Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pomoc muzejním knihovnám při zpracování regionálních fondů

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 6/25/2007 v čísle Ročník 17 (2007), Číslo 2, v sekci Naše téma

V rámci systému knihoven Královéhradeckého kraje působí kromě základních knihoven též specializované knihovny a knihovny se specializovaným fondem. Jsou to knihovny lékařské, muzejní, knihovny výzkumných ústavů, okresních archívů, vysokých a středních škol, knihovna Krajského soudu a Biskupská knihovna. Poradenské služby se SVK HK snaží poskytovat všem knihovnám bez ohledu na to, zda jsou zapsány do evidence ministerstva kultury. V roce 2003 jsme v našem kraji zpracovali Koncepci rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2003-2005 s výhledem do roku 2008. Workshopu k tomuto tématu se zúčastnili i zástupci knihoven vysokoškolských a muzejních. Cílem koncepce je vybudovat funkční krajskou knihovnicko-informační síť, která zahrnuje všechny výše uvedené typy knihoven. Muzejní knihovny zveme na celokrajské porady, speciální porady pro muzejní knihovny a na jednotlivé semináře. Několik muzejních knihovníků absolvovalo v naší knihovně školení k AACR2, školení k autoritám a základní knihovnické kurzy. Poskytujeme jim na vyžádání konzultace k odborným problémům, zejména ke katalogizaci. V minulých letech jsme s muzejními knihovnami spolupracovali na několika projektech. Jedním z nich byla souborná bibliografická databáze seriálů Královéhradeckého kraje, kterého se zúčastnilo 10 muzeí. S knihovnou Muzea východních Čech jsme řešili v rámci programu VISK 7 projekty digitalizace starých regionálních novin a časopisů. Muzejní knihovníci mají možnost publikovat v našem zpravodaji U nás a tento časopis je jim zasílán zdarma. Na projektu databáze seriálů jsme si ověřili, že spolupráce různých typů knihoven je možná a vedle konkrétních výsledků přispívá k lepšímu poznání jednotlivých knihovnických pracovišť a k navázání pracovních kontaktů.

Regionální dokumenty jsou zdrojem důležitých, často unikátních informací, jsou jedinečnými zdroji a pramennými podklady pro činnost regionálních badatelů zabývajících se výzkumem, hodnocením a zpracováním poznatků o historii, vlastivědě a národopisu regionu. Velká část regionálních dokumentů se nachází v knihovnách muzeí Královéhradeckého kraje, protože SVK HK se systematickým sběrem těchto dokumentů zabývá až od roku 1986. Tento fond je však zpracován neúplně nebo není zpracován vůbec. Jen malá část záznamů se nachází v elektronických katalozích, a tak badatelé prakticky dnes nemají možnost zjistit, kde se daný dokument nachází. Problematika periodik byla vyřešena soubornou bází regionálních seriálů ( http://regiodok.svkhk.cz/ ). Zpracování dalších dokumentů nás teprve čeká.

V roce 2006 jsme nabídli knihovně Městského muzea ve Dvoře Králové a knihovně Krkonošského muzea ve Vrchlabí možnost zapojit se do ověřovacího projektu zpracování regionálních monografií. Nezbytnou podmínkou byla evidence knihovny na MK, vlastnit počítač a automatizovaný knihovní systém, souhlas s vystavením takto zpracovaných záznamů na internetu a poskytnout záznamy do Souborného katalogu ČR. Projekt byl představen na poradě muzejních knihoven 24.11.2006. Celkem bylo od října do prosince zpracováno 1 360 záznamů regionálních monografií. Pro rok 2007 projevilo zájem spolupracovat celkem 8 paměťových institucí (5 muzejních knihoven a 3 knihovny zřizované městy). Muzejním knihovnám bylo doporučeno podat v programu VISK 3 projekty na zakoupení počítačů a knihovního systému. Dotaci obdrželo Městské muzeum Dvůr Králové a Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové podala projekt do programu VISK 5 pod názvem "Zpracování regionálních monografií v knihovnách paměťových institucí Královéhradeckého kraje", který byl rovněž přijat. V rámci tohoto projektu je naplánováno zpracovat 3 390 záznamů a 9 200 jich opravit a doplnit. Pracovníci najatí na dohody o pracovní činnosti zpracují záznamy v elektronických katalozích zúčastněných knihoven. Záznamy regionálních dokumentů budou vytvářeny metodou ručního opisu lístkových záznamů (tam, kde klasické katalogizační záznamy existují) nebo metodou de visu. Kopie záznamů budou prostřednictvím SVK HK poskytnuty do Souborného katalogu ČR. K projektu se přihlásily: Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové, Knihovna Městského muzea v Jaroměři, město Dobruška - muzeum, knihovna, Správa KRNAP, Krkonošské muzeum, knihovna, Muzeum Dvůr Králové nad Labem, knihovna, Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov, Knihovna města Hradce Králové a Městská knihovna Náchod, o.p.s. Další muzejní knihovny, pokud splní výše uvedené podmínky, se ke spolupráci mohou přihlásit příští rok. Zpracování regionálních knihovních fondů znamená ve svém důsledku zkvalitnění služeb regionálním badatelům i ostatním uživatelům.

verze pro tisk · PDF verze