Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zahraniční periodika objednaná do knihoven Královéhradeckého kraje

Autor: Dana Novotná
Vyšlo 12/15/2004 v čísle Ročník 14 (2004), Číslo 4, v sekci Naše téma

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zpřístupňuje od roku 2003 na svých webových stránkách ( http://www.svkhk.cz ) kooperativní databázi nazvanou „Zahraniční periodika objednaná do knihoven Královéhradeckého kraje v roce …“ ( http://zahrperi.svkhk.cz ). K jejímu vytvoření nás vedla snaha soustředit na jednom místě údaje o zahraničních periodikách, která jsou v daném kalendářním roce dostupná v knihovnách na území Královéhradeckého kraje. Získané údaje jsou k dispozici jak zájemcům z řad uživatelů, kteří dostávají okamžitou informaci o umístění a dostupnosti hledaného dokumentu, tak akvizičním pracovníkům jednotlivých knihoven, kterým mohou pomoci při rozhodování o případném nákupu dalších titulů zahraničních periodik do svých fondů.
U jednotlivých titulů periodik jsou nyní k dispozici tyto informace (podle údajů psaných kurzívou je možné v databázi vyhledávat): Název, ISSN, Jazyk, Země vydání, Vlastník dokumentu, Dostupnost, Klíčová slova, Roky odběru. O institucích, které jsou do projektu zapojeny a mají jednotlivá periodika ve svých fondech, jsou uvedeny tyto údaje: Název instituce, Adresa, Telefon, E-mail, URL instituce, URL elektronického katalogu, Sigla. Všechna data jsou vždy na konci kalendářního roku aktualizována, aby byly zachyceny případné změny provedené v objednávkách na následující rok.
V současné době na budování databáze spolupracují a údaje do ní dodávají kromě SVK v Hradci Králové tyto instituce: Knihovna Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Knihovna Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Knihovna Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně (nyní Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany) v Hradci Králové, Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové, Knihovna města Hradce Králové, Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích a Knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně.
Rádi tuto databázi rozšíříme i o další knihovny a odborné instituce na území Královéhradeckého kraje, které odebírají zahraniční periodika a byly by ochotny poskytnout informace o těchto dokumentech širšímu okruhu zájemců. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, napište prosím na adresu: mailto:knihovna@svkhk.cz .

verze pro tisk · PDF verze