobu jejího působení se počet zapsaných čtenářů více než zdvojnásobil. Spolupracuje s mateřskou i základní školou, se skautským oddílem. Nejoblíbenější akcí je Noc s Andersenem s přespáváním v knihovně. Paní Fejtová založila svoji knihovnickou práci na osobním přístupu ke každému čtenáři, nabízí meziknihovní výpůjční službu i náměty k četbě a doporučení k nově doplněným knihám.
 
Knihovnice veřejné knihovny roku 2018
Stanislava Benešová
Městská knihovna Nová Paka, okres Jičín
Město Nová Paka má v současnosti 9 000 obyvatel, knihovna se nachází v blízkosti historického centra, v klidné a dobře dostupné lokalitě. Její přízemní budova sousedí s paměťovými institucemi Klenotnicí drahých kamenů a Suchardovým domem. Ke knihovně také patří sídlištní pobočka. Ročně přichází do knihovny téměř 20 000 návštěvníků a dalších 17 000 návštěv je registrováno u elektronických služeb. Knihovna ročně uspořádá více než 200 kulturních pořadů včetně spoluúčasti na akcích celoměstského charakteru, jako jsou například masopustní obchůzka, Broučci v adventu nebo akce s názvem Časostroj neboli Toulky historickou Pakou. Video shrnující kulturní dění v Městské knihovně v Nové Pace v roce 2017 je dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=DHkpl6OuAU8&feature=youtu.be.
Paní Stanislava Benešová je knihovnicí více než 40 let, první léta praxe po ukončení knihovnické školy získala v Praze v odborných knihovnách a pak po přestěhování do Nové Paky nastoupila do městské knihovny. Roku 1995 byla jmenována ředitelkou této knihovny. Od té doby zavedla do knihovny řadu nových projektů. Tradiční jsou projekty pro mládež související s propagací čtenářství, od pasování prvňáčků až po nejaktuálnější Bookstart – S knížkou do života. V knihovně se svými spolupracovníky organizuje semináře o literatuře, virtuální univerzitu třetího věku, akce podporující studentské divadlo. Paní Benešová je aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků a certifikovanou trenérkou paměti. Často publikuje v regionálním tisku a zasloužila se o vydání několika titulů o historii Nové Paky, účastnila se přípravy celostátních metodických příruček s knihovnickou tematikou. Paní kolegyně Benešová je osobností novopackého kulturního života a po několika desítkách let v knihovnické praxi je stále plná nových nápadů.
 
Věra Bouzková
Městská knihovna Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
Týniště nad Orlicí je město s 6 000 obyvateli. Městská knihovna se sice nachází v okrajové čtvrti na sídlišti, ale prostory má dostatečně velké a vhodně vybavené. Knihovna se zaměřuje na výpůjční služby, má pestrou nabídku periodik a novinek literatury. Týnišťská knihovna plní funkci střediska pro vesnické knihovny v okolí města.
Paní Věra Bouzková vykonává knihovnickou profesi již více než 20 let a většinu této doby věnovala čtenářům v Týništi nad Orlicí. V současnosti vede půjčovnu pro dospělé a organizuje kulturní a vzdělávací akce, výstavy, botanické vycházky, programy v Týdnu knihoven, vede dámský klub. S výsledky její publikační činnosti se setkáme na webu knihovny i v městském zpravodaji. Pro mnohé návštěvníky oddělení pro dospělé je jejich „osobní knihovnicí“, čili důležitou rádkyní i společnicí při výběru četby.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz