Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/20/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 3
Sekce: Stalo se
Název článku: Seminář o mediální gramotnosti pro knihovníky
Autor: Andrea Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180321


Seminář o mediální gramotnosti pro knihovníky

Andrea Součková

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Průzkum agentury STEM[1] ukázal, že 25 % české populace věří dezinformačním webům, a podle ankety, kterou provedla organizace Zvol si info, čerpá 71 % studentů údaje především z facebooku, přičemž pro 20 % z nich není zdroj vůbec důležitý. Stále více se více hovoří o mediálním vzdělávání na školách, o potřebě o tomto tématu více informovat děti a mladé lidi. Co ale ostatní? Neměli by také disponovat těmito kompetencemi? A co teprve knihovníci? Lidé, kteří každodenně pracují s informacemi a předávají je dále. Neměli by především oni umět získané informace dostatečně posoudit, ověřit jejich důvěryhodnost a pravdivost?
 
I přední zástupci knihovnických organizací si uvědomují závažnost situace, a tak v letošním roce uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Národní knihovna ČR ve spolupráci s příslušnými krajskými knihovnami a s finanční podporou Nadace OSF[2] ve všech krajích semináře zaměřené na podporu mediální gramotnosti knihovníků. 
V Hradci Králové se seminář uskutečnil 29. května 2018 ve Studijní a vědecké knihovně. Program byl ve všech krajích obdobný a skládal se ze dvou hlavních vzdělávacích modulů.
První modul, obsahově stěžejní, byl zaměřen na rozvíjení mediální gramotnosti v oblastech, jako jsou orientace v mediálním prostředí, identifikace a třídění zdrojů informací nebo kritické posuzování mediálních sdělení v kontextu fake news. Úvodní prezentace patřila Kateřině Křivánkové, spoluzakladatelce a předsedkyni studentského projektu Zvol si info, za nímž stojí skupina studentů Masarykovy univerzity. Projekt představila v minulém čísle zpravodaje U nás Vanda Vaníčková (článek „Cestička ke gramotnosti známě se vine“), takže ho zde nebudu nijak blíže představovat. Totéž platí i pro publikaci „Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích“, o níž se můžete více dozvědět v příspěvku „Necháte se mediálně zmanipulovat?“ aktuálního čísla. Z dalších prospěšných aktivit tohoto týmu jsme ale dosud nezmínili „Surfařův průvodce po internetu“. Jak sami autoři uvedli, čtenářům má sloužit „jako jednoduchý návod, jak se ve světě médií nenechat vodit za nos a nevěřit koninám“. Třeba ho využijete i vy, ke stažení je na http://zvolsi.info/manual-2/.
Následující příspěvek patřil Bedřichu Musilovi, který většinu svého profesního života zasvětil médiím a marketingu. Jmenovat všechny aktivity přednášejícího by vydalo na samostatný článek, na což zde není prostor, proto alespoň zmíním, že společně s kolegy z Kabinetu informačních studií a knihovnictví (dále KISK) Masarykovy univerzity v Brně vybudoval metodický web pro učitele středních škol, nazvaný Mediagram. Jedná se o kvalitní otevřený vzdělávací zdroj využitelný pro výuku průřezového tématu mediální výchova. Uvažte sami, portál najdete na http://mediagram.cz/. Zpátky ale k přednášce – co jsme se dozvěděli? Získali jsme větší povědomí o orientaci v mediálním prostředí. Hovořilo se o pojmech, jako jsou informace, fakta, hoaxy, fake news, konspirace. To vše bylo doplněno konkrétními příklady z praxe. A neodpustím si „radu na závěr“: „Jak žít v informační době? Kriticky myslet. Ověřovat. Neuzavírat se v bublinách. Být otevřený názorům a informacím.“
Druhý modul představil možnosti využití mediálních témat ve vzdělávacích programech knihoven. V této části vystoupila Pavlína Mazáčová z KISK Masarykovy univerzity: paní kolegyni pravděpodobně není třeba nijak blíže představovat. Pro zajímavost ale zmíním, že to byla právě ona, kdo mentorsky vedl tým, který koncipoval již zmíněný metodický portál Mediagram. Příspěvek byl svým obsahem užitečný pro všechny přítomné, ale zejména pro knihovníky, kteří vedou lekce informačního vzdělávání, neboť přinesl konkrétní tipy na aktivity a zdroje pro práci s informacemi. /Ráda bych některé z nich zmínila. V prvé řadě je to web Jeden svět na školách (https://www.jsns.cz/) organizace Člověk v tísni. Obsahuje témata, která v českém vzdělávacím systému chybějí nebo jsou odsunuta, najdete zde řadu metodických příruček a publikací, e-Bulletin mediálního vzdělávání atd. Během lekcí využijete také projekt Demagog.cz (https://demagog.cz/), což je platforma zaměřená na hodnocení pravdivosti výroků politiků a političek. Nehodnotí se samozřejmě ideová podstata výroků, nýbrž je neutrálně ověřováno, zda se výroky zakládají na pravdě. Posledním zdrojem, na který bych chtěla upozornit, je web Manipulátoři.cz (http://manipulatori.cz/). Jedná se o projekt žurnalisty Petra Nutila, zaměřený na vyvracení tzv. hoaxů./
 
Svět médií se s vývojem digitálních technologií velmi rychle mění a zásadně ovlivňuje způsob šíření informací a komunikace. Na všechny, kteří se budou chtít v tomto prostředí orientovat, budou kladeny stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání. Kritické myšlení a mediální gramotnost patří proto mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. Semináře o mediální gramotnosti v Hradci Králové se zúčastnilo 14 knihovníků. S ohledem na cca 450 knihoven působících v Královéhradeckém kraji to není nijak velké číslo. Věřím, že knihovníci chápou potřebu se tímto tématem zabývat, nejen kvůli uživatelům a návštěvníkům knihoven, ale i kvůli sobě…
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
 


[1] STEM je středisko empirických výzkumů. Provádí empirické sociologické výzkumy veřejného mínění. Vzniklo v roce 2015 a jeho zakladatelem je sociolog Jan Hartl.
[2] Nadace Open Society Fund Praha byla založena v Praze v roce 1992 jako součást mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations. Přispívá k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz