Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Co se právě učíte?

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/12/2005 v čísle Ročník 15 (2005), Číslo 4, v sekci Naše téma

Celoživotní vzdělávání patří k důležitým faktorům rozvoje člověka, vzdělávání pracovníků pak k základním podmínkám rozvoje oboru. A jelikož vás ta „školní“ otázka v nadpisu článku neodradila od dalšího čtení, patříte nepochybně mezi ty, pro které je – bez ohledu na věk – vzdělávání samozřejmou součástí života. Aktivní vzdělávání od nás vyžadují proměny knihovnické profese, musíme umět používat informační technologie, výhodou je jazyková vybavenost a také naše záliby nás mnohdy přivedou k učení. Každému z nás se nabízí otázka „Co jsem se letos naučil?“ či „Kolik času jsem věnoval svému vzdělání?“

V profesním vzdělávání knihovníků máme stanoven standard1), který určuje cílový stav: 30 hodin ročně oborového vzdělávání pro každého profesionálního pracovníka a 8 hodin ročně pro knihovníka obecní knihovny. O kvalifikační struktuře pracovníků vypovídají statistické přehledy, o nabídce lekcí odborného vzdělávání nás informují webové stránky knihoven nebo metodici. A metodiky by určitě zajímalo, co vám vyjde, až si spočítáte, kolik hodin odborného vzdělávání jste letos absolvovali, a jestli se vám nabídka vzdělávacích akcí zdála dostatečná.Kvalifikační struktura profesionálních pracovníků knihoven

1) Královéhradecký kraj v letech 2002 – 2004,
profesionální knihovny bez SVK Hradec Králové,
přepočtený stav na plně zaměstnané.

/*tabulka*/

2) Přehled knihovnické kvalifikace podle oblastí v roce 2004,
profesionální knihovny + krajská knihovna,
% pracovníků s knihovnickým vzděláním z celkového počtu odborných pracovníků.

/*tabulka*/

Porovnání Královéhradeckého kraje s výsledky za Českou republiku:

/*tabulka*/

Z porovnání s celostátní analýzou 2) uvedenou v článku Z. Houškové „Vzdělávání? Vzdělávání!“ vyplývá, že stejně jako v ostatních krajích jsme v posledních letech zaznamenali celkový pokles pracovníků s oborovým vzděláním.

Celostátní výsledky ve věkové skladbě zaměstnanců ukazují na nepříznivý poměr mladších zaměstnanců (ve skupině 18 – 40 let se nachází pouze 37 % profesionálních knihovníků) vzhledem ke starší věkové kategorii (ve skupině 40 – 60 let je zahrnuto 58 % zaměstnanců a nad 60 let máme 5 % zaměstnanců). Věkovou skladbu zaměstnanců knihoven nelze považovat za příznivou.

Počet kvalifikovaných knihovníků v našem kraji převyšuje zřetelně celostátní průměr. Vzhledem k výše uvedené věkové skladbě zaměstnanců lze hledat vysvětlení v působení konzultačního střediska Střední knihovnické školy v našem kraji, jehož absolventi získávali v 70. a 80. letech minulého století střední odborné knihovnické vzdělání a dnes jsou ve věkové kategorii 40 – 60 let.

Vzdělávání knihovníků Královéhradeckého kraje

Výsledky z krajské výroční zprávy o výkonu regionálních funkcí v roce 2004 (zpráva je zpřístupněna na www: http://www.svkhk.cz/regfunkce/dokumenty.asp )

/*tabulka*/

* Krajská knihovna poskytuje regionální služby všem knihovnám, které jsou již uvedeny v obsluhovaných knihovnách jednotlivých oblastí

Vzdělávací lekce a porady pořádané krajskou a pověřenými knihovnami využilo v roce 2004 84 % obsluhovaných knihoven. Vzdělávání pořádané pověřenými knihovnami je celé hrazeno z dotace Min. kultury ČR na regionální funkce. Krajská knihovna využívá kromě dotace na regionální funkce i dotační programy VISK (podrobněji v článku Aleny Součkové Pět let působení výukového centra…).

Pověřené knihovny organizovaly vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií, k literárním i odborným knihovnickým tématům. Porady jsou využívány k seznamování s novinkami a vzájemné koordinaci činností.

Inspirující je systematická péče o vzdělávání knihovníků oblasti Hradec Králové, kterou organizuje Knihovna města Hradce Králové – podrobněji v oddíle Knihovnám na http://www.knihovnahk.cz/. V roce 2005 byly v nabídce pro všechny knihovníky oblasti např. Burza internetových zkušeností, Práce s CD-ROMy aneb Jak z mála vytěžit co nejvíce, Knihovny seniorům – poznatky z celostátního semináře, Hradec Králové a jeho osobnosti (pořad ve spolupráci s hudebním oddělením), knihovnický zájezd na Náchodsko. Všechny uvedené vzdělávací akce byly hojně navštívené knihovníky z vesnic a ti, kteří mají problémy s časem či dojížděním, navrhli pověřené knihovně, aby zajišťovala e-learningové lekce pro obecní knihovníky. Je to námět zcela nový a metodičky hradecké knihovny jej jistě zařadí do plánů příštího roku, stejně jako plánují školit tematiku webových stránek pro obecní knihovny.

Vzdělávání knihovníků v oblasti Jičín obsahuje již tradičně tematiku české literatury přednášenou renomovanými lektory, zájezdy do zajímavých knihoven a celooblastní setkání neprofesionálních knihovníků. V Náchodě bývají na programu dvě velké přednášky ročně, často organizované ve spolupráci se SKIPem. Pověřená knihovna v Kostelci nad Orlicí zve knihovníky na školení zajištěné vlastními silami čtyřikrát ročně a v Trutnově jsou vzdělávací akce zaměřeny na práci s automatizovaným knihovnickým systémem a internetem.

1) Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky - Standard č. 3 Vzdělávání knihovníků, semináře, porady.

2) Závěry z analýzy věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR v roce 2003 a 2004 a srovnání s průzkumem v roce 1998 - http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200510017 .

verze pro tisk · PDF verze