Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/20/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 3
Sekce: Okénko
Název článku: Vydavatelská činnost knihovny jako přežívající tradice, nebo nová služba?
Autor: Eva Semrádová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180326


Vydavatelská činnost knihovny jako přežívající tradice, nebo nová služba?

Eva Semrádová

Vlastní vydavatelská činnost jako by k veřejným knihovnám odjakživa patřila. Obecná představa řadí knihovníky mezi zájemce o literární tradice, regionální kulturu, a tudíž jim přisuzuje úlohu písemně zaznamenávat informace k těmto tématům. Při ohlédnutí několik desítek let zpět zjistíme, že v době oficiálních státních nakladatelství se větší knihovny jako vydavatelé uplatňovaly, byť to nikde nebyla činnost velkého rozsahu a spíš směřovala k podpoře ostatních služeb knihovny. Klasická vydavatelská činnost zůstala v některých knihovnách živá i po nástupu internetu a rozsah vydavatelské činnosti knihoven Královéhradeckého kraje kupodivu neklesá, i když je to časově náročná a drahá záležitost. V porovnání s dobou před deseti či patnácti roky se také příliš neposunul charakter publikací po obsahové stránce: stále to jsou tisky k výročím, publikace o regionálních osobnostech, literární místopisy, občas beletrie. S dostupností elektronických katalogů klesl počet bibliografií, ale vydávají se bibliografické letáky jako doprovodné tiskoviny ke kulturním
a vzdělávacím akcím.
 
V roce 2017 se do vydavatelské činnosti zapojilo 7 knihoven kraje a bylo vydáno celkem 20 publikací. Řada knihoven přispívá navíc pravidelně do místních zpravodajů nebo se podílí na vydávání turistických informací. A také se v knihovnách připravuje velký objem tištěných letáků a drobných doplňujících materiálů ke kulturním a vzdělávacím akcím. Úplný soupis publikací minulého roku je zveřejněn ve statistické ročence Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2017,[1] kterou vydává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
Knihovny připravily k vydání tradiční tituly – jedná se o ročenky a periodika krajské knihovny, sborník Rodným krajem vydávaný v Červeném Kostelci nebo přehled činnosti knihoven okresu Hradec Králové, který pravidelně zveřejňuje Knihovna města Hradce Králové. Další skupinu publikací tvoří tituly zaměřené na regionální výročí a historii. Do seznamu těchto publikací patří Literární průvodce Hradcem Králové[2] autora Jana Pěty, vydaný v roce 2016 v tištěné podobě a v roce 2017 v několika různých elektronických formátech. Městská knihovna v Novém Městě nad Metují rozšířila svoji edici Kulturní tradice Novoměstska[3] o dva tituly: Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského ulice: minulost i současnost a Novoměstské obrázky. V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem spolupracovali s muzeem a věnovali se 200. výročí Rukopisu královédvorského.[4] Městská knihovna Vamberk coby jedna z nejstarších knihoven v regionu oslavila 160. výročí založení sbírkou básní autora Jana Píši.
Jedinou vesnickou knihovnou, která pravidelně vydává publikace, je knihovna U Mokřinky v obci Mokré na Rychnovsku; v roce 2017 to byl Mokerský zpravodaj a sborník Obec Mokré – zajímavá data v dějinách i současnosti 1390–2016.[5] A právě tato publikace dává hned dva podněty k zamyšlení, kam by se mohla v budoucnu vydavatelská činnost knihoven posunout.
 
Za prvé si připomeňme fakt, že by se každá, i ta nejmenší, knihovna měla stát místem, kde se shromažďují regionální dokumenty se vztahem k místu v regionu, v němž knihovna působí. Tuto povinnost klade na knihovny celostátně platný Standard pro dobrý knihovní fond.[6] Standard do regionálního fondu zahrnuje publikace související s regionem i další prameny k místní historii, kultuře, turistice atd., které by knihovna měla uchovávat. K tomu se pak nabízí úvaha o možnostech zpřístupnění těchto pramenů právě cestou publikační činnosti knihovny.
Druhá zajímavá informace související s publikací o dějinách obce Mokré je její vydání pomocí online služby pro publikování v internetovém knihkupectví a nakladatelství ŠUPLÍK.CZ[7]. Pak si ještě uveďme, že Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zpracovala v roce 2017 poprvé dvě své publikace formou elektronické knihy, a máme před sebou prostor pro úvahy nad možnostmi digitálního publikování.
Dostupnost internetu a e-knihy vkládají do publikování novou dimenzi. Virtuální prostor otevírá možnosti pro časové i finanční úspory, výrobu publikací modifikují nové technologie. Příkladem může být způsob vydávání knih metodou „print on demand“ čili „tisk na vyžádání“;[8] takový tisk přináší finanční úspory, protože se tiskne až ve chvíli, kdy je poptávka. Knihovny by mohly v budoucnu takto nabídnout některé dokumenty ze svého digitálního archivu nebo centralizovaných databází.
Vydavatelskou činnost lze s úspěchem spojit s komunitní rolí knihovny: inspiraci k tomu přinesla v roce 2017 Knihovna města Hradce Králové. V rámci cyklu s názvem „Pondělní matiné pro dříve narozené“ a ve spolupráci s domovem U Biřičky vznikl podnět pro návštěvníky knihovny tvůrčím způsobem zpracovat své vzpomínky, a to ve spojení s předměty svědky zapamatovaných událostí. Jako součást literární dílny proběhlo v knihovně i v pečovatelském domě seznámení účastníků s literární formou vyprávění, poslech příběhů známých osobností, konzultace k literárním pokusům. Výsledkem literární dílny je sborník povídek Vzpomínka, již beru do ruky[9] a plánuje se pokračování s názvem Vzpomínka na vzpomínku, kde budou autoři zpracovávat vyprávění, která slyšeli od svých rodičů či přátel.
 
Na závěr se můžeme ptát, zda tedy má vydavatelská činnost knihoven perspektivu. Obohacuje knihovny, nebo je to jen zátěž pro rozpočet? Nemáme jednoznačnou odpověď na skutečnost, proč některé knihovny publikují každý rok a některé, i velké, knihovny nevydaly jediný titul ani za několik desetiletí své existence. Je to tradice, je to dáno osobností ředitele, nebo je určující postoj zřizovatele k potřebnosti takové činnosti? V rámci republiky existují knihovny, které mají vydavatelskou činnost zakotvenou ve zřizovací listině, oficiálně mají knihovny vydavatelskou činnost umožněnou knihovním zákonem. Pomohou nové technologie a nové trendy v knihovnických službách oživit vydavatelskou funkci knihoven?
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

 
[1] Volná příloha zpravodaje U nás vyšla společně s aktuálním 3. číslem ve formě e-knihy. Soupisy publikací knihoven jsou součástí statistické ročenky Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje již od 90. let minulého století.
[2] Více v 1. čísle zpravodaje U nás z roku 2017. Článek pod stejnojmenným názvem je dostupný z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170124.pdf.
[3] Soupis ediční činnosti Městské knihovny Nové Město nad Metují najdete na: https://www.knihovnanm.cz/articles/96.
[4] O publikacích vydaných k výročí podrobněji ve 4. čísle zpravodaje U nás z roku 2017, příspěvek pod názvem 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského aneb Proč má knihovna ve Dvoře Králové n. L. ve svém názvu Slavoj? je dostupný z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170424.pdf.
[5] Podrobněji o publikaci je psáno v Bulletinu SKIP ve 4. čísle z roku 2017 na: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-4/obec-mokre-zajimava-data-v-dejinach-i.
[6] Standard pro dobrý knihovní fond: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2017, 20 s. ISBN 978-80-7050-689-9. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond.
[7] ŠUPLÍK.CZ (http://www.suplik.cz/) je české internetové knihkupectví a nakladatelství, které vydává klasické i elektronické knihy v malém nákladu, především začínajícím autorům. Zajišťuje celý proces výroby publikací, cenové kalkulace, jazykové korektury, služby grafického studia, inzerci, marketing a prodává knihy v rámci svého přímého prodeje prostřednictvím sms zpráv.
[8] O problematice pojednává článek Print on demand elektronického časopisu Inflow, příspěvek najdete na: http://www.inflow.cz/print-demand.
[9] Podrobněji v 1. letošním čísle zpravodaje U nás v článku Dříve narození napsali knížku, dostupný z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180127.pdf.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz