Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Regionální periodika ve fondech SVK

Autor: Ivana Novotná a Blanka Vavrová
Vyšlo 10/10/2005 v čísle Ročník 15 (2005), Číslo 3, v sekci Přílohy

V návaznosti na články L. Málkové (Zdroje regionálních informací ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové) a V. Pituchy (Využívání regionálních informací v SVK a jejich propagace) jsme pro vaši informaci připravili přehled regionálních periodik, která jsou dostupná v SVK. Uvedená periodika jsou excerpována v oddělení bibliografie. Excerpce znamená výběr jednotlivých článků k dalšímu zpracovávání. Vzniklé bibliografické záznamy jsou řazeny do databází ENAL (SVK) a ANL (NKP) – podrobněji viz článek I. Novotné: Krajský bibliografický systém. V následujícím seznamu jsou zahrnuta pouze periodika, která mají informačně trvalejší hodnotu. Proto zde neuvádíme např. inzertní noviny a reklamní periodika.

Kritéria výběru článků pro excerpci je velmi obtížné stanovit, záleží především na preferencích excerpující instituce a zkušenostech jednotlivých bibliografů. V SVK je hlavním hlediskem obor, kterého se článek dotýká. Vybírají se především články o knihovnách a knihovnictví; dále kultura, historie a rozvoj regionu; významné události a osobnosti. Dalším neméně důležitým hlediskem je nadčasovost tématu, informační hodnota a preference uživatelů. Zatím vycházíme především z dotazů našich uživatelů, ale uvítali bychom informace i o konkrétních zájmech návštěvníků menších knihoven, v jejichž silách není budování vlastního informačního aparátu a využívají databáze a služby naší knihovny.

Vzhledem k současným technickým podmínkám SVK není dosud databáze ENAL vystavena na webu knihovny. Proto byla vytvořena alespoň výběrová bibliografická databáze zabývající se knihovnami kraje – Knihovny v tisku, která je dostupná na adrese:

http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp .

Náš soupis poskytuje přehled základních oblastí (název, podnázev, vydavatel, roky vydávání), ze kterých můžete pro své uživatele získávat informace. Soupis můžete využívat i k objednání konkrétních článků, pokud víte, že byly v uvedeném periodiku publikovány. Pokud je ve vašem okolí vydáváno periodikum, které není v soupise uvedeno, prosíme o upozornění vydavatele na povinnost zaslání 1 výtisku do naší knihovny.

Soupis regionálních periodik docházejících do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v roce 2005 - http://unas.svkhk.cz/soubory/4_2005_599.doc

verze pro tisk · PDF verze