Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rekvalifikační knihovnický kurz v Hradci Králové

Autor: Alena Součková
Vyšlo 12/12/2005 v čísle Ročník 15 (2005), Číslo 4, v sekci Naše téma

Rekvalifikační kurz Odborný knihovník-informační pracovník pořádá Profit klub -vzdělávací centrum, v.o.s., Hradec Králové. Kurz v rozsahu 160 hodin získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je určen uchazečům o zaměstnání v knihovnách a pracovníkům knihoven, kteří jsou absolventy středních škol s maturitou neknihovnického zaměření. Absolventi získají osvědčení s celostátní platností.

Podmínkou přihlášení do kurzu je středoškolské vzdělání s maturitou. Kurz bude probíhat od ledna do června 2006 (zahájení 20.1.2006) vždy v pátek, sobotu a neděli.

Účastnický poplatek bude možno uhradit splátkově.

Obsahová náplň je členěna do několika tematických bloků: Knihovnictví v širších souvislostech - historie, současnost, budoucnost; Budování a organizace informačního fondu; Využití internetu v knihovnách; Knihovnicko informační služby a systémy; Základy managementu a marketingu. Kurz budou lektorsky zajišťovat odborní pracovníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a dalších knihoven. Absolvent kurzu získá ucelený přehled o současném stavu a vývoji knihovnictví a knihovnicko informačních procesů a o práci s veřejností. Přednášky budou doplněny praktickými školeními a exkurzemi.

Získané znalosti a dovednosti absolventi využijí při zajišťování odborných činností v knihovnách a informačních institucích.

Informace a přihlášky na adrese:
Profit klub - vzdělávací centrum, v.o.s.
V Lipkách 894, Hradec Králové
Tel: 495 538 642
e-mail: vesela.profit@volny.cz

verze pro tisk · PDF verze