Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/9/2016
Číslo: Ročník 26 (2016), Číslo 2
Sekce: Stalo se
Název článku: Analýza zájmu o vzdělávání u knihovníků v Královéhradeckém kraji
Autor: Bohdana Hladíková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160217


Analýza zájmu o vzdělávání u knihovníků v Královéhradeckém kraji

Bohdana Hladíková

Co zajímá knihovníky v našem kraji? Nejspíš vás nepřekvapí, že je to literatura. Na konci minulého roku a počátku letošního realizovala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové dva průzkumy, jež si kladly za cíl zjistit, v kterých oblastech mají knihovníci zájem se vzdělávat. Jedna anketa se zaměřila na vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, druhá na další témata. S větším zájmem se setkala druhá z nich.
 
Do uzávěrky (31. 1. 2016) jsme obdrželi 87 odpovědí od zaměstnanců všech typů knihoven (přehled neobsahuje údaje z SVK HK). Přednášku o současné české literatuře by si chtělo poslechnout 50 zájemců a v těsném závěsu je i současná světová literatura se 46 hlasy. Zájem je hlavně o severskou a anglo-americkou produkci, ale obdrželi jsme také řadu velice inspirativních námětů týkajících se dalších geografických oblastí - například Izraele, Polska nebo Bretaně. Současně nás potěšil zájem knihovnic z malých knihoven. I u nich vítězí literatura, zejména ta pro děti a mládež. Odpovědi nám zaslalo celkem 13 neprofesionálních knihovnic a 10 z nich by si přednášku na literární téma rádo poslechlo.
Mezi náměty nechyběly ani tzv. měkké kompetence. Obvykle k nim řadíme např. schopnost komunikovat, spolupracovat, flexibilitu, kreativitu nebo zvládání zátěže. Rovněž ony jsou mezi knihovníky v popředí zájmu. Komunikace v knihovnách se umístila na celkovém třetím místě a získala 40 hlasů. Práce s lidmi a pro lidi je často velice náročná. Zřejmě zejména proto duševní hygiena a syndrom vyhoření oslovily 46 % hlasujících.
Z odborných knihovnických činností stále vítězí katalogizace podle pravidel RDA. Poslechnout by si o ní chtělo 36 respondentů. O něco méně žádané jsou akvizice (20 hlasů) a základy katalogizace (22 hlasů).
Rok 2016 se nese v duchu motta „Vzděláváme pro život“. Kdo vzdělává, měl by vědět, jak na to. Nejspíš proto se s úspěchem setkalo pedagogické minimum (35 hlasů) a kreativní techniky v informačním vzdělávání (24 hlasů) Oba návrhy se umístily v první polovině našeho žebříčku.
A o které školení byl nejmenší zájem? Kurz prozákaznické orientace a řešení problematických situací v komunikaci se čtenáři oslovil pouze 3 respondenty. Zda za tím stojí vyšší vložné (dané cenou, kterou lektorky účtují za jednoho frekventanta), individuální práce v malé skupině nebo obsahová náplň kurzu, nevíme.
Některá z těchto školení již naleznete v přehledu akcí na webu SVK HK (v části Pro knihovny): http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx.
 
V úvodu jsme zmínili hlasování ohledně vzdělávacích akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Jaký je zájem o ně? K datu vyhodnocení (27. 11. 2015) nám z knihoven v kraji došlo 73 odpovědí. Největšímu zájmu se těší problematika e-knih s 27 hlasy. Hlasující si vyžádali i opakování školení o nových technologiích v knihovnách (24 hlasů), které bylo realizováno již v loňském roce. Na prvních pěti pozicích jsou dále autorská práva na internetu (22 hlasy), cesta k plným textům (21 hlasů) a bezpečnost a ochrana dat na sociálních sítích a internetu (21 hlasů). Jak vidíte, jde především o specializované přednášky. O tom, že většina respondentů je počítačově gramotná a ovládá základy práce na PC, svědčí i malý zájem o základy práce s internetem (2 hlasy) nebo MS Word (7 hlasů).
Výsledky vašeho hlasování posloužily jako podklad pro zpracování žádosti o příspěvek z dotačního podprogramu VISK 2 Ministerstva kultury ČR. V průběhu letošního roku bude realizováno 12 školení v oblasti ICT, o která jste v dotazníku projevili největší zájem.
Poznámka nakonec: Děkujeme vám za ochotu vyplňovat nejrůznější ankety a dotazníky, které vám průběžně zasíláme. Tímto článkem jsme se pokusili ukázat, že výsledky šetření dále využíváme a také jak s nimi pracujeme. O aktuálních vzdělávacích akcích se můžete dozvědět z webu knihovny:
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani/Aktualni-vzdelavaci-akce.aspx.
 
Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz