Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rešeršní činnost oddělení IRS SVK v roce 2003

Autor: Božena Klabalová
Vyšlo 3/30/2004 v čísle Ročník 14 (2004). Číslo 1, v sekci Naše téma

Pracovníci oddělení IRS po celý rok poskytovali informační a rešeršní služby jak uživatelům studovny SVK v Hradci Králové, tak v rámci meziknihovních služeb mnoha dalším zájemcům z našeho regionu, ale i z celé republiky a dokonce i ze zahraničí. Je vidět, že internet skutečně stírá hranice: to se projevuje i tím, že 40 % žádostí o rešerše se k nám dostává prostřednictvím elektronické žádanky umístěné na webu naší knihovny a toto procento bude v dalších letech zřejmě ještě vyšší.

Během roku 2003 jsme na vyžádání písemně zpracovali 91 rešerší (placených soupisů literatury na zadané téma), což znamenalo oproti předchozímu období významný nárůst o 21 %. O vypracování rešerší měli převážně zájem vysokoškolští studenti zpracovávající své seminární, bakalářské a diplomové práce, ovšem výjimkou mezi žadateli nejsou ani např. lékaři, VŠ pedagogové nebo na druhé straně laičtí zájemci o určité téma (nejrůznější hobby).

Z hlediska oborového nadále převažovaly pedagogika, psychologie, vlastivěda, historie, umění a literatura, medicína apod. Při zpracovávání rešerší jsme většinou „vystačili“ s elektronickými databázemi včetně internetu (Česká národní bibliografie, Bibliographia medica Čechoslovaka, Přehled pedagogické literatury, Regionální bibliografie, TamTam, EBSCO, ProQuest, OCLC…), prozatím málokdy došlo na rešerše čistě manuální – ty bývají velice náročné na čas i nervy, přičemž výsledek je mnohdy hubený (kde není nic publikováno, tam rešeršér k velkému údivu žadatele nic nenajde). „Prozatím“ říkám proto, že v budoucnu možná musíme očekávat opačný trend. Spoustu faktografických i bibliografických informací si díky internetu budou uživatelé schopni sehnat v kterékoliv knihovně nebo ve škole i z domova, ovšem Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové má bohatý, dlouhodobě budovaný fond primárních dokumentů, které v našem regionu jiná instituce nemá a těžko kdy bude mít. A hledat a nalézat informace v těchto zdrojích, k tomu mají nejblíže „místní lidé“ alias rešeršéři SVK.

Jak už bylo řečeno, zájem o rešerše stoupá - třebaže je to služba placená a studenti mají ve školách dobrý přístup k databázím a internetu. Nemají však, zdá se, čas (diplomku musí spíchnout nejlépe do příštího měsíce), nemají kupodivu ani opravdové znalosti složitějšího vyhledávání v databázích (čímž se neliší od některých svých pedagogů) a koneckonců chybí i klasické „sitzfleisch“.

I s ohledem na tato fakta byla od roku 2004 práce oddělení IRS zreorganizována tak, že na rešeršní činnost byly vyčleněny dvě pracovnice. Na nedostatek práce si nemohou stěžovat: jenom během ledna bylo přijato a zpracováno už 15 rešerší z nejrůznějších oborů (od asfaltových pásů přes středověké otrokářství po elektronický obchod či teorii detektivního žánru).

Z loňských 91 rešerší jsme udělali výběr, který byl dodán do Soupisu rešerší na webové stránce naší knihovny: http://www.svkhk.cz/reserse.asp, kde si můžete Vy a Vaši čtenáři vybrat kopii kterékoliv z dříve zpracovaných rešerší (od r. 1996 do současnosti).

Nové rešerše podle požadavků Vašich uživatelů je možno objednat elektronicky na adrese http://www.svkhk.cz/sluzby.asp, kde je umístěna žádanka. I nadále jsou samozřejmě v platnosti tištěné objednávací formuláře MBIS, které přijímáme na adrese:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - oddělení IRS
Eliščino nábřeží 626
500 03 Hradec Králové

Tato adresa a mail mailto:inform@svkhk.cz slouží také k objednávání kopií dříve zpracovaných rešerší. Platí se podle ceníku služeb SVK:

v případě kopie dříve zpracované rešerše 2,- Kč za stránku, u rešerše nově zpracované je základní poplatek za zadání 20,- Kč a dále žadatel zaplatí 3,- Kč za každý nalezený záznam (je možno si omezit částku, nad kterou žadatel nechce jít). Platit je možno složenkou nebo fakturou – fakturace se provádí obvykle sumárně 1x ročně. Hradečtí uživatelé zadávají i platí rešerše osobně ve studovně SVK na Eliščině nábřeží.

Pro zajímavost a inspiraci uvádíme závěrem názvy a čísla několika loňských rešerší:

Postavení knihovny jako veřejné instituce (03/006)
Pohostinství ve východních Čechách v 19. a 20. století (03/028 )
Výchovné přístupy k neslyšícím dětem (03/046)
Mužské pěvecké sbory (03/049)
Biblioterapie (03/053)
Eutanázie a trest smrti (03/057)
Rytmicko-pohybová výchova sluchově postižených dětí (03/065)
Domácí násilí (03/070)
Královéhradecké hřbitovy (03/084)

Všimněte si, kterak jsme se postupně dostávali od biblioterapie k domácímu násilí, eutanázii a hřbitovům. Černý humor je vskutku bezděčný a doufáme, že Vás neodradí od spolupráce s oddělením IRS SVK v roce 2004!

verze pro tisk · PDF verze