Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/14/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2
Sekce: Stalo se
Název článku: Připravujeme novou krajskou koncepci knihoven
Autor: Andrea Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180216


Připravujeme novou krajskou koncepci knihoven

Andrea Součková

Ve slovnících má slovo koncepce různé významy – pojetí, rozvržení, představa, základní hledisko, vedoucí idea, záměr, myšlenka, návrh… O zpracování koncepcí, jež by udávaly další směr vývoje, se snaží nejrůznější obory lidského konání. Často je potřeba ohlédnout se zpět, zhodnotit, co se povedlo, co moc ne, a na základě toho posoudit, na co by se bylo dobré v budoucnu zaměřit, od čeho upustit… S cílem splnit tento nelehký úkol byla sestavena pracovní skupina pro vytvoření nové krajské koncepce knihovnictví na léta 2019-2023.
Před vybranými knihovnami našeho kraje stojí úkol připravit v pořadí již čtvrtou koncepci rozvoje knihoven. Ta úplně první se vázala k rokům 2003-2005 a za více než desetiletí, které od této doby uplynulo, je jasné, že knihovny prošly velkou proměnou a musely se přizpůsobit mnoha požadavkům, kladeným současnou společností i novými technologiemi. Postupem času se měnila forma a samozřejmě i obsah zpracování krajských koncepcí. Od velmi podrobných dokumentů, které sloužily především knihovníkům, se přešlo ke stručnějším formulacím, které by mohly být obecně platné a užitečné nejen pro pracovníky knihoven, ale i pro jejich zřizovatele, uživatele i širší veřejnost.
Přípravou nové koncepce rozvoje knihoven se zabývá pracovní skupina složená z pracovníků jednotlivých odborů Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, ze zástupců pověřených knihoven, městských knihoven, ale i specializovaných knihoven v kraji. A máme velkou radost, že se na zpracování krajské koncepce podílí i zástupce odboru kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, což je za celou historii poprvé. Členové (resp. členky a jeden člen) byli vybráni ve spolupráci s pověřenými knihovnami ze všech okresů. Pracovní skupina se zatím sešla jednou. Na základě široké diskuze byly zahájeny práce na hodnocení minulé koncepce a společně byla vytvořena SWOT analýza knihoven v Královéhradeckém kraji, která má definovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby tohoto systému. Nejdůležitějším krokem celého setkání bylo stanovení hlavních témat krajských priorit, které by reflektovaly potřebné směry vývoje. Dále byly jmenovány pracovní týmy odpovědné za zpracování jednotlivých priorit v čele s vedoucími. Pro zpracování veškerých dokumentů souvisejících s koncepcí byla v prostředí Google Disku vytvořena sdílená složka, která, jak věříme, pomůže k snazší komunikaci mezi členy skupiny a pomůže k úspoře času.
Před pracovní skupinou v současné době stojí ještě velký kus práce, doufáme ale, že tato práce bude mít smysl a její výsledky budou reflektovat potřeby knihoven v kraji a budou pro ně využitelné a užitečné.
Věříme, že se nám podaří koncepci rozšířit a seznámit s ní nejen knihovníky, ale třeba i zřizovatele knihoven. Z prvního setkání pracovní skupiny a ohlasů od dalších knihovníků v kraji vyplynulo, že realizace ročních krajských kampaní a Královéhradeckých knihovnických konferencí je považována za užitečnou, a v těchto aktivitách tedy budeme pokračovat i v dalším období. Nová koncepce by měla být představena na Královéhradecké knihovnické konferenci dne 20. 11. 2018, na niž všechny knihovníky srdečně zveme. S bližším programem konference se můžete seznámit v aktuálním čísle na zadní obálce zpravodaje. Kompletní text koncepce bude samozřejmě zveřejněn na našem webu Pro knihovny a bude součástí 1. čísla zpravodaje U nás příštího roku, kde vyjde jako samostatná příloha.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz