Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/10/2012
Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 3
Sekce: Na slovíčko
Název článku: „Způsob tohoto léta jeví se mi býti poněkud nevhodným“ aneb Opět horké léto
Autor: Božena Blažková
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120301


„Způsob tohoto léta jeví se mi býti poněkud nevhodným“ aneb Opět horké léto

Božena Blažková

            V podzimním čísle loňského roku si můžete pro osvěžení paměti najít článek Aleny Součkové „Léto s PIKem“. Během léta totiž v médiích zazněla zpráva, že Projekt internetizace knihoven bude ukončen a bez náhrady zrušen. Pokud se někdo domníval, že o prázdninách nebude na tuto zprávu nikdo reagovat a později už bude pozdě, hluboce se mýlil. Zástupci knihoven si velice rychle uvědomili, co by takové zrušení bez náhrady znamenalo pro knihovny. Nikdo v tu chvíli ani nevěděl, zda by se takto bez přípravy daly v obcích vůbec najít prostředky na zaplacení požadovaných poplatků. Díky rychle zorganizovanému dotazníkovému šetření v knihovnách, které služby internetu prostřednictvím PIKu zajišťují, a rychlému krizovému jednání se starosty příslušných obcí se podařilo, že projekt nebyl bez náhrady zrušen, ale „přehodnocen“. Knihovníci a zejména metodičky pověřených knihoven dokázali, že v knihovnách neexistuje okurková sezóna. Zároveň předvedli, možná leckde neočekávanou, schopnost rychlé reakce na stávající situaci, spojenou se schopností vzájemně se rychle domluvit.
            Letošní léto zpočátku vypadalo poklidně. V červnu bylo na poradě metodiček avizováno, že rozpočet regionálních funkcí v našem kraji zůstane pro rok 2013 v podstatě nezměněný. Knihovníci si oddechli, ačkoliv i za těchto původních podmínek musí knihovny vzhledem k inflaci a stále se zvyšujícím nákladům podstatně více šetřit a hledat rezervy. Vzápětí však přišla ledová sprcha v podobě sdělení, že rozpočet se bude krátit na polovinu. A nastalo další horké knihovnické léto. Opět se ukázalo, že jsme schopni dát se dohromady, že umíme pracovat se statistickými daty, že jsme se naučili nejen vysvětlovat a argumentovat, ale i lobovat a hledat spojence. Ve chvíli, kdy píši tento úvodník, přehouplo se letošní horké léto do druhé poloviny. Podle aktuálních zpráv se rozpočet sice krátit bude, ale ne tak razantně a likvidačně. Další potřebné peníze se budou knihovníci snažit získat přímo od obcí. Příprava nových smluv o regionálních knihovnických službách mezi pověřenou knihovnou a příslušným obecním úřadem byla v plánu na příští rok. Vzhledem k současné situaci se příprava těchto nových smluv musí urychlit a bude zapotřebí, aby smlouvy byly již pro příští rok funkční.
            Poděkování za rychlou reakci a obrovské množství práce navíc patří zejména ředitelkám a metodičkám pověřených knihoven a všem dalším, kteří se na přípravě podkladových materiálů a jednáních podíleli. Vzhledem k objemu další očekávané práce a množství potřebných jednání na obcích se dá konstatovat, že letošní horké léto plynule přejde do pracovního tradičně hektického závěru roku. Jak všichni víme, druhá polovina roku je vždycky podstatně kratší než ta první. A tak nám všem přeji pochopení u zřizovatelů, abychom mohli všichni společně i nadále zajišťovat i v těch nejmenších obcích rovné podmínky v přístupu k informacím a vzdělávání. Možná, že si někdo stále ještě myslí, že knihovny lobují za svou existenci, ale ono jde o mnohem víc – jedná se totiž právě o onoho koncového uživatele, který jen díky fungujícím regionálním knihovnickým službám má možnost stejného přístupu k informacím a sebevzdělávání jako uživatelé ve městech.
            Když jsem přemýšlela, jak nejstručněji a nejlépe vyjádřit důležitost a potřebnost knihoven, vzpomněla jsem si na citát z webu knihovny v Teplicích nad Metují:
„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.
(Vicki Myron: Dewey- kocour z knihovny, který okouzlil celý svět.)
            Horké léto měla i redakční rada. Vzhledem k tomu, že se od letošního roku snažíme vycházet začátkem měsíce, a nikoliv na jeho konci (i k tomu nás vedlo racionalizační opatření, aby se jednotlivá čísla mohla distribuovat při poradách a v rámci rozvozů knih – šetříme poštovné), musí být podzimní číslo připravené už začátkem srpna. A pokud si vzpomínáte, pro letošní rok jsme avizovali dvě nové rubriky. Ta první, s názvem „Jak na to“, vychází už od jarního čísla a snažíme se v ní postupně zveřejňovat praktické rady a návody potřebné pro rozvoj vaší práce.
            Další nová rubrika, s názvem „Nové trendy v knihovnictví“, má premiéru v tomto čísle. Jedná se naopak o část teoretickou a vzdělávací. Naším cílem je, aby zde uveřejněné články byly recenzované. A tak jsme po delších úvahách přistoupili na poněkud kompromisní řešení. Netradičně otiskujeme recenze přímo před recenzovaným článkem. Budeme se tedy společně učit nejen psát odborné články, ale zároveň i psát na ně recenze. Děkuji paní ředitelce Evě Svobodové za podrobný návod, jak psát recenze, a kolegyni paní Lucce Jirků za její ochotu napsat úvodní články na téma digitalizace. Díky patří i ředitelkám veřejných knihoven paní Jaroslavě Maršíkové z Trutnova a paní Stáně Benešové z Nové Paky a dále pak knihovnicím z muzejních knihoven paní Ivaně Nývltové a Zdeňce Flouskové nejen za vypracování prvních recenzních posudků, ale i za recenze, které máte možnost si přímo v tomto čísle přečíst. Budeme rádi, pokud od vás postupně získáme vaše názory na obě nové rubriky.
            Z dalších článků bych vás ještě ráda upozornila na rubriku Kdo je, ve které se vám poprvé představí nová ředitelka Knihovny města Hradce Králové Mgr. Barbora Čižinská. Pokračujeme i v představování nových členek redakční rady a členů Spolku přátel krásného slova. Vaší pozornosti doporučuji i článek o Matici české a jejích aktivitách v našem regionu. Nejen vzhledem k nové rubrice a celkovému počtu stran dostáváte do ruky hodně hutného podzimního čtení. Toto číslo má i dvě přílohy – již tradiční CD pro profesionální knihovny „Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2011od Evy Semrádové a malý sborníček „Knihovnickérozhovory“, který připravila Vanda Vaníčková. Přeji vám, ať si i v rámci hektického podzimu najdete čas na přečtení alespoň některých článků z našeho zpravodaje. Nám zase naopak přeji, aby se nám i nadále dařilo nacházet témata, která vás zaujmou.
 
 
Redakční rada a tiskárna se omlouvají paní Ing. Jarmile Pirnerové, že u jejího článku s názvem Středisko vědeckých a technických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy  Hradec Králové, který byl uveřejněn v minulém čísle (s. 10-11), byla omylem uvedena jako autorka paní Danuše Kolářová.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz