Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Umíte prezentovat?

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 1/9/2007 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 4, v sekci Naše téma

PREZENTOVAT = PROJEVOVAT SE, PŘEDSTAVOVAT NOVINKY

Umíte vystupovat před lidmi, umíte prezentovat? Otázka směřuje na každého knihovníka, zvláště profesionálního, který ať už pravidelně nebo jen občas musí zvládnout komunikaci před skupinou posluchačů. Že k vaší pracovní náplni nepatří moderovat besedu se známou osobností pro plný divadelní sál ani se nechystáte vystoupit na celostátní knihovnické konferenci na Seči? Přesto je to otázka pro vás. Třída prvňáčků, klub seniorů nebo skupina kolegů knihovníků jsou také posluchači, kteří právem očekávají, že vaše vystoupení bude promyšlené a kultivované. Takže, umíte prezentovat?

Pro knihovníky, kteří si nejsou svojí profesionalitou v této oblasti zcela jisti, byl určen seminář pořádaný Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové v říjnu 2006 pod názvem Umění prezentace. Seminář probíhal ve dvou dnech, vyučování s lektorkou Ing. Hanou Šafránkovou bylo věnováno tématu Elektronická prezentace a o týden později jsme se sešli s PhDr. Věrou Strnadovou, PhD., na lekci s názvem Psychologické aspekty vystupování před veřejností.

Umění prezentace v podání paní Hany Šafránkové z Fakulty informatiky a managementu navazovalo na dovednosti získané při školeních ECDL v práci s MS PowerPoint (Modul 6 - elektronická prezentace). Lektorka rozdělila program semináře na tři části:
- praktická ukázka profesionálně vedené prezentace (chování prezentující osoby, ukázková elektronická prezentace v PowerPoint a způsoby práce přednášejícího),
- zobecnění předvedených dovedností a projekt prezentace (od definice až po praktické rady k projektování) 1),
- diskuse nad příklady (hledání kladů a chyb na ukázkách elektronických prezentací sestavených studenty nebo vyučujícími z univerzit).

Zazněla řada zajímavých rad, např. k rozsahu prezentace, působení barev, použití vestavěných šablon, přípravě na kritické momenty, jako je nefungování techniky nebo nepříjemné otázky posluchačů. A na závěr jsme si poznamenali, jaké se na obrazovkách objevují nejčastější chyby.

Za nejzávažnější poznatek získaný v kurzu Umění prezentace považuji kapitolu o projektu elektronické prezentace. Protože příprava prezentace nezačíná otevřením PowerPointu, jak by si někdo mohl myslet, ale sestavením projektu. Postup práce při projektování by měl obsahovat:
1)     námět - o čem, pro koho a co chci prezentovat,
2)     cílová skupina - analýza skupiny posluchačů, vstupní znalosti posluchačů, úvaha o čem chtějí slyšet, čím je zaujmout,
3)     vstupní informace - příprava obsahu, hledání informací a informačních zdrojů, důvěryhodnost použitých www stránek, autorská práva…,
4)     struktura prezentace - logické uspořádání kapitol a obrazovek,
5)     scénář - vizuální uspořádání obrazovky, šablony, barvy, grafické prvky, pořadí snímků, animace.

A zde je potřeba upozornit, že části projektu 1. - 5. zpracováváme zpravidla na papíře, vytváříme si skici a pak teprve přijde bod 6) počítačová realizace. Příprava dobré prezentace trvá o mnoho delší dobu než její samotné předvedení, ale podcenit projektování se nevyplácí.

Druhá část semináře s názvem Úspěšné vystoupení na veřejnosti byla vedena psycholožkou paní Věrou Strnadovou 2) , která hned v úvodu opět hovořila o významu přípravy prezentace. Téma rozšířila o psychologické aspekty prezentace, jako je umění vytvořit dobrou atmosféru mezi přednášejícím a posluchači, nácvik prezentace před vystoupením a zvládání trémy, řečnické dovednosti a neverbální složky projevu. Sama lektorka pracovala s elektronickou prezentací a na své osobě předvedla profesionální přístup k prezentování. V praktické části semináře byli všichni účastníci vyzváni ke krátkému popisu svých zkušeností nebo plánů s vystupováním před veřejností. Byla to příležitost pro praktické rady i pro řečnický "miniprojev", ve kterém již někteří pohotově použili nově získané vědomosti.

A také příležitost si uvědomit, že elektronická prezentace je sice silný pomocník, ale žádná technika nemůže nahradit osobnost přednášejícího 3).

Celoživotní vzdělávání knihovníků nás v posledních letech učilo používat informační technologie, nyní směřuje ke zvyšování kvality služeb, a proto je výuka komunikace, asertivity, marketinku nebo lektorských dovedností "in". Umění prezentace si hned napoprvé vysloužilo kladné reference a oddělení služeb knihovnám SVK, které seminář v rámci regionálních funkcí organizovalo, nabízí opakování v roce 2007. Přihlášku k účasti můžete poslat již nyní na e-mail alena.souckova@svkhk.cz.

Poznámky:
1)     Doporučená literatura: Hierhold, Emil: Rétorika a prezentace. Praha, Grada 2004. 392 s. - ISBN 80-247-0782-9.
2)     PhDr. Věra Strnadová publikuje pravidelně články ve zpravodaji U NÁS k tématům psychologie a komunikace. V roce 2005 byla vydána její kniha:
Strnadová, Věra: Kurz psychologie I. Přehled základních témat moderní psychologie. Hradec Králové, Gaudeamus 2005. 306 s. - ISBN 80-7041-475-8. V současnosti autorka připravuje druhý díl.
3)     Průzkum zveřejněný ve slovenském knihovnickém časopise Knižnica uvádí význam osobnosti knihovníka ve styku s uživateli takto:
"Pozornost našich uživatelů upoutá
z 55 % vzhled a vystupování zaměstnance,
z 38 % hlas zaměstnance
a jen 7 % pozornosti je věnováno obsahu informace."
Citace: Lauková, Olga: Špecifiká manažmentu knižnično-informačnej inštitúcie.
In: Knižnica. - Roč. 7, č. 6 - 7, 2006, s. 21 - 22.
V časopise Knižnice č. 6 - 7 z roku 2006 jsou zveřejněny hlavní referáty ze semináře Verejné knižnice v znalostnej společnosti, organizovaného ŠVK Banská Bystrica v březnu 2006.

verze pro tisk · PDF verze