Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Říjen jako Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 3/31/2006 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 1, v sekci Okénko

Projekt české a slovenské kulturní vzájemnosti vznikl na popud ministrů kultury ČR a SR. Důvodem bylo zintenzivnění kulturních kontaktů mezi oběma zeměmi. U příležitosti návštěvy slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy v České republice v květnu 2001 bylo rozhodnuto, že se měsícem kulturní vzájemnosti stane říjen. Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo 6. října 2001 v bratislavském Divadle P.O. Hviezdoslava za účasti ministrů a premiérů obou republik. Projekt navazuje na Dohodu mezi vládou ČR a SR o kulturní spolupráci, která je platná od 22. června 2000. Záměrem je obsáhnout všechny úrovně umělecko-kulturní prezentace a pokrýt co nejširší prostor i z regionálního hlediska. Cílem je představit současné trendy českého a slovenského kulturního života občanům obou republik. Pořadatelé kulturních akcí, které jsou zaměřeny na rozvoj česko-slovenské spolupráce, mohou žádat zahraniční odbor Ministerstva kultury o jejich zařazení do seznamu Měsíce české a slovenské kulturní spolupráce. Od roku 2004 je možnost získat na tyto akce neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury. Dotace uděluje zahraniční odbor MK v řádném grantovém řízení. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách MK ČR http://www.mkcr.cz po vyhlášení grantového řízení na příslušný rok.

Této možnosti využilo v minulých letech Sdružení knihoven ČR, které spolu s partnery ze Slovenska pořádá jednou ročně v říjnu Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Tradice těchto seminářů je však daleko delší. Společná setkávání českých a slovenských bibliografů byla po dlouhé přestávce obnovena v roce 1997 v Diviakach u Turčianských Teplic. Letos se konal již 8. ročník v Čejkovicích na Moravě. První kolokvia byla věnována převážně bibliografickým tématům. V posledních letech jsou zařazovány i příspěvky literárněhistorické. Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu česko-slovenských vazeb v literárních a kulturních tradicích v návaznosti na bibliografickou činnost knihoven.

V posledních dvou letech se k Měsíci české a slovenské kulturní vzájemnosti vážou také akce, které pořádá SVK HK v rámci spolupráce se Štátnou vedeckou knižnicou v Banské Bystrici. Rámcová smlouva o spolupráci na dobu neurčitou byla podepsaná již v roce 1995 a od roku 1999 je každoročně aktualizována Vykonávací dohodou k této smlouvě. V jejím rámci jsou mezi knihovnami vyměňovány vlastní vydávané publikace a odborný knihovnický tisk. Pravidelně se konají reciproční stáže knihovníků a návštěvy u příležitosti významných výročí či v rámci Týdne knihoven. Tradicí se stává účast na seminářích a vysílání lektorů. Každoročně jsou zváni slovenští kolegové na konferenci Knihovny současnosti.

V roce 2004 se v rámci MČaSKV konalo v SVK HK, Městské knihovně v Náchodě a Jičíně setkání českých a slovenských knihovníků. Hradecká veřejnost měla možnost 6. října besedovat se slovenskou delegací ve složení O. Lauková (ředitelka ŠVK BB), L. Žáčiková (předsedkyně krajské pobočky Slovenského spolku knihovníků) a Jana Borguľová (předsedkyně krajské pobočky Slovenského spolku spisovatelů a místopředsedkyně Místního odboru Matice slovenské) ve studovně SVK, kde v rámci cyklu Pojďme si povídat přednášel o slovenské literatuře velvyslanec Slovenské republiky v Praze Ladislav Ballek. Dalšími přednášejícími byli Jan Dvořák z Ústavu českého jazyka a literatury UHK a Jana Borguľová. Tentýž den byla celá delegace přijata hejtmanem Královéhradeckého kraje ing. Pavlem Bradíkem. V Městské knihovně v Náchodě knihovnice diskutovaly o průběhu Týdne knihoven v České republice a na Slovensku a o možnostech další spolupráce na mezinárodní úrovni. V Městské knihovně v Jičíně se slovenské a české knihovnice navzájem informovaly o činnosti slovenských, moravských a českých literárních spolků.

V říjnu 2005 se podobná návštěva konala na Slovensku. Delegace ve složení E. Svobodová (ředitelka SVK HK), V. Škraňková (předsedkyně regionálního výboru SKIP) a spisovatelka Marcella Marboe-Hrabincová se zúčastnila setkání se zástupci Banskobystrického samosprávného kraje, města Banská Bystrica, Spolku slovenských knihovníků a Spolku slovenských spisovatelů. Paní M. Marboe-Hrabincová besedovala o současné české literatuře a literárním životě se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Béla. Konala se exkurze do Veřejné knihovny Mikuláša Kováča v Banské Bystrici a do Krajské knihovny ve Zvoleně, kde byla předjednána smlouva o spolupráci mezi KK Zvolen a Městskou knihovnou v Náchodě. Poslední den byla na programu návštěva Slovenské národní knihovny v Martině a prohlídka Slovenského národního literárního muzea.

V budoucnosti budou akce k MČaSKV pořádány 1x ročně střídavě na Slovensku a v Česku. Uvažuje se nejen o odborných knihovnických stážích, ale i o studijních pobytech se zaměřením na vzájemné poznávání literárních tradic, především těch spisovatelů a osobností, kteří se zapsali do historie obou zemí. Tyto studijní pobyty budou organizovány pro knihovníky z celého kraje.

verze pro tisk · PDF verze