Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Využívání regionálních informací v SVK a jejich propagace

Autor: Václav Pitucha
Vyšlo 10/10/2005 v čísle Ročník 15 (2005), Číslo 3, v sekci Naše téma

Dle Zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, dále jen SVK, (článek 1, písmeno a) plní knihovna své hlavní poslání tím, že „shromažďuje a trvale uchovává domácí literaturu, systematicky buduje univerzální fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a dalších materiálů a informačních pramenů…“ a „propaguje a zpřístupňuje knihovní fondy všem uživatelům jak půjčováním, tak prostřednictvím bibliografických a informačních činností, využíváním meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby a dalšími formami práce s uživateli“. Další, neméně důležitou, složkou činnosti knihovny je však i práce na poli poskytování regionální literatury a regionálních informací. Podle Zřizovací listiny SVK (článek 3, písmeno a) plní knihovna funkci „střediska pro shromažďování, zpracování a uchovávání knihovních fondů včetně speciální literatury a moderních nosičů informací“, „regionálního informačního střediska a databázového centra Královéhradeckého kraje“ (článek 3, písmeno d) a „regionálního databázového centra“ (článek 3, písmeno g). Úplné znění Zřizovací listiny SVK najdete na webových stránkách knihovny na http://www.svkhk.cz/statut-knihovny .

Jaké regionální informace a služby pro veřejnost v naší knihovně najdete? K zodpovězení této otázky odkazuji na článek vedoucí odboru speciálních služeb a náměstkyně pro odbornou činnost paní Lenky Málkové Zdroje regionálních informací ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. V tomto článku se seznámíte s využíváním regionálních služeb pro veřejnost v naší knihovně a s jejich propagací.

Zodpovídání čtenářských dotazů zajišťuje oddělení informačních a referenčních služeb (IRS), a to jak formou nepřetržité služby po celou otevírací dobu studovny, tak formou telefonických dotazů nebo elektronickou poštou. Během roku 2004 zodpověděli pracovníci IRS 3829 ústních dotazů, z toho 396 se týkalo regionu Královéhradeckého kraje. Za prvních 7 měsíců roku 2005 bylo zodpovězeno 2222 ústních dotazů, z toho bylo 226 dotazů s regionální problematikou. Z toho vyplývá, že v obou letech činil poměr regionálních dotazů z celkového počtu zhruba 10 %. Množství dotazů v jednotlivých měsících přirozeně kolísá; vzhledem ke značnému počtu tazatelů z řad vysokoškolských a středoškolských studentů situace do jisté míry kopíruje průběh školního roku, v prázdninových měsících se navíc projevuje třítýdenní uzavření knihovny pro veřejnost z provozních důvodů. Podrobné statistické údaje najdete v přiložené tabulce.

/*tabulka*/

Kromě zodpovídání ústních dotazů zpracováváme v případech časově náročných na vyhledávání (např. ruční vyhledávání v tištěných bibliografiích nebo přímo v primárních zdrojích) nebo v případě požadavku čtenáře na maximální úplnost dostupných informací písemné rešerše, jejichž vyhodnocení je obsahem článku vedoucí IRS paní Boženy Klabalové.

Kromě ústních dotazů a písemných rešerší pořádáme také akce pro veřejnost, ve kterých se objevuje i regionální tematika. Tyto akce jsou rozděleny do dvou řad: první jsou Literární dílny, které probíhají již od roku 1997, druhou řadu představuje volný cyklus Pojďme si povídat, který knihovna organizuje od roku 2002. Literární dílny tvoří řada přednášek a besed na literární témata, cyklus Pojďme si povídat se věnuje nejrůznějším aktuálním tématům od seznámení s kulturou a způsobem života v zahraničí, často v exotických zemích, přes multikulturní problematiku, regionální osobnosti až po zdravý životní. Přednášek z cyklu Literární dílny proběhlo za 9 let trvání celkem 49, z toho 7 z nich se hlavním tématem přímo týkalo regionu Královéhradeckého kraje. Z celkového počtu 52 přednášejících (na některých setkáních je totiž i více než jeden přednášející) je však plných 26 osob, tedy více než polovina, spjato s naším regionem buď přímo bydlištěm, nebo rodištěm a místem působení. Besed z cyklu Pojďme si povídat proběhlo za 4 roky jeho trvání 30 s 33 přednášejícími, regionální problematiky se přímo týkaly čtyři akce. Podotýkám, že při obou typech akcí se však téměř vždy buď už při samotné přednášce či besedě nebo při následné diskusi mluví o regionu a vztahu diskutovaného tématu k našemu regionu.

Abychom lépe plnili naše poslání stát se střediskem odborných informací o našem regionu, propagujeme naše regionální služby jak články v regionálním denním tisku, tak prezentacemi našich informačních služeb. Pravidelně v podzimním a jarním období pořádáme cyklus školení, která jsou zdarma přístupná našim čtenářům i nejširší veřejnosti. V rámci těchto školení provádíme základní seznámení s internetem, elektronickou poštou, českými i zahraničními databázemi a prezentaci regionálních informací poskytovaných v naší knihovně včetně návštěvy regionální badatelny s podrobným seznámením s možnostmi vyhledávání regionálních informací v elektronických i tradičních zdrojích informací. Tuto prezentaci nabízíme i školám jako specializovanou exkurzi, zaměřenou na regionální informace, kterou mohou využít vysoké i střední školy nejen v Hradci Králové, ale i v širokém okolí.

Se vzrůstajícím zájmem o dějiny a kulturu jednotlivých regionů v rámci sjednocené Evropy bude růst i zájem o informace v regionální oblasti. Na tuto nadcházející situaci se těšíme a věříme, že jsme na ni dobře připraveni

verze pro tisk · PDF verze