Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/12/2014
Číslo: Ročník 24 (2014), Číslo 1
Sekce: Nové trendy
Název článku: Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací instituce aneb Informační vzdělávání uživatelů v teorii i praxi
Autor: Jana Benešová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140116


Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací instituce aneb Informační vzdělávání uživatelů v teorii i praxi

Jana Benešová

Sborník s výše uvedeným názvem vydala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové jako volnou přílohu knihovnicko-informačního zpravodaje „U nás“ v roce 2013, číslo 4. Pod vedením editorek Boženy Blažkové a Vandy Vaníčkové a za přispění knihovnic převážně z Královéhradeckého kraje se podařilo nabídnout čtenářům, jimiž budou jistě knihovníci a knihovnice, teoretický základ i praktický návod, jak postupovat v oblasti, kterou definuje druhá část názvu sborníku - v informačním vzdělávání uživatelů.
První část sborníku je věnovaná teoretickým příspěvkům. Zásadní příspěvek je uveřejněn hned v úvodu. Z. Houšková apeluje na to, že knihovny musí být dobrou a respektovanou součástí systému celoživotního vzdělávání. Podporou této teze je i další text, který má celoživotní vzdělávání i v názvu a jehož autorkou je B. Blažková. Dále H. Selucká Hubatková píše o kompetencích k informačnímu vzdělávání. Jistě velmi potřebný je příspěvek autorek V. Vaníčkové a K. Šrůtové, který vymezuje terminologii z popisované oblasti. V. Vaníčková dále pokračuje o kompetencích knihovny jako partnera školy v oblasti získávání informací. B. Blažková pak popisuje metody kritického myšlení a jejich propojení s přípravou a obsahem lekcí. Domnívám se, že zejména nové kolegyně a noví kolegové a ti, kteří zatím nemají velkou praxi, velice přivítají jakýsi manuál, který autorka V. Vaníčková nazvala „Univerzální šablona informační lekce a pracovní list“. O zakončení teoretické části sborníku se postarala B. Blažková připomenutím témat informačního vzdělávání, která je třeba mít vždy na paměti při přípravě jakýchkoliv aktivit v informačním vzdělávání.
Druhá část je praktická: obsahuje popis konkrétních lekcí, které autorky mají prakticky ověřené. Tato část sborníku je rozdělená do tří okruhů. První, nazvaný „Čtenářská gramotnost“, zahajuje S. Najmanová osobními poznatky a sdělením o praxi v hořické knihovně, pak pokračuje podrobným návodem na literární besedu pro žáky 1.–2. tříd „Kocourek Modroočko“. B. Blažková navazuje lekcí „Říše Agord“. Okruh „Knihovna – zdroj informací“ uvádí K. Šrůtková, následuje lekce V. Vaníčkové „Média jako člen rodiny?“ a příspěvek V. Trybenekrové „Putování po stopách K. J. Erbena“. Poslední okruh „Informační zdroje“ zahajuje A. Záveská a přehledně rozděluje obsah informačních lekcí dle jednotlivých ročníků. M. Hašková představuje lekci „Sekundární elektronické zdroje se zaměřením na online katalogy knihoven, souborné katalogy, oborové brány“. Okruh uzavírají tři lekce „Kurzu práce s informacemi“ J. Káchové.
Třetí část sborníku patří „kuchařkám“ na téma „Jak začít“ B. Blažkové, „Jak připravit besedu“ M. Poživilové a „Jak prezentovat IVU na webových stránkách knihovny“ V. Vaníčkové.
V závěru mě potěšilo, že se autorka zmínila o vznikající elektronické databance vzdělávacích knihovnických pořadů (viz: http://www.knihovnici.kjm.cz/ ). V této souvislosti si myslím, že za připomenutí by stály i texty besed předvedených na přehlídce OKNA, uveřejněné na webu KDK SKIP (http://www.kdk.munovapaka.cz). Velmi dobrou pomůckou pro knihovníky (s využitím pro rodiče a pedagogy) jsou i připravené seznamy vybrané čtivé dětské literatury pro jednotlivé věkové kategorie, na kterých pracovaly členky klubka KDK SKIP souběžně s přípravou sborníku. Základní jmenovité seznamy jsou doplněny anotovanými podrobnými soupisy. Vzhledem k tomu, že seznamy pro některé ročníky jsou dosti obsáhlé, je v každém z nich zvýrazněno 10 nejčtenějších a nejzajímavějších titulů. Pro věkovou skupinu 12–15 let jsou anotace knih obohaceny medailonkem autora. Tyto seznamy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě a budou každoročně doplňovány o nově vycházející literaturu. Podrobné informace a Přehled dětské literatury naleznou zájemci na webových stránkách Knihovny města Hradce Králové v oddíle Pro knihovníky, v části Projekty (viz: http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/projekty ).
 
Celý sborník je jistě dobrým a zejména pro začínající kolegyně a kolegy velice potřebným krokem. Je přehledně rozčleněn, obsahuje srozumitelné teoretické zásady i konkrétní, praktické návody. Jsem přesvědčena, že cíle, které si uložil a jsou zmíněny v jeho závěru, dobře naplňuje.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz