Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Do knihovny na internet - po internetu do knihovny

Autor: Božena Blažková
Vyšlo 10/12/2004 v čísle Ročník 14 (2004), Číslo 3, v sekci Naše téma

Inspirováni mottem letošního ročníku akce Březen – měsíc internetu jsme pro první ročníky hradeckých středních škol připravili projekt, který měl studenty seznámit s webovou stránkou SVK a zároveň je upozornit na informační a vzdělávací potenciál knihoven, který mohou v rámci svého studia využívat. Projekt měl být realizován ve školách při hodinách informatiky v březnu, což byl pro školy příliš krátký termín k realizaci. Projekt do hodin informatiky prvních ročníků v měsíci březnu zařadila nakonec pouze Střední zdravotnická škola v Hradci Králové, která k závěrečnému vyhodnocení předala do SVK celkem 108 studentských prací.

     První úkol - vyhledání informací o knihovnách a zjištění internetových adres Národní knihovny, Studijní vědecké knihovny a Knihovny města Hradce Králové zvládli studenti bez problému. Dále měli za pomoci webových stránek SVK najít odpovědi na následující otázky:
- Jakým způsobem je možné se v knihovně zaregistrovat,
- Jaké služby knihovna poskytuje,
- Jak je možné zjistit stav čtenářského konta a prodloužit si výpůjčku,
- Jak lze zjistit, že knihovna má hledanou publikaci ve svém fondu,
- Jaké katalogy a soupisy, databáze a CD ROMy jsou v knihovně k dispozici,
- Jaké akce knihovna nabízí.

V této části se studenti zaměřili, zřejmě pod dojmem hodin informatiky (práce s počítači), hlavně na technickou stránku a mechanické vyhledání požadovaných informací. Neměli problém informaci vyhledat a překopírovat. Zvládali bez problémů volbu různých typů písma a barev včetně grafických úprav. Dovednost kvalitní práce s informacemi však nespočívá pouze v umění informaci nalézt, překopírovat či případně technicky upravit. Je zapotřebí naučit se vyhledanou informaci zpracovat, zařadit do širšího kontextu a následně i využít a prezentovat. Ocenění si zasloužili ti studenti, kteří své odpovědi zpracovali vlastními slovy. U nich lze totiž předpokládat, že během následujícího studia dokáží své práce zpracovávat sami s využitím klasických i elektronických zdrojů a nebudou za své dílo vydávat „okopírovanou informaci“.

     Následující tři úkoly byly výrazně zaměřeny na samostatné vyhledání informací a vlastní názory a náměty studentů. Tuto část splnila jen necelá polovina z celkového počtu zúčastněných.

V hodnocení webových stránek SVK se často opakovala upozornění na poněkud složitou strukturu stránek a doporučení týkající se větší přehlednosti, která umožní lepší orientaci uživatelů. Velmi dobře hodnocena byla informační hodnota těchto stránek.

Dalším úkolem bylo porovnávání internetových stránek libovolných knihoven. Byl to velmi těžký úkol, protože neexistuje žádný obecný model, co by měly stránky knihoven obsahovat. Následující citace ze studentských prací však mohou knihovnám ukázat, čeho si mladí lidé na internetových stránkách všímají a co od nich očekávají. Pro ilustraci jsem vybírala náměty, které se vyskytovaly u více knihoven.

Na stránkách chrudimské městské knihovny http://www.knihovna-cr.cz můžeme najít soutěže, ankety, upozornění na změny v knihovně, regionální kalendárium, Chrudimsko digitálně, přehledný a bohatý katalog knih…

Na stránkách SVK http://www.svkhk.cz jsem se dozvěděla, co jsem potřebovala, a ještě mnoho věcí, o kterých jsem neměla ani ponětí. Dokonce i odkaz na broumovskou knihovnu…

Co se týká broumovské knihovny http://www.broumov-město.cz , dozvěděla jsem se pouze otevírací dobu, kolik čtenářů knihovnu navštěvuje a kolik mají svazků knih a odebírají časopisů. Jinak nic důležitého…

Knihovna v Novém Bydžově http://www.novybydzov.cz/knihovna poskytuje informace i o kultuře, historii města, městských institucích…

Heldova městská knihovna v Třebechovicích http://www.knihovna.trebechovice.cz nabízí služby i pro lidi nemobilní, se sníženou zrakovou schopností a nemocné lidi. Časopisy a knihy jsou přinášeny do bytu žadatele…


Souhrnně by se dalo říci, že mladí lidé si kromě přehlednosti, grafické úpravy a barevnosti všímali zejména doplňkových informací. Oceňovali všechny možnosti získání dalších informací o místě, kultuře či sportu a vítali každou zajímavou službu a aktivitu. Pravděpodobně by jim nejvíce vyhovovaly stránky, které by je informovaly nejen o knihovně samotné, ale zároveň sloužily jako přehledný rozcestník k dalším informacím.

     Závěrečná otázka byla velice volná a vycházela z předpokladu, že středoškolští studenti nebudou mít problémy s vyhledáváním informací ani jejich technickým zpracováním. Poslední otázka „Jak vám může znalost internetových stránek veřejných knihoven pomoci při studiu?“ je měla přivést k zamyšlení, jak získané informace mohou během následujících let využít. Mne osobně zaujaly následující 3 odpovědi, které velice přesně vystihují různý stupeň uvažování studentů.

     „Znalost internetových stránek veřejných knihoven mi určitě může pomoci při přípravě na maturitu. Zde si mohu najít určité informace o publikacích, které by se mi mohly hodit jak při středoškolském, tak i při vysokoškolském studiu. Někdo může mít dojem, že se mu nic takového nikdy hodit nebude, ale vždy je dobré mít přehled. – Streubelová, 1.B

     Doma nebo ve škole si mohu v online katalogu najít knížky, které by se mi hodily ke studiu. Nemusím chodit až do knihovny, abych zjistila, zda je kniha, kterou bych potřebovala, volná. Mohu si knížky, o které mám zájem, zamluvit. Když zjistím, že v mém městě nejsou knihy, které potřebuji, mohu se na internetu podívat, kde jinde je mohu sehnat. – Tučková, l.B

     Znalost internetových stránek veřejných knihoven považuji za zbytečnou, neboť stačí jen vědět, kde nebo jak najít odkaz na tyto stránky. Pomoc ve studiu bych hledala v možnosti nalézt různé informace o jednotlivých dílech, autorech včetně odkazů na zajímavé články. Kotrčová l.A


     Poslední školní den před převzetím vysvědčení za 1. ročník měli studenti SZŠ zpestřený slavnostním posezením ve společenském sálku SVK, při kterém se díky prezentaci PhDr. Boženy Klabalové seznámili se službami a aktivitami SVK. Setkání se dále kromě ředitelky SVK Mgr. Evy Svobodové zúčastnila i ředitelka SZŠ PaedDr. Soňa Lamichová a její zástupce Mgr. Jiří Chrz, který na SZŠ mj. zodpovídá i za hodiny informatiky. S neformálním, ale studenty velmi oceněným příspěvkem, ve kterém zdůraznil stále se zvyšující potřebu informační gramotnosti, vystoupil na setkání i další host – Ing. Otto Salač, CSc., předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

verze pro tisk · PDF verze