Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/20/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 3
Sekce: Z knihovnických organizací
Název článku: Volební valná hromada SDRUK ČR v Pardubicích
Autor: Eva Svobodová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180329


Volební valná hromada SDRUK ČR v Pardubicích

Eva Svobodová

Letošní valná hromada Sdružení knihoven ČR se konala 18. dubna v Krajské knihovně v Pardubicích. Zahájena byla už v 8 hodin, což se nesetkalo s moc příznivým ohlasem. Tato valná hromada byla v několika ohledech výjimečná.
Byla volební. Členy Rady SDRUK se stali: Dan Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny v Táboře, Martina Wolna, ředitelka Městské knihovny v Třinci, Hana Landová z Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze, Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích, a Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně. Předsedou Rady SDRUK je Tomáš Řehák, místopředsedkyní Eva Svobodová.
Poprvé v historii sdružení byli do rady zvoleni zástupci jiných než krajských knihoven. Stalo se tak díky změně stanov, které od roku 2016 umožňují vstup do sdružení městským knihovnám. Za Královéhradecký kraj jsou členkami tohoto sdružení Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, a Ivana Votavová, ředitelka Městské knihovny v Náchodě. V době konání valné hromady mělo sdružení 55 členů.
Byla o spolupráci. Jako hosté přijali pozvání čelní představitelé knihovnických spolků a sdružení: Hana Landová, předsedkyně Asociace vysokoškolských knihoven ČR, Gabriela Jarkulišová, předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP, Roman Giebisch, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Vít Richter, předseda Ústřední knihovnické rady, a Martin Kocanda, generální ředitel Národní knihovny ČR. Každý z nich přednesl zdravici. Valná hromada pověřila Radu SDRUK vypracováním návrhu textu společného memoranda o spolupráci, které bude vycházet z těchto tří tezí: 1/ SDRUK, SKIP a AKVŠ jsou přínosné pro české knihovnictví, vzájemně se respektují. 2/ Odborné aktivity všech tří organizací jsou a mají být otevřené navzájem. 3/ Je užitečné vzájemně koordinovat své aktivity, orgány všech tří organizací by se měly pravidelně setkávat.
Valná hromada projednala a schválila zprávu o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti a rozpočet na rok 2018. Dále se věnovala konferenci Knihovny současnosti, portálu Knihovny.cz, Akademii PR a studijním cestám.
Blíže viz zápis z valné hromady: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/o-organizaci/zapisy-z-valne-hromady/clanek/zapis-z-radne-valne-hromady_18-dubna-2018/.
 
Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
Web: http://www.sdruk.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz