Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/4/2012
Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 4
Sekce: Stalo se
Název článku: Česko-slovenské literární, kulturní a knihovnické vztahy
Autor: Alena Součková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120421


Česko-slovenské literární, kulturní a knihovnické vztahy

Alena Součková

            Slovenský národ, jeho kultura a řeč jsou nám velmi blízké. I když to je již dvacet let, co Česká republika a Slovenská republika existují jako samostatné státy a nejmladší generace chápe slovenštinu jako cizí jazyk. Mnozí jak na české, tak slovenské straně rozdíly tolik nepociťují. Mnoho let se také tradují družební styky se slovenskými městy. Pro Hradec Králové je partnerským městem Banská Bystrica – krajské město s bohatými kulturními tradicemi. Je určitě zajímavostí, s kolika literárními osobnostmi od doby obrozenecké až po současnost je toto město a jeho blízké okolí spojeno. Při prohlídce Literárného a hudobného múzea ve Štátné vedecké knižnici v Banské Bystrici si návštěvníci mohou tyto osobnosti připomenout (Ján Kollár, Samo Chalúpka, Andrej Sládkovič, Jozef Gregor Tajovský, Terézia Vansová, Martin Rázus, Mikuláš Kováč, Klára Jarunková, Ladislav Ballek a další) – více na http://www.svkbb.eu.
            Partnerská spolupráce mezi knihovnami v  Banské Bystrici a Hradci Králové je také dlouholetá. Štátna vedecká knižnica i Knižnica Mikuláša Kováča na jedné straně a Studijní a vědecká knihovna a Knihovna města Hradce Králové na druhé straně se účastní významných akcí a seminářů pořádaných v sousední zemi. Pravidelně probíhají výměnné stáže pracovníků knihoven k získávání nových zkušeností a od roku 2004 také výměnné pobyty kulturních delegací.
            Letošní pobyt slovenské kulturní delegace se uskutečnil počátkem října, který je Měsícem české a slovenské kulturní vzájemnosti a jako projekt s názvem Od kořenů a tradic k literárním a kulturním vztahům východních Čech a středního Slovenska získal záštitu a finanční podporu Ministerstva kultury ČR.V době pobytu slovenské delegace zároveň probíhaly akce Týdne knihoven, Týdne hradeckých knihoven a 8. podzimního východočeského uměleckého maratónu, kterých se mohli hosté ze Slovenska také zúčastnit.
            V kulturní delegaci je vždy přítomen spisovatel a to přináší možnost propagace nejen tvorby jeho samotného, ale ucelené pohledy na literární život regionu. V Hradci Králové byla již možnost seznámit se s dílem Ladislava Balleka (v té době byl velvyslancem Slovenské republiky v Praze), autorem knih pro děti Jánem Feketem a spisovateli Dušanem Jarinou a Miroslavem Kapustou. Letos přijel odborný asistent katedry slovakistiky Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, který se věnuje vlastní básnické tvorbě a přispívá do literárních sborníků a časopisů. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., (narozen 15. 1. 1961 v Lučenci) publikuje básně s tematikou rodného kraje a jako poctu slovenským literárním osobnostem – sbírky Čítanie z tváre, Myslite na báseň, Správna chvíĺa.  V přednášce pro veřejnost podal obraz slovenské literatury v období demokratizačních proměn 20. století. V rámci akce Večer slovenské kultury také vystoupil PaedDr. Dušan Jarina, který prezentoval činnost banskobystrického literárního klubu Litera 2 a doplnil to ukázkami vlastní tvorby z výběru povídek Aj anjeli občas smútia s náměty citových vztahů dnešních žen a mužů.
            Součástí přípravy programu pobytu kulturní delegace je organizace literárně‑vlastivědného putování. Častokrát nás hosté překvapí znalostmi české literatury. Pro letošní rok jsme zvolili odkaz básníka Fráni Šrámka, město Sobotku a oblast Českého ráje, kam se básník často rád vracíval a hledal inspiraci pro svoji tvorbu. Díky spolupráci s místostarostou města Sobotky byla zajištěna prohlídka nově instalované expozice Muzea Fráni Šrámka – více na http://www.franasramek.cz , procházka městem i návštěva hřbitova s básníkovým hrobem – se zajímavým výkladem a citlivou recitací básní. Ochotu a vstřícnost projevila kastelánka zámečku Humprecht, která nás provedla, ač již bylo po turistické sezóně. Její zpěv v akustickém sále a komentovaná vyhlídka na Český ráj z ochozu zámku patřily jistě k nezapomenutelným zážitkům. Celá oblast Českého ráje se skalními městy, pohled na nedobytný hrad Kost i v dáli známá silueta zříceniny hradu Trosky slovenské hosty velmi upoutala.
            Závěrečný den před odjezdem se nejenom zhodnotil pestrý a časově nabitý program, ale přemýšlelo se i o dalších možnostech spolupráce, například vydáním společného kalendáře. Výměnné pobyty delegací i stáže v knihovnách jsou zdroji inspirací a rozšířením obzorů, které lze využít v práci s uživatelem a pro poskytování nových služeb.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz