Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Nová tradice: veletrh Odborná kniha podruhé

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 6/25/2007 v čísle Ročník 17 (2007), Číslo 2, v sekci Stalo se

Před rokem jsme vás informovali, že se Hradec Králové poprvé zařadil k městům, která pořádají knižní veletrh. I v letošním roce, ve dnech 4.-5.dubna, měli nejen vydavatelé odborných publikací a učebnic, ale i tiskárny, knihkupectví a knihovny prezentovat svoji činnost na veletrhu Odborná kniha Hradec Králové. Současně s veletrhem probíhaly Pedagogické dny pořádané Univerzitou Hradec Králové.

Součástí slavnostního zahájení byly nejen fanfáry, ale i křest knihy Hradec Králové : od brány k bráně starým městem. Publikace je vydána v šesti jazycích a na veletrhu byla poprvé zveřejněna mutace v ruštině a francouzštině. Na překladech se podíleli učitelé a studenti Gymnázia J.K.Tyla.

Doprovodný program veletrhu byl tentokrát zaměřen na výuku cizích jazyků a kartografii. Ze zajímavých akcí je možné jmenovat např. přednášku prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc., Zda, proč a jak uvažovat o proměně školy, literární čtení Jak jsme překládali mapu či studentskou dramatizaci jednoaktovky A.P.Čechova Medvěd. Besedovalo se i s autory dvou publikací: Obraz domova v malířství východních Čech 20. století (doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc.) a Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (prof. Milan Knížák DrA.).

Jedním ze spoluorganizátorů veletrhu je i Studijní a vědecká knihovna, která pro veletrh připravila výstavu starých map ze svého fondu. Dále společně s regionálním výborem SKIP zorganizovala Setkání východočeských knihovníků. Organizace byla dosti náročná, protože tentýž den zahajoval v Pardubicích dvoudenní seminář Regionální funkce knihoven 2007.

Přednáška Mgr. Jaroslavy Štěrbové (Městská knihovna Praha) Jak umíme nabízet a prodávat svoje služby nalezla dostatečné množství posluchačů. Lektorka zaujala přítomné nejen obsahem, ale i svým celkovým projevem. Zabývala se zároveň obecnou teorií marketingu a stejně tak i jeho aplikací na současný stav knihoven. Přednáška doprovázená perfektní prezentací dala hodně námětů k přemýšlení. Byly zde prezentovány zatím stále ještě málo obvyklé pohledy na knihovnickou činnost. V knihovnictví stejně jako v jiných oborech je zapotřebí znát a neustále sledovat stanovený cíl a zároveň plánovat postupné cesty k jeho dosažení. Je nutné pravidelně hodnotit použité postupy a dosažené výsledky a na tomto základě stanovovat aktuální priority. Pro knihovníky to mj. znamená uvědomit si, že v současné době nefunguje "plánování pro plánování", ale jedná se spíše o stanovování vizí a postupných cílů na základě podrobného rozboru výchozího stavu (vliv socialistických pětiletek, kdy se pravidelně plán plnil alespoň na 105 %, má v našem knihovnickém podvědomí na svědomí jistou nechuť k plánování). Plánuje se nikoliv dosažený výsledek, ale cesty, podmínky a strategie jeho dosažení. V praxi to znamená totální otevřenost a upřímnost v našem vnitřním knihovnickém sebehodnocení. Musíme si upřímně přiznat, že současných 15-20 % uživatelů veřejných knihoven nedostačuje. Měli bychom si uvědomit, že námi tak často opakované slovo "veřejnost" znamená vždy konkrétního člověka, který je s našimi službami spokojen či nespokojen. Naučit se pracovat zejména s těmi nespokojenými, protože ti nám mohou ukázat cestu k těm, kteří do našich knihoven ještě nenalezli cestu.

Každá z knihoven, bez ohledu na velikost, pracuje ve zcela konkrétním a jedinečném prostředí. Je zapotřebí z toho vycházet a pro jednotlivá místa si vypracovat tzv. SWOT analýzu (stanovení možností a slabin, příležitostí a ohrožení) v kombinaci s rozborem vnitřních a vnějších podmínek pro naši činnost. Obdobným způsobem byla např. zpracována Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2003-2005 s výhledem do roku 2008.

Lektorka se dále zabývala i otázkou: Proč je nutná transformace knihoven? Poukázala např. na změnu rolí ostatních (autorů, vydavatelů, distributorů…) a na růst konkurence (volně dostupné informace v elektronické podobě…). Jak dalece bude zachována v nových podmínkách jedinečná role knihoven v oblasti získávání, zpracování, uchovávání a zprostředkovávání tištěných i elektronických dokumentů, záleží jen na knihovnách (knihovnících) samotných, stejně tak jako na hledání tzv. přidaných hodnot našich služeb.

Nikdo nám nepomůže, musíme si pomoci sami :-)

Rezervujte si včas čas - třetí ročník se koná ve dnech 2.-3.4.2008
Opět se bude konat setkání knihovníků :-)

verze pro tisk · PDF verze