Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 6/5/2013
Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 2
Sekce: Okénko
Název článku: Nadace knihoven
Autor: Jiřina Kádnerová
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130224


Nadace knihoven

Jiřina Kádnerová

Nadace knihoven byla založena bývalými státními vědeckými knihovnami v Brně (dnes Moravská zemská knihovna), Českých Budějovicích (dnes Jihočeská vědecká knihovna), Hradci Králové (dnes Studijní a vědecká knihovna), Kladně (dnes Středočeská vědecká knihovna), Liberci (dnes Krajská vědecká knihovna), Olomouci (dnes Vědecká knihovna), Ostravě (dnes Moravskoslezská vědecká knihovna), Plzni (dnes Studijní a vědecká knihovna) a Ústí nad Labem (dnes Severočeská vědecká knihovna).
Impulzem pro vznik bylo mj. přijetí zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Účelem nově založené Nadace knihoven bylo přispívat k aktivitám veřejných a odborných knihoven a pomáhat rozvoji knihovnických a informačních činností. 
Nadaci knihoven spravuje a řídí tříčlenná správní rada, která je obnovována dle stanov za čtyři roky. Pokud je zástupce některé knihovny členem správní rady, nemá tato knihovna možnost žádat o nadační podporu a příspěvek.
 
Zakládající knihovny složily základní jmění a po splnění všech podstatných základních předpokladů mohla Nadace v roce 2000 zahájit svoji činnost. V témže roce získala Nadace také finanční prostředky z první vlny Nadačního investičního fondu. Podle zákona tyto prostředky jsou tzv. nehybným jměním, Nadace může disponovat pouze úroky z tohoto jmění. A to jsou právě prostředky, jichž Nadace každoročně využívá při vyhlašování soutěží, kterých se mohou zúčastnit kromě knihoven také občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, sdružení právnických osob a další příspěvkové a rozpočtové organizace z oblasti kultury působící na území České republiky.
Nadace knihoven dle svých stanov vyhlašuje soutěž každoročně, zpravidla na jaře (i když v posledních letech byla několikrát vyhlášena i na podzim). Výzva je zpravidla zveřejněna ve 3. čísle časopisu Čtenář a elektronicky v konferenci KNIHOVNA s termínem odevzdání žádostí do 30. 4. běžného roku.   Soutěž je určena na podporu studijních cest do zahraničních knihoven. 
Nadace knihoven obdrží v průměru pět žádostí při každé výzvě (jsou ovšem výjimky, v některých termínech bylo žádostí 10 a více, někdy naopak žádná). V prvních letech žádosti předkládaly především velké odborné knihovny, sdružení a nadace. Potěšitelné je, že v posledních letech přibývá i menších městských knihoven (v minulých letech byla podpořena žádost Městské knihovny v Jirkově nebo Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku). Některé žádosti bylo nutno vyřadit. Bývá to především pro formální nedostatky nebo proto, že nejsou zcela v souladu se zadáním a posláním Nadace (žadatelem je např. fyzická osoba).
Do roku 2003 byla vyhlašována i kategorie na podporu zpracování původních autorských odborných prací. Nadace knihoven podpořila např. práci o knihovně Karla staršího ze Žerotína nebo vydání svazku Literární Morava (vydala brněnská pobočka Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR). Tato kategorie přestala být vyhlašována, protože kvalita většiny prací nebyla příliš vysoká. Nepodařilo se přispět k aktivizaci autorů a tvorbě zajímavých původních odborných prací a jejich následnému možnému publikování v ediční řadě Sdružení knihoven. Od roku 2003 však již uplynulo téměř 10 let, v knihovnách je řada nových pracovníků, a proto správní rada Nadace knihoven zvažuje obnovení této kategorie soutěže.
S úspěšnými žadateli je sepsána smlouva s podmínkami podpory: Nadace poskytne dotaci  maximálně do výše 50 % skutečných nákladů na zahraniční cestu, tj. cestovné, stravné, ubytování; žadatel má za povinnost zpracovat a odevzdat cestovní zprávu (v ní musí být výslovně uvedeno, že cesta byla podniknuta s podporou Nadačního investičního fondu) a předložit originály cestovních dokladů. Stává se, že někdy při vyúčtování vzniknou nesnáze, ale vždy každá schválená žádost byla podpořena tak, jak bylo smluvně dohodnuto.
Za období 2000–2012 bylo podpořeno 28 žádostí v celkové výši 401.980 Kč.
Nadace knihoven vypracovává každoročně Výroční zprávu Nadace knihoven, která je zveřejněna na www.svkkkl.cz v oddíle Další odkazy.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz