Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Zpravodaj U nás > Doporučení pro autory

Doporučení pro autory zpravodaje U nás

Základní charakteristika

 • Knihovnicko-informační zpravodaj U nás, jejž vydává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (dále SVK HK), je součástí regionálních služeb poskytovaných knihovnám v Královéhradeckém kraji. Vychází čtvrtletně s finanční podporou Královéhradeckého kraje v tištěné i elektronické podobě (na webu SVK HK v oddíle Pro knihovny, https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx). Jedná se o oborový časopis pro knihovnictví a informační vědu, což určuje jeho tematickou profilaci. Přibližně 60 % knihoven v kraji působí v obcích do 500 obyvatel. Zpravodaj usiluje o srozumitelnou prezentaci informací s ohledem na jejich praktické využití v knihovnách.
 
Formální požadavky na příspěvky
 • Příspěvky v elektronické podobě jsou přijímány na e-mailu petra.routilova@svkhk.cz v obvyklých textových formátech, preferovány jsou však DOC a DOCX.
 • Doporučeno je písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5. Příspěvky není dále třeba nijak formátovat. Zvýrazněte (tučně) pouze název, jméno autora a podtitulky.
 • Délku článků je možné domlouvat individuálně, obecně by neměly přesáhnout 2 normostrany.
 • V případě použití textu převzatého z jiného zdroje nezapomeňte citovat podle normy ČSN ISO 690 a ISO 690-2. (Pro citování lze využít generátor citací https://www.citace.com/.)
 • Pokud víte o zajímavých webových stránkách nebo literatuře týkající se tématu článku, upozorněte na ně pod článkem.
 • Dále uveďte kontakt na autora (e-mail) a webové stránky knihovny, projektu apod., o kterých článek pojednává.
 
Fotografie, obrázky atp.
 • Fotografie jsou přijímány ve formátech JPG, PNG, GIF, TIF.
 • Minimální rozlišení fotografií je 300 DPI.
 • Fotografie nevkládejte k textu příspěvků, ale zasílejte je zvlášť, např. prostřednictvím služeb Úschovna (https://www.uschovna.cz/) nebo Letecká pošta (http://leteckaposta.cz/).
 • K fotografiím uveďte popisky.
 • Zajistěte souhlas autora fotografií se zveřejněním, sdělte nám jeho jméno a kontakt.
 • K článku je možné přiložit také obrázky, tabulky či grafy.
 
Autorské smlouvy a honoráře
 • Příspěvky jsou honorovány. Autor se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové uzavírá smlouvu o vytvoření autorských děl na články do časopisu U nás. 
 • Výše honoráře je vypočítávána na základě počtu znaků článku; z této částky je následně odečtena 15% daň.  
 • Honoráře jsou autorům propláceny vždy k 14. 7. a 14. 12. příslušného kalendářního roku. Na požádání vystavíme daňový doklad.
 • Autor má možnost vzdát se nároku na honorář. O tomto rozhodnutí by měl zaslat písemné oznámení (e-mailem nebo poštou).
 • Pokud byl příspěvek nabídnut, nebo dokonce publikován v jiných periodikách, je nutné tuto skutečnost sdělit redakci. Zároveň by měl autor redakci informovat, pokud chce text již publikovaný v U nás uveřejnit v jiném periodiku.
 
Další informace
 • Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
 • Pro pravopisnou kontrolu doporučujeme např. Internetovou jazykovou příručku: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 

Termíny roku 2023
 • 16. 3. 2023 - vychází 1. číslo
 •  8. 6. 2023 - vychází 2. číslo
 • 14. 9. 2023 - vychází 3. číslo
 • 7. 12. 2023 - vychází 4. číslo
Termíny roku 2024
 • 14. 3. 2024 - vychází 1. číslo
 • 13. 6. 2024 - vychází 2. číslo
 • 19. 9. 2024 - vychází 3. číslo
 • 5. 12. 2024 - vychází 4. číslo
Doporučení pro autory také na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20150315.pdf.