Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/14/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2
Sekce: Trocha odbornosti
Název článku: Souborný katalog ČR – spolehlivá stálice
Autor: Eva Svobodová a Jana Militká
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180214


Souborný katalog ČR – spolehlivá stálice

Eva Svobodová a Jana Militká

Souborný katalog ČR (SK ČR) slouží v online podobě knihovníkům a uživatelům již od roku 1995 a najdete ho na adrese www.caslin.cz. Co se za tu dobu změnilo, jak se vyvíjí? Na začátku katalog obsahoval převážně záznamy periodik, které byly do elektronické podoby ručně přepsány z retrospektivního katalogu zahraničních periodik (celkem 85 000 záznamů), postupně přibývaly záznamy monografií a dalších druhů dokumentů.
Dnes obsahuje SK ČR celkem téměř 7 milionů záznamů (což odpovídá 16,5 milionům výskytů dokumentů). Na tomto rozvoji se podílí 478 knihoven, které se postupně do budování SK ČR zapojily. Knihovny mohou záznamy do SK ČR dodávat podle svého rozhodnutí (popř. technických možností) vložením souboru dat na FTP server, umožněním „sklizně“ svých databází pomocí OAI-PMH nebo připisováním informací o vlastnictví dokumentů k již uloženým záznamům pomocí online formuláře. Poslední z uvedených způsobů preferuje správce[1] SK ČR zejména pro přípis a aktualizaci odběrů periodik, u kterých často dochází ke změnám podnázvů, vydavatelů apod.
 
Proč to všichni dělají? Souborný katalog ČR umožňuje knihovníkům využívat záznamy pro sdílenou katalogizaci, čímž jim šetří čas a práci pro jejich další úkoly. Knihovníkům ve službách i čtenářům umožňuje vytváření rešerší na konkrétní témata, ověřování, ve kterých knihovnách se nachází dokument, o který mají zájem, apod.
V průběhu let zasílaly knihovny do SK ČR jak jednoduché a stručné záznamy z retrokonverze (vznikly přepisem z papírových katalogizačních záznamů), tak nové, čím dále kvalitnější záznamy, zpracované podle současně platných katalogizačních pravidel. Správce SK ČR odstraňuje duplicitní záznamy (částečně automatizovaně, částečně ručně), aby uživatelé našli vždy pokud možno jen jeden (nejlepší) záznam k danému dokumentu.
Ze záznamů je možné dostat se jedním kliknutím do katalogu konkrétního vlastníka dokumentu a tam zjistit, zda je titul momentálně dostupný. Souborný katalog ČR je propojen s Centrálním adresářem knihoven a informačních institucí v ČR (CADR). Díky tomu lze vlastníky daného dokumentu zobrazit na mapě a kliknutím na siglu vlastníka zjistit mnoho údajů o samotné knihovně a jejích službách. Ze serveru obalkyknih.cz jsou při zobrazení konkrétního záznamu přebírány obálky, obsahy a anotace; pokud existuje dokument na Google Books, pak se lze ze záznamu propojit k jeho plnému nebo výběrově plnému textu. Stejně tak je možné dostat se k existující digitální kopii dokumentu (digitální kopie je připojena k cca 376 000 záznamům v SK ČR). Kdo píše článek nebo větší práci, určitě rád využije generátor citací.
Záznam v SK ČR: Náhled zobrazení záznamu dokumentu v SK ČR
z-iznam-v-SK-¦iR.png 

Když už byla řeč o CADR, je třeba zdůraznit, že se jedná o nejúplnější zdroj aktuálních informací o knihovnách v ČR. Vznikl v roce 2015 sloučením Adresáře knihoven a institucí ČR a Evidence knihoven Ministerstva kultury ČR. Obsahuje záznamy cca 6 600 činných knihoven a institucí a cca 1 450 zrušených knihoven (ty zde zůstávají pro zachování informací o osudu knihovních fondů). Na jeho správě se podílí též Knihovnický institut NK ČR.
V CADR je 427 záznamů knihoven Královéhradeckého kraje, z nichž je 54 odborných (muzejních, galerijních, univerzitních atp.) a 373 veřejných (krajské, městských i obecních). Svými záznamy do SK ČR přispívá v současné době 22 knihoven tohoto kraje. Jejich podíl z celkového počtu přispívajících knihoven i podíl počtu zaslaných záznamů na celkovém objemu záznamů v SK ČR zobrazují následující grafy (data jsou k 1. 1. 2018).
Graf 1: Podíl knihoven Královéhradeckého kraje na celkovém počtu přispívajících knihoven do SK ČR
graf2-(1).jpg
Graf 2: Podíl knihoven Královéhradeckého kraje na celkovém počtu záznamů dodaných do SK ČR
graf1.jpg

Na portálu www.caslin.cz v záložce „O nás“[2] je možné všechny přispívající knihovny zobrazit na mapě a dále filtrovat podle krajů nebo podle typu knihovny.
Mapa: Zobrazení přispívajících knihoven Královéhradeckého kraje na mapě
mapa-upr.png 

SK ČR je propojen také s bází článkové bibliografie – bází ANL. Ze záznamu konkrétního článku je tak možné propojit se (přes ISSN) k záznamu daného excerpovaného periodika a prostřednictvím MVS objednat kopii požadovaného článku (pokud jeho plný text v elektronické podobě není k záznamu článku připojen).
Na budování báze ANL (na začátku roku obsahovala více než 1,6 milionů záznamů) spolupracuje 28 knihoven. Národní knihovna ČR zajišťuje technickou správu, metodiku a propagaci. Obsahovou správu za Sdružení knihoven ČR zajišťuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.[3]
 
Kromě poděkování všem spolupracujícím knihovnám si dovolujeme na závěr přidat ještě informaci, že všechny uvedené báze jsou zároveň zdrojem dat pro portál Knihovny.cz, takže vše, co do nich vložíte, má několikeré využití. A pokud se SK ČR ještě nespolupracujete, můžete se připojit – SK ČR je otevřen knihovnám všech typů, bez ohledu na velikost nebo knihovní systém. Jedinou podmínkou je dodržování knihovních standardů. Další informace, včetně kontaktů, najdete na www.caslin.cz.
 
Kontakt na autorky: eva.svobodova@nkp.cz, jana.militka@nkp.cz
Web Souborného katalogu ČR: www.caslin.cz
Web Národní knihovny ČR: www.nkp.cz

 
[1] Správcem Souborného katalogu ČR (báze SKC) je oddělení souborných katalogů Národní knihovny ČR, které spravuje také Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR (báze ADR) a článkovou bibliografii (báze ANL).
[3] V roce 2017 byla v rámci VISK 1 vypracována Koncepce národního systému analytické bibliografie, která předpokládá vznik samostatného pracoviště v rámci NK ČR.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz