Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Projekt mediálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Autor: Bohdana Hladíková
Vyšlo 6/6/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 2, v sekci Naše téma

2019-KNIHOVNY-A-SKOLY-1-pruhledne.png
Díky spolupráci, kterou navázal SKIP s nadací Open Society Fund, se v loňském a na počátku letošního roku podařilo v knihovnách Královéhradeckého kraje realizovat projekt mediálního vzdělávání. Prvotní informace o tom, že nadace podobnou spolupráci zvažuje, jsme ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové dostali už v únoru 2018. Díky její podpoře nejprve SKIP uspořádal v rámci republiky řadu vzdělávacích akcí pro knihovníky. Jeden z těchto zdařilých seminářů se na konci loňského května konal i v naší krajské knihovně. Nadace také nakoupila několik tematických knih, které jsme odeslali pověřeným knihovnám do výměnných fondů.
Samotný krajský projekt mediálního vzdělávání se začal připravovat o něco později. SKIP nám zprostředkoval kontakt s nadací a veškerá další komunikace pak probíhala přímo s ní. Na konci září jsme podepsali smlouvu o spolupráci, kde se nadace zavázala podpořit nás částkou 138 000 Kč, a pak už nic nebránilo spuštění projektu. Celá akce měla být ukončena do poloviny února 2019. Nebyl čas na předběžné zjišťování zájmu, a tak jsme netušili, jestli se knihovny vzhledem k tomu, že už mají naplánovanou řadu jiných aktivit, zapojí. Už proto jsme ani nijak nelimitovali počet seminářů pro jednu knihovnu a nenastavili žádná další pravidla čerpání.
Ještě před podpisem smlouvy jsme oslovili projekt Zvol si info, který nám doporučila nadace a který se problematikou mediální gramotnosti intenzivně zabývá. Tým Zvol si info pro nás připravil dvě verze vzdělávacího programu s názvem Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení! Jeden byl určen spíše středoškolské mládeži a dětem druhého stupně základních škol, druhý byl koncipován více jako přednáška pro větší publikum a určen dospělým.
Druhou oslovenou lektorkou byla Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., která vytvořila hned čtyři vzdělávací programy s mírně odlišným obsahem a cílovou populací: Dnešní mediální džungle (pro seniory), Mediální gramotnost aneb Vaše děti na síti (pro dospělé), Mediální výchova a gramotnost v praxi (pro žáky ZŠ) a REKLAMA – REalita nebo KLAM (pro žáky ZŠ a studenty SŠ).
Dohromady jsme tedy knihovnám nabídli šest vzdělávacích programů. A zájem byl velký. Do projektu se zapojilo 13 knihoven a celkově se v období říjen 2018 až únor 2019 uskutečnilo 59 vzdělávacích akcí. Převážná většina přednášek se odehrála ve spolupráci s místními školami. Ale měli jsme i úspěšné přednášky pro dospělé a seniory.
Při tvorbě projektu jsme se snažili, aby byl pro účastníky co nejjednodušší, což se povedlo. Pouze jedna knihovna považovala organizační stránku projektu za spíše složitou, zbývající odpověděly, že složitá rozhodně nebyla. Pro nás jako organizátora tak nakonec největší komplikaci představovala povinnost zveřejnit každou smlouvu i všechny dodatky v registru smluv. Naštěstí se to díky výborné spolupráci s nadací vždy podařilo včas.
Skvělé je i to, že všichni mají zájem o pokračování projektu. Zapojené knihovny se pro opakování vyslovily. Lektorům se v knihovnách líbilo a budou s námi spolupracovat dál. Rovněž nadace by v projektu ráda pokračovala, pokud se jí podaří získat prostředky. Také my bychom samozřejmě ve smysluplném projektu s chutí pokračovali. Pokud bychom na uspořádání měli více času, bylo by tentokrát přihlašování vícekolové, tak aby se stihly zapojit i další knihovny, například tam, kde vyjednávání vhodných termínů se školou prostě déle trvá.
 
A jaký je pohled ze strany zapojených knihoven? Na mé otázky odpovídá Bc. Kateřina Piryová z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně:
Proč se do projektu mediálního vzdělávání vaše knihovna zapojila a v čem vidíte přínos projektu?
Do projektu mediálního vzdělávání se knihovna zapojila, protože si myslíme, že tyto informace jsou jednoznačně přínosem v každodenním životě dětí a mládeže.
V knihovně i mimo ni vidíme, že děti a mládež tráví u internetu velkou část svého volného času. Internet a sociální sítě jsou zdrojem k debatám nebo školním pracím (referáty, slohové práce), které zde děti občas píší nebo konzultují. Dětem v knihovně a v klubu pro mládež, jenž je součástí Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně, nabízíme přístup na veřejné počítače a jsme přesvědčeni, že je důležité, aby děti uměly vybírat správné zdroje a s informacemi uměly správně zacházet. V případě sociálních sítí, které cílí na privátní informace, je důležité stále připomínat, jak s těmito informacemi ve veřejném prostoru zacházet. Pomáhá nám to udržovat v knihovně bezpečný kyberprostor.
 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně na přednášky pozvala především školní děti. Jak na přednášky reagovaly? Dostali jste i nějakou zpětnou vazbu od pedagogů?
Děti na přednáškách reagovaly s velkým zájmem a aktivně se zapojovaly. Pedagogové hodnotili informace z přednášek a seminářů jako přínosné pro jejich další práci.
 
Měli byste zájem o pokračování projektu? Jaká další témata kromě mediálního vzdělávání by vás zajímala?
Zájem o pokračování jednoznačně máme. Oblast médií se neustále vyvíjí, je obtížné sledovat všechny trendy a novinky. Proto bychom rádi pokračovali v tomto směru a spolupracovali s někým, kdo se v oblasti médií pohybuje a má přehled.
 
Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze