Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/14/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 2
Sekce: Naše téma
Název článku: E-knihy v knihovnách Královéhradeckého kraje
Autor: Andrea Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180207


E-knihy v knihovnách Královéhradeckého kraje

Andrea Součková

elektronick-e-zdroje-a-slu-zby-v-knihovn-ich-NOV-e.png
Půjčování e-knih patří mezi stále častější služby poskytované knihovnami v ČR. Ačkoli už v současnosti existuje řada platforem, jejichž prostřednictvím mohou knihovny nabízet svým uživatelům e-knihy, nejrozšířenější je eReading. Tato platforma je nyní využívána v 7 krajských a 95 městských a obecních knihovnách. Situace v ČR je podrobněji popsána v článku Jiřího Pavlíka, který naleznete v aktuálním čísle zpravodaje, účelem tohoto příspěvku je však nastínit stav v Královéhradeckém kraji.
Za rok 2017 vykázalo v Královéhradeckém kraji výpůjčky e-knih 6 veřejných knihoven (záměrně pomineme Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, která má jakožto krajská knihovna jinou funkci a jejíž služby v této oblasti popisuje článek Hany Hornychové aktuálního čísla zpravodaje). Jedná se o Knihovnu města Hradce Králové, Městskou knihovnu Kostelec nad Orlicí, Městskou knihovnu Trutnov, Městskou knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně a Knihovnu Kryštofa Haranta v Pecce. Tyto knihovny jsem se tedy rozhodla kontaktovat a zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti s půjčováním e-knih. Situace v kraji kopíruje tu celostátní, a tak není překvapením, že všechny dotazované knihovny využívají platformy eReading. Ačkoli některé z nich uvažovaly nebo teprve uvažují i o nabídce společnosti Flexibooks, v současné době tuto službu poskytuje pouze Městská knihovna v Trutnově. Knihovna města Hradce Králové momentálně také zkoumá možnosti platformy Bookport a aktuálně se připojila do projektu E-knihy do každé knihovny Městské knihovny v Praze (více o aktivitě v článku Vojtěcha Vojtíška aktuálního čísla zpravodaje). Důvodů, proč je nejvyužívanější platformou zrovna eReading, je vícero (zcela zásadní je určitě výhodná cena, ale mezi dalšími argumenty oslovené knihovny uvedly např. nabídku žádané beletrie, snahu o řešení problematiky vícečetných rezervací a čekací doby nebo dobré zkušenosti s firmou, potvrzené ostatními knihovnami). Nemalou roli v tomto ohledu hraje jistě i možnost využití dotačního podprogramu Ministerstva kultury ČR VISK 3. Finanční podpora je pro ředitele a vedoucí knihoven, kteří musejí mnohdy hospodařit s omezeným rozpočtem, velmi důležitá, a tak všechny knihovny, které v Královéhradeckém kraji svým uživatelům umožňují půjčování e-knih, existence tohoto programu využily. Popisovanou službu nabídla většina dotazovaných knihoven (v Hradci Králové, Kostelci n. O., Dvoře Králové n. L. a Jičíně) svým čtenářům poprvé v roce 2015, v Trutnově se přidali o rok později a v Pecce v loňském roce (konkrétně od listopadu 2017). Ačkoli míra půjčování e-knih uživateli v knihovnách dosud neodpovídá tomu, co se od zavedení této služby v ČR očekávalo, žádná z popisovaných knihoven zatím neuvažuje o jejím zrušení. Pokud vás zajímají konkrétní názory a zkušenosti s půjčováním e-knih v knihovnách kraje, čtěte dále…
 
Naplnila služba půjčování e-knih vaše očekávání?

 
Narazili jste na nějaké obtíže či problémy při zavádění nebo poskytování služby půjčování e-knih?  
Jaké jsou přínosy půjčování e-knih vaší knihovně?  
Další postřehy nebo náměty:  
Na závěr několik statistických údajů pro zajímavost. V roce 2017 bylo v Královéhradeckém kraji realizováno 1 386 výpůjček e-knih (do tohoto čísla není zahrnuta Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové). Významně se na tomto počtu podílí Knihovna města Hradce Králové, která v uplynulém roce vykázala 905 výpůjček. V porovnání s ostatními knihovnami v kraji se také může pochlubit nejvyšším počtem uživatelů využívajících tuto službu, tj. 191. Velmi slušná čísla vykazuje i Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, a to 218 výpůjček a 85 uživatelů.
 
Za zodpovězení otázek děkuji: B. Čižinské (Knihovna města Hradce Králové), I. Havlové (Městská knihovna Kostelec nad Orlicí), L. Knapové (Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce), J. Maršíkové (Městská knihovna Trutnov), M. Staníkové (Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem) a I. Rodrové (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně).
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz