Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Příručka Jak na projekt S knížkou do života

Autor: Zlata Houšková
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Z knihovnických organizací

Projekt S knížkou do života (Bookstart) vstupuje rokem 2019 do svého druhého ročníku. Během loňského roku dostalo již cca 10 000 novorozenců a jejich rodičů prostřednictvím knihoven v ČR knižní dárek a tisíce se jich zúčastnily aktivit, které pro ně knihovny připravily. Zájem knihoven o účast v projektu zatím mírně roste; benefity z toho mají noví občánkové a jejich rodiče, obce i celá společnost včetně zapojených knihoven. Ale o tom se hodně mluví i píše. My bychom rádi v této chvíli připomněli, že oborová metodická pracoviště, v tomto případě Národní knihovna ČR a SKIP ČR, se starají o to, aby se projekt co nejvíce rozvíjel a aby podíl knihoven v něm měl co největší kvalitu. V prosinci 2018 vydala proto Národní knihovna ČR ve spolupráci se SKIP ČR a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR (které ostatně projekt v témž roce ohodnotilo cenou Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování VKIS) metodickou příručku Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart).[1]
Jde o útlou brožurku (47 stran) určenou především nejmenším knihovnám zapojeným do projektu či zvažujícím svou účast, ale může samozřejmě posloužit i knihovnám větším. Poskytuje všechny potřebné základní informace k projektu včetně argumentace k zapojení do projektu pro knihovny a zejména jejich zřizovatele. Tyto argumenty obsahuje především kapitola Základy čtenářství nejmenších dětí a role rodičů, jejíž autorkou je PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na deseti stranách je zde přehledně, jasně a výstižně zhodnocen význam projektu pro podporu gramotnosti a pregramotnosti dětí v raném věku i jeho přínos pro rodiče. Knihovníci zde najdou stručnou, fundovanou argumentaci ve prospěch projektu, využitelnou v jednání se zřizovatelem či sponzory, ale také praktické informace a rady pro rodiče, které by se rodiče na setkáních v knihovně měli postupně dozvědět.
Většina publikace je pak věnována praktickým návodům k účasti v projektu: jak a kdy jednat o projektu se zřizovatelem, jak se do projektu přihlásit, jak připravit a předat dárkové sady, akce pro rodiče a děti a jak na ně zvát, jak připravit vhodné prostředí pro tuto klientelu v knihovně, zajistit dobrý fond, získat partnery, kam se obrátit pro další rady a informace. To vše ve stručných pokynech a vždy doplněno zkušenostmi z praxe knihoven, které se projektu účastní.
V příloze čtenář najde nejen seznam knihoven zapojených do projektu, který může sloužit jako kontaktní „adresář“, ale především ukázky scénářů úspěšných pořadů ze tří knihoven (Městská knihovna Dobříš, Knihovna města Ostravy a Městská knihovna Sedlčany), které byly realizovány v rámci projektu v roce 2018. Tyto scénáře mohou být dobrým vzorem a inspirací pro ostatní knihovny. S postupným zveřejňováním dalších scénářů se počítá v elektronické podobě na webu projektu http://www.sknizkoudozivota.cz/.
Příručka by tedy snad mohla být dobrým metodickým rádcem, jakousi „kuchařkou“ pro účast v projektu. Další metodické materiály pro účastníky projektu by měly být zveřejněny i v roce 2019, resp. letech následujících. V této souvislosti je dobré ještě připomenout i Bulletin SKIP, konkrétně zvláštní číslo 1 z roku 2017, které je metodickým úvodem do projektu a přináší řadu inspirací pro vhodné aktivity v knihovnách. Další informace nalezne zájemce také na webu a facebooku projektu https://cs-cz.facebook.com/sknizkoudozivota/.
Distribuce metodické příručky Jak na projekt S knížkou do života v současné době právě probíhá. V první fázi ji obdrží všechny zapojené knihovny a knihovny, které se účastnily konference k projektu v listopadu 2018.[2] O uspokojení dalších zájemců se organizační štáb projektu postará postupně, pro distribuci se jedná i o spolupráci s krajskými knihovnami.
 
HOUŠKOVÁ, Zlata a Veronika LAUFKOVÁ. Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): metodická příručka. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2018. 47 s. ISBN 978-80-7050-703-2.
 
Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com
 


[2] Více o konferenci v článku Bc. Kateřiny Hubertové aktuálního čísla zpravodaje.

verze pro tisk · PDF verze