Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pro šumné knihovny je tu nová soutěž

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 3/17/2022 v čísle Ročník 32 (2022), Číslo 1, v sekci Šumné knihovny

V roce 2022 se budou knihovny v malých obcích poprvé ucházet o titul Knihovna roku Královéhradeckého kraje podle pravidel, která schválila Rada Královéhradeckého kraje v říjnu 2021. Ocenění získají knihovny, které prokážou své kvality v soutěži. Organizací soutěže byla pověřena Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, spolupracující organizací se stal Svaz knihovníků a informačních pracovníků východních Čech.
Cíl soutěže
Cílem soutěže je propagovat moderní knihovny na vesnicích a v malých městech, které nabízejí příjemné prostředí, kvalitní služby pro čtenáře a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Soutěžící knihovny jsou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění by mělo být i povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci.
Okruh soutěžících
Soutěžit mohou knihovny profesionální i neprofesionální, ale knihovna by měla být spravována knihovníkem do 1 pracovního úvazku a působit v obci, která má vesnický charakter. Knihovny působící v malých městech se mohou hlásit i do soutěže Městská knihovna roku, ale v daném roce mohou být nominovány pouze do jedné ze soutěží. Celkový počet soutěžících knihoven je maximálně šest. Za každý okres může v daném roce nominaci získat nejvýše jedna knihovna a další soutěžící knihovnou je ta, která byla oceněna v soutěži Vesnice roku. Soutěžící knihovnu nominuje do soutěže její pověřená knihovna.
Způsob vyhodnocení
Východiskem pro hodnocení knihoven jsou celostátní knihovnické standardy, zohledňuje se úspěšná účast v krajském kole soutěže Vesnice roku. Způsob hodnocení respektuje podmínky, které platí pro celostátní soutěž Knihovna roku, vyhlašovanou Ministerstvem kultury. Pětičlennou hodnoticí komisi jmenuje krajská knihovna, zúčastnit práce komise se mohou i metodici pověřených knihoven. Komise hodnotí plnění doporučených standardů, ale všímá si i osobnosti knihovníka a postavení knihovny v obci, sleduje úroveň webové stránky či nabídku akcí. Důležitou součástí hodnocení je prohlídka knihovny, při které se komisaři zaměří na prostory a vybavení knihovny či aktuálnost knihovních fondů.
Ocenění
Knihovna, která získá v soutěži nejvyšší počet bodů, postoupí do celostátního kola soutěže Knihovna roku. Titul Knihovna roku Královéhradeckého kraje bude vítězné knihovně předáván na podzimním slavnostním setkání knihovníků v krajské knihovně pod záštitou vyhlašovatele soutěže. Součástí soutěže je také finanční dar 50 000 Kč pro vítěznou knihovnu a odměny pro knihovny na druhém a třetím místě, které poskytne Královéhradecký kraj jako vyhlašovatel soutěže.
Vyhlášení 1. ročníku
Nominace do 1. ročníku soutěže bude možné podávat od 15. 3. 2022. Bližší informace k nové krajské soutěži knihoven poskytnou všem zájemcům metodici pověřených knihoven nebo oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze