Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/10/2016
Číslo: Ročník 26 (2016), Číslo 1
Sekce: Stalo se
Název článku: Bilance vzdělávacích akcí pro knihovníky pořádaných SVK HK v roce 2015 a výhled do budoucna
Autor: Andrea Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160117


Bilance vzdělávacích akcí pro knihovníky pořádaných SVK HK v roce 2015 a výhled do budoucna

Andrea Součková

V době, kdy píši následující řádky, je leden a stejně jako na každém začátku roku hodnotíme rok, který máme právě za sebou. Mnohé knihovnice jsou pravděpodobně touto dobou „ponořené“ ve statistikách, výkazech, výročních zprávách, rozborech a dalších číslech a datech, které se snaží podat reálný přehled o tom, co se nám v uplynulém roce povedlo, nebo naopak co bychom chtěli v roce letošním vylepšit nebo změnit. V minulém roce jsme vás na stránkách zpravodaje U nás provedli vybranými konferencemi, semináři, přednáškami i workshopy. Soustředili jsme se na vzdělávání v Královéhradeckém kraji a v několika článcích jsme se vás pokusili seznámit také s nejzajímavějšími akcemi realizovanými ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Rok 2016 se ponese v duchu celoživotního vzdělávání v knihovnách, a ačkoliv se kampaň zaměří na veřejnost, ani my nesmíme zůstat v tomto směru ochuzeni, a tak vám nyní podáváme kompletní přehled školení pro knihovníky realizovaných (oddělením služeb knihovnám) SVK HK v roce 2015.
 
V roce 2015 bylo pro knihovny v Královéhradeckém kraji zorganizováno celkem 23 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 438 knihovnic a knihovníků. (Pokud bychom však započítávali každou akci cyklu zvlášť, dostali bychom se na mnohem vyšší číslo – 33 vzdělávacích akcí. Více k problematice v aktuálním čísle zpravodaje - rubrika Naše téma, článek Vzdělávat a bavit.) Pro větší přehlednost a možnost srovnání jednotlivých ukazatelů naleznete níže dvě tabulky, které obsahují soupis všech školení realizovaných SVK HK. Rozděleny byly podle toho, zda byly finančně podpořeny dotačním podprogramem VISK 2 Ministerstva kultury.
 
Soupis organizovaných vzdělávacích akcí pro knihovníky v kraji (mimo VISK 2)

  Datum Název Počet účastníků
1 13. 1., 20. 1. seminář Přátelská pracoviště (dvoudenní) 12
2 17. 2. školení služby Ptejte se knihovny 9
3 9. 3., 17. 3., 31. 3., 7. 4. seminář Prevence násilí na pracovišti (čtyřdenní) 12
4 10. 3., 18. 3.,
1. 4., 8. 4.
seminář Prevence násilí na pracovišti (čtyřdenní) 12
5 11. 3., 19. 3., 2. 4., 9. 4.  seminář Prevence násilí na pracovišti (čtyřdenní) 13
6 24. 3. Seminář k pravidlům RDA 68
7 30. 3. Školení RDA pro autority 16
8 21. 4. Sociální dialog a nový občanský zákoník 15
9 5. 5. Seminář k citační problematice 23
10 13. 5. Seminář k pravidlům RDA II 39
11 16. 6. školení k pravidlům RDA - články 5
12 18. 11. Seminář o literárních žánrech 37
13 24. 11. Královéhradecká knihovnická konference 68
    Celkem 329 účastníků
 
Nyní doplníme alespoň pár základních informací k výše uvedeným školením:
V souvislosti s rozvojem virtuální referenční služby Ptejte se knihovny probíhala na začátku roku 2015 v krajských knihovnách školení. Novou podobu modulu pro správu jmenované služby představila Mgr. Karolína Košťálová z Národní knihovny ČR.
Díky spolupráci SKIP s Unií zaměstnavatelských svazů se v SVK HK (i ostatních krajských knihovnách) uskutečnily dvoudenní semináře Přátelská pracoviště a čtyřdenní semináře Prevence násilí na pracovišti. (Podrobněji o akci v článku „Knihovny – přátelská a nekonfliktní pracoviště“ 2. čísla zpravodaje z roku 2015.)
Pod záštitou Unie zaměstnavatelských svazů bylo uspořádáno také diskuzní fórum Sociální dialog a nový občanský zákoník. Jednalo se o jedinou akci zajišťovanou metodickým oddělením v roce 2015, která se neuskutečnila v krajské knihovně, ale účastníci diskutovali v prostorách Nového Adalbertina. Program vedla JUDr. Marilla Kokešová.
Vzhledem k přechodu ČR na nová katalogizační pravidla RDA uspořádala SVK HK sérii školení zabývající se nejvýraznějšími změnami oproti stávající katalogizaci. O výklad se postaraly pracovnice krajské knihovny (Bc. Blanka Bayerová, Mgr. Markéta Špačková, Mgr. Zdeňka Mikulecká). Ke spolupráci byli také přizváni odborníci z NK ČR.
Obecná neznalost v oblasti citační problematiky si vyžádala organizaci školení zaměřeného na citování. S tématem přítomné seznámil PhDr. Martin Krčál z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Na seminář byly kromě knihoven pozvány také všechny členky redakční rady zpravodaje U nás.
Z řad knihovnické veřejnosti se objevovaly časté připomínky ke skutečnosti, že je dnes téměř nemožné vyznat se v záplavě nejrůznějších literárních žánrů; proto byl uspořádán seminář přesně na toto téma. Jeho cílem bylo podat základní charakteristiky a rozlišovací znaky jednotlivých literárních žánrů a na praktických cvičeních si bylo možné získané informace ověřit. Přednášela Mgr. Zuzana Hloušková, kterou čtenáři zpravodaje U nás znají jako autorku pravidelných článků zaměřených na představení různých literárních žánrů.
Třetí ročník Královéhradecké knihovnické konference se nesl v duchu kampaně věnované službám knihoven. O odpolední část odborného programu se tak postaraly knihovny z Královéhradeckého kraje, které prezentovaly svou činnost. Dopolední program byl věnovaný aktuálně diskutovaným otázkám v oblasti knihovnictví – PR v knihovnách a CPK. (Více se o akci dozvíte v rubrice Stalo se aktuálního čísla zpravodaje.)
 
Soupis školení pro knihovníky realizovaných z VISK 2 (oblast ICT)
  Datum Název Počet účastníků
 
1 22. 9. Využití ICT při tvorbě propagačních materiálů knihovny 7
2 6. 10. Využití ICT při tvorbě propagačních materiálů knihovny 7
3 29. 9., 20. 10. Microsoft Office Excel pro pokročilé I a II 13
4 13. 10. Užití portálu citací v citační praxi 9
5 27. 10. Ovládání nových technologií v knihovnách 17
6 3. 11. Práce s digitální fotografií 15
7 10. 11. Nové nástroje pro tvorbu prezentací 13
8 1. 12. Facebook a využití jiných sociálních sítí 15
9 15. 12. Využití nástrojů pro online komunikaci, spolupráci a zpětnou vazbu 13
    Celkem 109 účastníků
 
V průběhu září až prosince 2015 proběhla v prostorách počítačové učebny SVK HK školení v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi. Finančně byla podpořena dotačním podprogramem VISK 2. (Témata kurzů vycházela ze zpětné vazby ˗ dotazníky ˗ získané během kurzů realizovaných v roce 2014 díky stejnému grantu.) Mezi přednášejícími byli Mgr. Šárka Skalická z Knihovny města Hradce Králové a PhDr. Martin Krčál (KISK MU v Brně), v mnoha případech lektorovala  Ing. Tereza Otčenášková z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, o jedno ze školení se postarala i Ing. Zuzana Němcová z téže fakulty.
 
V průběhu uplynulého roku jsme měli díky školením možnost potkat se s mnoha pracovnicemi a pracovníky knihoven v Královéhradeckém kraji. Některé knihovnice a knihovníky jsme potkávali často a budeme rádi, pokud nám nadále zachovají svou přízeň. Méně známé tváře mezi námi také rádi uvidíme. Potěšilo nás, že se v roce 2015 účastnili kurzů také kolegyně a kolegové ze specializovaných knihoven.
Pravidelně se snažíme mapovat zájem knihovnic o různá témata vzdělávacích kurzů. Často si tak v průběhu i po samotném skončení kurzů ověřujeme spokojenost s jejich realizací. Zároveň se také ústně i písemně dotazujeme na zájem o různá vzdělávací témata. Jistě vám tak neuniklo, že jsme na konci minulého roku (oblast ICT) a na začátku tohoto roku (nejrůznější témata ve vzdělávání) opět připravili elektronické dotazníky. Všem, kteří se průzkumu účastnili, děkujeme. Zpětnou vazbu získanou prostřednictvím dotazníků i jinými formami využíváme k plánování dalších kurzů. (V prosinci minulého roku jsme na základě vašeho hlasování podali žádost o dotaci z podprogramu VISK 2.) Kolegyně Mgr. Bohdana Hladíková, která nastoupila před nedávnou dobou na naše oddělení a převzala péči o vzdělávací akce, na přípravě dalších kurzů soustavně pracuje. (V příštích měsících se s novou kolegyní seznámíte, pokud ne osobně, minimálně prostřednictvím jejích článků ve zpravodaji.) Zájemci o více informací se o školeních dozvědí prostřednictvím našeho webu Pro knihovny SVK HK.
 
Moderní doba klade na lidi velké nároky nejen v osobním, ale i pracovním životě. Často slyším od kolegyň postesk nad stále se zvyšujícím množstvím práce a požadavků na jejich pracovní výkon. Knihovnice by se měla vyznat v literatuře, mít přehled o aktuálně vydávaných titulech, umět si poradit s čísly i dotazy čtenářů, pracovat s nejnovějšími technologiemi, sledovat nové trendy, neztratit se v záplavě informací na internetu… Není toho málo a doufat, že se v budoucnu situace zlepší, je více než bláhové. Statistiky ukazují, že se doba zkrátka „zrychluje“, a my bychom se měli naučit těmto změnám rychle přizpůsobit. Jedním z prostředků, jak se v tom všem „neztratit“, je celoživotní vzdělávání. Semináře, přednášky, workshopy a další setkání s odborníky a kolegy jsou jednou z klíčových cest a my bychom chtěli přispět k tomu, abyste se na ní neztratili.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz