Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/18/2013
Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 3
Sekce: Jak na to?
Název článku: Jak připravujeme krajskou koncepci
Autor: Božena Blažková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130316


Jak připravujeme krajskou koncepci

Božena Blažková

         Před knihovnami našeho kraje stojí úkol připravit v pořadí již třetí koncepci rozvoje a spolupráce knihoven. Pro lepší paměť připomínám, že první Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2003-2005 s výhledem do roku 2008 vznikala ještě v „pionýrských“ dobách, kdy jsme se všichni učili nejen pracovat v týmu, ale i nové termíny, jako např. SWOT analýza či myšlenková mapa.
         Přípravou Koncepce na období 2009–2013 se zabývala pracovní skupina složená nejen z pracovníků Studijní a vědecké knihovny a ředitelů pověřených knihoven, ale zúčastnili se jí i zástupci specializovaných knihoven. Celý materiál byl zpracován velmi podrobně. Zejména jeho přílohy (Socioekonomická charakteristika kraje, Regionální funkce knihoven, Programy pro podporu knihoven, Analýza a struktura sítě knihoven na území kraje) jsou platné i pro další období, a tak nebude zapotřebí je znovu rozebírat a bude stačit reflektovat pouze změny. Hodnocení koncepce včetně východisek pro novou koncepci bylo projednáno na poradách ředitelů pověřených knihoven a metodiků. Hodnocení koncepce je k dispozici ke stažení na webových stránkách SVK v oddíle Pro knihovny.
         Po zkušenostech z příprav a hodnocení minulých koncepcí jsme se rozhodli k nové koncepci přistoupit záměrně jinak. Od samého začátku jsme se snažili do přípravy zapojit co nejvíce knihovníků z regionu. Ve spolupráci s řediteli pověřených knihoven jmenovala ředitelka SVK na jaře dvacetičlennou pracovní skupinu, ve které jsou zástupci krajské knihovny, pověřených knihoven, městských knihoven a specializovaných knihoven. Od samého začátku bylo zřejmé, že rozhodnutí zapojit do přípravy i zástupce městských knihoven bylo správné. Kolegyně z menších knihoven vnášejí do jednání nové úhly pohledu a také množství praktických námětů. Pracovní tým se sešel zatím dvakrát. Členové se podrobně seznámili s hodnocením minulé koncepce a společně byly stanoveny úkoly pro nové zpracování. Na základě široké diskuze byla připravena osnova nové koncepce a stanovena témata krajských priorit. Jednotlivé základní oblasti koncepce byly po dohodě rozděleny mezi členy pracovní komise. Mottem práce všech členů komise byla otázka: Přesvědčíme sebe i veřejnost o naší konkurenceschopnosti a nepostradatelnosti? Hnacím motorem práce byly následující slogany: Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Nikdo nám nepomůže a peněz nejspíš také o moc víc nebude. Konkurence a úskalí bude spíše více než méně. Cestu vidíme ve spolupráci a kooperaci J.
         V současné době je zpracovávána pracovní verze, která bude projednána na společné poradě ředitelů pověřených knihoven a členů pracovní skupiny v září.
         Celá koncepce bude představena na 1. krajské knihovnické konferenci v listopadu letošního roku. S předběžným programem konference se můžete seznámit na zadní straně obálky tohoto čísla. Všechny knihovníky regionu na konferenci srdečně zveme.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz