Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vzdělávací aktivity pro knihovníky ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Autor: Alena Součková
Vyšlo 3/31/2006 v čísle Ročník 16 (2006), Číslo 1, v sekci Z knihovnických organizací

Rostoucí požadavky na odbornost, kvalifikovaný přístup k uživatelům, vliv moderních technologií, pokračující informatizace společnosti atd. – to vše ovlivňuje každodenní pracovní činnosti v knihovnách a informačních institucích. Absolventi vysokých a středních škol sice zvládají používání informačních technologií, informačně komunikační procesy, znalosti jazyků a další dovednosti, ale změny ve společnosti postupují takovým tempem, že je třeba jim přizpůsobit i vzdělávání a to nejen institucionální – školní, ale především to celoživotní, na kterém se výrazně podílejí knihovny, hlavně vzdělávací centra v krajských knihovnách. Jak to se vzdělaností pracovníků knihoven vypadá, napovídají výsledky rozsáhlých analýz z roku 1998 a 2003-2004 včetně jejich porovnání. *

Priority vzdělávání knihovníků vyplynuly následovně:
1. základní knihovnické činnosti, 2. management, 3. informační technologie.
A proto jsme se při sestavování konkrétní nabídky vzdělávacích aktivit Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na rok 2006 snažili vycházet z doporučovaných trendů i z požadavků ze strany knihoven.

Kurzy zaměřené na základní knihovnické činnosti

Rozsahem největší a také zcela novou akcí v této skupině je Rekvalifikační kurz pro činnosti odborný knihovník-informační pracovník v rozsahu 160 hodin. Organizátorem je vzdělávací agentura Profit klub, v.o.s., Hradec Králové, lektorsky je zabezpečen odbornými pracovníky knihoven. Kurzu v jarním termínu (únor-květen) se účastní 18 posluchačů – většinou zájemců o práci v knihovnách. Pracovníci knihoven, i když jim odborné vzdělání schází, nevyužili příležitost, doplnit si potřebné znalosti a dovednosti knihovnických a informačních činností. Akreditace vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy má platnost po dobu tří let, a pokud je o kurz zájem, může se opakovat.

Základní knihovnický kurz pro pracovníky obecních knihoven bude pořádán ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové a Knihovnou v Předměřicích (obecní a školní knihovna) v letních měsících v rozsahu 20 hodin - tj. 4 výukové dny. Je to nabídka dobrovolným knihovníkům k seznámení s prací v knihovně i praktické výměně zkušeností. Konání kurzu je podmíněno dostatečným počtem účastníků.

V poslední době se rovněž vyskytly požadavky na vysvětlení nových trendů a změn ve jmenné a věcné katalogizaci. I přes existenci několika typů automatizovaných knihovnických systémů bychom rádi v průběhu prvního pololetí 2006 připravili jednodenní semináře k objasnění těchto problematik.

Možností výměny zkušeností bude i Setkání východočeských knihovníků v rámci 1. ročníku veletrhu Odborná kniha Hradec Králové. Veletrh zaměřený na celoživotní vzdělávání bude dvoudenní (5. a 6. dubna 2006) v prostorách Univerzity Hradec Králové. Setkání knihovníků proběhne první výstavní den 5. dubna – v programu, který je upřesňován a konkretizován, bude mimo přednášky i čas vyměřený na nabídky nakladatelství a firem, valnou hromadu profesního svazu a další doprovodné akce.

V závislosti na časových možnostech lektora bychom na přelom roku 2006 a 2007 zařadili cyklus přednášek zaměřených na moderní českou literaturu. Tím bychom navázali na spolupráci s Ústavem českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové, konkrétně s PaedDr. Josefem Hetychem, a jeho oblíbené přednášky, které se pro knihovníky pořádají v tříletých cyklech.

Kurzy zaměřené na management

Kurzy zaměřené na oblast lidských zdrojů nejsou v nabídce vzdělávání pro knihovníky příliš časté. Po několika úspěšných kurzech zaměřených na komunikaci a asertivitu a semináři ke službám knihoven se v loňském roce poprvé objevil seminář Základy managementu pro vyšší management. Seminář připravený Univerzitou Hradec Králové byl určen ředitelům pověřených knihoven a vedoucím odborů Studijní a vědecké knihovny. Letošní seminář Základy managementu pro střední management (březen - duben 2006) bude pro ředitele a vedoucí větších městských knihoven Královéhradeckého kraje a pro vedoucí oddělení SVK Hradec Králové.

Dalším kurzem, který již částečně zasahuje do následující skupiny, je seminář Komunikační a prezentační dovednosti (květen - červen 2006). První část se zaměří na přípravu vystoupení knihovníka před veřejností z psychologického hlediska, druhá část bude zaměřena na dovednosti v používání elektronické prezentace a didaktické techniky. I na tomto semináři budeme spolupracovat s odbornými lektory Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

Kurzy zaměřené na informační technologie

Kurzy počítačové a informační gramotnosti podle osnov ECDL pokračují v počítačové učebně Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na Eliščině nábřeží již šestým rokem. Další knihovníci získávají dovednosti v jednotlivých modulech. V tomto roce se také projevila „generační obměna“ v některých knihovnách. Kurzy mohou využít i pracovníci odborných knihoven; doposud tuto možnost využila pouze knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně.

Zkrácený kurz ECDL pro pracovníky obecních knihoven je nabídkou, jak v co nejkratším čase získat potřebné dovednosti k obsluze počítače v knihovně. V průběhu čtyř výukových dnů ve dvou týdnech se absolvent kurzu naučí základy textového editoru, práci s internetem a elektronickou poštou a základy ovládání počítače. Kurzy v tomto roce by měli využít především pracovníci knihoven, které budou letos vybaveny počítačem a připojeny k internetu.

Ve spolupráci s pověřenými knihovnami bychom rádi připravili i instruktážní lekce pro dobrovolné knihovníky v obecních knihovnách k obsluze počítače a vyhledávání knihovnických informací.

Vzhledem k nové verzi informačního portálu Jednotná informační brána budou odborní pracovníci Národní knihovny ČR provádět instruktážní semináře k využívání tohoto informačního zdroje a Souborného katalogu ČR v jednotlivých regionech. Rádi využíváme i dalších nabídek Národní knihovny ČR, příp. dalších knihoven a institucí, na seznámení s novými technologiemi.

Pracovnice oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové přivítají náměty na vzdělávací akce ze strany knihoven. Je naším přáním, aby vzdělávání knihovníků přispělo k rozšíření jejich poznatků a dovedností a projevilo se ve službách knihoven, zejména v kvalitnějším a rychlejším uspokojování požadavků uživatelů i široké veřejnosti.

* Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003-2004 je k dispozici na webových stránkách Národní knihovny ČR http://knihovnam.nkp.cz .

verze pro tisk · PDF verze