Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/7/2010
Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 4
Sekce: Naše téma
Název článku: Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2010
Autor: Oddělení služeb knihovnám
Zdroj: https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=201004011


Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2010

Oddělení služeb knihovnám

V loňském roce byli poprvé samostatně oceňováni knihovníci našeho kraje (viz článek Knihovníci Královéhradeckého kraje roku 2009, U nás, roč. 19, 2009, č. 4, str. 41–43, http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1087.pdf). Ocenění uděluje krajská knihovna ve spolupráci s regionálním výborem SKIP za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví či za příkladnou knihovnickou práci (pro knihovníka, který působí v knihovně déle než 5 let). Jedná se o ocenění práce, nikoliv o soutěž. Ocenění v kategorii neprofesionální knihovník nominují pověřené knihovny a v kategorii profesionální knihovník nominuje krajská knihovna ve spolupráci se SKIPem.
            Letos se tato malá knihovnická slavnost konala v rámci Měsíce české a slovenské vzájemnosti a jako hosté zde byli zástupci Obce Slováků a delegace z družební SVK v Banské Bystrici. Pozvání přijaly i Ing. Václava Domšová, předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči, Bc. Jaroslava Vydarená z oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně regionálního výboru SKIP. Na slavnostní předání do konferenčního sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové byli kromě oceněných knihoven pozváni i starostové jejich obcí, ředitelé a metodici pověřených knihoven, zástupci krajské knihovny roku z Batňovic a Městské knihovny ve Vamberku, která získala zvláštní ocenění a diplom v kategorii Informační počin v rámci celostátní soutěže Knihovna roku.
 
            Program setkání byl velmi pestrý a byl malou ukázkou toho, co vše lze v knihovně pořádat. Po krátkém úvodním slově ředitelky SVK HK Mgr. Evy Svobodové a Ing. Václavy Domšové následovalo krátké baletní vystoupení Evy Rufertové. Se stručným přehledem knihovnických ocenění v letech 2000–2010 vystoupila pracovnice SVK HK Božena Blažková. Tato prezentace je zájemcům k dispozici na webové stránce SVK HK http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/E--metodika/Vyroci-a-osobnosti.aspx (oddíl Pro knihovny, rubrika Výročí a osobnosti). Následovalo malé poetické zastavení s verši Věry Kopecké, kterou na kytaru doprovázel Martin Gregor.
            A pak nastala slavnostní chvíle pro knihovníky. Vyznamenaným knihovníkům předaly ocenění Mgr. Eva Svobodová, Ing. Václava Domšová a Bc. Kateřina Hubertová.
 
            Nyní vám stručně představíme oceněné knihovníky.
 
Profesionální knihovny:
 
Marcela Machová
Paní Marcela Machová patří k výrazným osobnostem knihovnictví na Náchodsku. Svou profesní dráhu zahájila v roce 1964 v náchodské knihovně, ale již v roce 1966 začala pracovat jako vedoucí v Městské knihovně v Polici nad Metují. Jejím příchodem se datuje začátek profesionální éry této knihovny, vznik základních katalogů, budování rozsáhlého fondu naučné a regionální literatury, stěhování do prostor v bývalém klášteře a desítky nezapomenutelných kulturních aktivit; např. literární večery s názvem Černé hodinky se pořádají pravidelně od roku 1969 až dodnes. Své působení ve funkci ředitelky městské knihovny ukončila v roce 2004 a od té doby uplatňuje knihovnické zkušenosti ve službách Městské knihovny v Náchodě jako metodička pro obecní knihovny.
K charakteristickým vlastnostem paní Machové patří neustálé tvůrčí zaujetí, nápaditost, zájem o nové poznatky v oboru a vrozený takt, který provází její úspěšné knihovnické působení v oblasti Náchoda.
 
Mgr. Jana Vacinová
Paní Mgr. Jana Vacinová vystudovala obor knihovnictví na Filozofické fakultě UK a od roku 1962 pracuje v knihovnictví. V Městské knihovně v Týništi nad Orlicí pracovala jako ředitelka až do roku 2000, tedy 38 let. Ani po odchodu do důchodu knihovnickou práci neopustila, nyní je zaměstnaná v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí a již 10 let se stará o vesnické knihovny v okolí Týniště v rámci regionálních služeb.
S knihovnictvím spojila paní Vacinová celý svůj profesní život stejně jako její manžel, pan Ladislav Vacina. Během své profesní dráhy se vzdělávala v oboru, projevovala organizační schopnosti, nebála se zavádět a používat nové informační technologie, ale také dokázala, aby se návštěvníci a spolupracovníci cítili v její knihovně příjemně a v přátelském ovzduší. A nyní tyto zkušenosti využívá v jednání s knihovníky a starosty při metodické práci.
 
Neprofesionální knihovny:
 
Mgr. Jana Kopřivová
Obecní knihovna Předměřice nad Labem, okr. Hradec Králové
Knihovna v Předměřicích nad Labem v okrese Hradec Králové sídlí v prostorách základní školy a plní funkci obecní i školní knihovny. Knihovnicí je zde od roku 1996 paní Mgr. Jana Kopřivová. Knihovnice je to velmi pečlivá a knihovna pod jejím vedením žije a vzkvétá.
Paní Kopřivová je také učitelkou základní školy a organizuje v knihovně projektové vyučování, takže je knihovna využívána po celou denní dobu. Letos obdržela předměřická knihovna čestné uznání občanského sdružení Abeceda za rozvoj čtenářské gramotnosti a projektového vyučování. Knihovna se může pochlubit účastí v celostátní soutěži základních škol, kam přihlásila sborníky literárních prací svých dětských uživatelů. Provoz knihovny je automatizovaný od roku 1999, knihovna je moderní, uživatelé mají k dispozici aktuální webové stránky a velké množství i dlouhodobějších aktivit, jako jsou soutěže, výlety a exkurze.
 
Bohumila Krausová
Místní knihovna Chvalkovice, okr. Náchod
Paní Bohumila Krausová vykonává funkci knihovnice v Místní knihovně ve Chvalkovicích od roku 1985. Od té doby prošla knihovna mnoha změnami. Z půjčovny knih, balených v papíře, se knihovna postupně stala kulturním stánkem obce. Poskytuje služby všem věkovým kategoriím. Paní knihovnice sama nakupuje novou literaturu a pro své čtenáře hojně využívá meziknihovní výpůjční službu. Informace poskytuje i z internetu a o dění v knihovně informuje na vlastních webových stránkách. V letošním roce přistoupila ke zpracování knihovního fondu na počítači v knihovním systému KP-Win SQL.
V kulturní činnosti se paní Krausová zaměřuje na práci s dětmi. K nejúspěšnějším akcím, které připravila pro své dětské čtenáře, patří Pasování prvňáčků, hodiny čtení v knihovně, celoroční soutěže zaměřené na regionální literaturu Chvalkovic a okolí, výtvarné soutěže a výtvarné dílny.
 
Věra Máslová
Obecní knihovna Prosečné, okr. Trutnov
V Obecní knihovně Prosečné v okrese Trutnov působí již pět let paní Věra Máslová. Po svém nástupu do knihovny se aktivně ujala knihovnické práce, navázala spolupráci s místní MŠ. Děti si zvykly pravidelně knihovnu navštěvovat, takže mnoho výpůjček nyní putuje mezi nejmenší čtenáře. V současnosti se paní knihovnice zaměřila na automatizaci knihovny, podílela se na vkládání záznamů do počítače, založila pro svou knihovnu webovou stránku podle šablony webu a web pečlivě aktualizuje.
 
Dana Vágenknechtová
Místní knihovna Třtěnice, okr. Jičín
Paní Dana Vágenknechtová působí v Místní knihovně Třtěnice v okrese Jičín. Její knihovnu najdete v budově obecního úřadu, v obci s 300 obyvateli. Do knihovny je přihlášeno 15 % obyvatel, funguje zde donášková služba a během roku se uskuteční několik desítek kulturních akcí. Při knihovně pracuje výtvarný kroužek, hraje se loutkové divadlo. Pro děti jsou určeny soutěže v přírodě. Ke knihovně patří i soubor Sedmikrásky, který připravuje vystoupení např. pro domovy seniorů v Milíčevsi, Mlázovicích a Chomuticích.
Paní knihovnice navíc vede kroniku obce, připravuje rozhlasové relace, nástěnné noviny a přispívá do regionálního tisku.
To vše dělá již 42 let, čili od roku 1968.
 
Miloš Zemánek
Obecní knihovna Lípa nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
Pan Miloš Zemánek vykonává činnost knihovníka od roku 1969 a patří asi k služebně nejdéle pracujícím obecním knihovníkům v rychnovském okrese. Do knihovny ho přivedla láska ke čtení, byl také aktivním ochotníkem v divadelním souboru v Týništi nad Orlicí.
V obci Lípa nad Orlicí navštěvuje knihovnu 20 % obyvatel a knihovna se zapojuje do společenského života obce. Pan knihovník dbá na příjemné prostředí pro návštěvníky, provozuje donáškovou službu a v Lipském zpravodaji pravidelně seznamuje občany s novinkami ve fondu obecní knihovny. Pan Zemánek ovládá práci s internetem a pravidelně se zúčastňuje setkání dobrovolných knihovníků regionu.
 
            Ze zdravotních důvodů si ocenění osobně nepřevzali paní Dana Vágenknechtová z Třtěnice,
pan Miloš Zemánek z Lípy na Orlicí a paní Mgr. Jana Vacinová. Z pracovních důvodů se omluvili i kolegové z MěK Dobruška. Všem budou ocenění předána prostřednictvím pověřené knihovny za účasti zástupců SVK Hradec Králové na nejbližší akci v jejich regionu. S knihovnami vyznamenaných knihovníků vás opět postupně seznámíme v našem zpravodaji. Již v tomto čísle se můžete seznámit s knihovnami ve Chvalkovicích a v Předměřicích nad Labem.
 
            Po slavnostním předání cen jsme měli možnost seznámit se prostřednictvím krátkého vtipného filmu s družební knihovnou v Banské Bystrici. Setkání dále pokračovalo ve filmovém duchu a zájemci mohli sledovat studentské filmy s knihovnickou tematikou. Moderátorka večera Eva Semrádová ukončila oficiální program a pozvala všechny přítomné na malé občerstvení.
 
            Redakční rada zpravodaje se připojuje ke gratulantům a zároveň děkuje všem oceněným knihovnicím a knihovníkům za jejich dlouholetou a záslužnou práci v knihovnách našeho regionu J.
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz