Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kurzy knihovnické angličtiny e-LKA

Autor: Pavla Koppová
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Zaujalo nás

V tomto článku bych ráda představila kurzy e-LKA z pozice organizátora kurzů a přiblížila čtenářům jejich vznik a vývoj. První kurz knihovnické angličtiny e‑LKA vznikl v roce 2010 v rámci aplikačního semináře Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na počátku byla myšlenka využít e-learning pro vytvoření dostupného kurzu, který se bude zaměřovat na angličtinu používanou v oblasti knihovnictví a informačních studií. Pro vznik projektu bylo důležité, že se již na začátku sešly ve skupině dvě učitelky angličtiny a ostatní členové se zájmem o e-learning.
Před samotným vznikem kurzu proběhlo dotazníkové šetření v knihovnách, které zjišťovalo potřeby knihovníků ohledně používání angličtiny při práci a také jejich úroveň v anglickém jazyce. Na základě výsledků byla vybrána témata do kurzu knihovnické angličtiny e-LKA 1 a úroveň kurzu byla určena pro mírně pokročilé – falešné začátečníky tak, aby kurz vyhovoval co nejvíce studentům. Témata kurzu byla zaměřena především na pracovníky ve službách, kteří přicházejí do styku s cizinci. Kurz poskytuje slovní zásobu pro komunikaci s cizincem, oslovení, registraci, pokyny k využívání knihovny, navigaci po knihovně nebo řešení problémů s technikou. Mimo to obsahuje každá lekce i gramatickou část, která opakuje a rozšiřuje základní gramatické jevy. Kurz e-LKA 1 má celkem 9 lekcí, přičemž v každé lekci se nachází studijní animace a studijní opory, dále zvukové nahrávky, video a řada cvičení. Každá lekce je ukončena povinným úkolem, celý kurz pak závěrečným testem.
 
Kurz byl studenty velmi dobře přijat. Řada z nich se zapojila do zlepšování kurzu a někteří studenti začali navrhovat další oborová témata i pokročilejší gramatiku, které by mohly být v kurzu zahrnuty. Proto byl v roce 2012 spuštěn pokročilejší kurz e-LKA 2 (pro e-LKA), který se více zaměřoval na odborná témata a vyžadoval po studentech tvorbu vlastních textů v angličtině. Mezi témata kurzu patří například popis knihy, vyhledávání, představení knihovny, telefonní hovory, psaní dopisů, používání PC nebo popis událostí v knihovně. Odborná témata taktéž doprovází gramatická část. Kurz e-LKA 2 má 7 lekcí. Každá lekce je ukončena povinným úkolem a celý kurz závěrečným testem. Kurz obsahuje řadu cvičení, testů i audionahrávek a také tipy na studium angličtiny.
 
I kurz e-LKA 2 se setkal s příznivými ohlasy studentů a postupně jsme od nich sesbírali nápady na další rozšíření kurzu. V roce 2017 jsme již měli námětů dost na to, abychom sestavili žádost o tvorbu nového kurzu. Žádost byla úspěšná, proto byl v roce 2018 vytvořen a poprvé spuštěn kurz e-LKA 3. Na rozdíl od předchozích kurzů se zaměřuje více na odborná témata a oborové články. Cílem je rozšířit slovní zásobu studentů a podpořit je v samostatném čtení anglických oborových článků. Kurz je proto určen pro pokročilé studenty. E-LKA 3 obsahuje rovněž 7 lekcí a představuje studentům anglicky témata, jako jsou historie knihoven, současné knihovnictví, knižní trh, e-knihy a elektronické informační zdroje, kontakt se čtenářem nebo trendy a technologie v knihovnách. Dále je v kurzu obsažena i gramatická část, která opakuje pokročilejší gramatiku, jako jsou například frázová slovesa, vazby sloves nebo podmínkové věty. Kurz je doprovázen řadou cvičení a odkazů na zajímavé zahraniční zdroje a videa z oblasti knihovnictví. Nedílnou součástí kurzu jsou opět audionahrávky slovíček a vybraných článků. Na nahrávkách s námi spolupracovali rodilí mluvčí z Velké Británie a nutno dodat, že tvorba nahrávek byla u e-LKA 3 obzvláště náročná, protože připadla na loňské horké léto, kdy se teplota v nahrávacím studiu pohybovala kolem 35 stupňů. Mluvčí přesto nezklamali a vydrželi až do konce. 
První běh kurzu e-LKA 3 začal v září 2018 a skončil těsně před Vánocemi. Přesto stihla většina studentů vyplnit i závěrečný hodnoticí dotazník. První běh je většinou spojen se zvýšeným hlášením chyb a nesrovnalostí, které studenti v průběhu studia objeví. Jelikož se navíc jednalo o pokročilý kurz, byl pro některé účastníky opravdu náročný. Přesto se v závěrečném dotazníku objevila spousta pozitivních reakcí. Namátkou vybíráme některé, které nás potěšily:
Moc děkuji za možnost zúčastnit se kurzu, zopakovat si a naučit se oborovou slovní zásobu.
Děkuji vám za velmi přínosný kurz.
Za kurz bych všem, kteří se na něm podíleli, chtěla moc poděkovat, sama se k opakování gramatiky nedonutím a slovíčka je třeba doplňovat (a i opakovat) neustále, což jsem letos díky kurzu splnila nad míru. V případě, že se někdy pustíte do kurzu e-LKA 4, můžete se mnou jako účastníkem opět počítat :)
Dostali jsme také řadu námětů na vylepšení kurzu, které se postupně budeme snažit zapracovávat. Zpětná vazba od studentů je pro nás velmi důležitá a snažíme se všechny připomínky důkladně procházet.
 
Kurzy e-LKA tedy v současné době nabízejí zájemcům tři možnosti, jak si zlepšit oborovou angličtinu v závislosti na jejich pokročilosti. Součástí přihlášky je vstupní test, na jehož základě lektorky doporučí studentům vhodný kurz, který bude odpovídat jejich pokročilosti. Všechny kurzy jsou lektorované a tutorované. V kurzech tedy reagují na úkoly studentů lektorky, které je opravují a poskytují jim zpětnou vazbu. Tutorky řeší organizační a technické záležitosti spojené s kurzem. Mimo to také podporují studenty, aby nezapomínali plnit úkoly. Díky tomuto přístupu máme v kurzech e-LKA vysoké procento studentů, kteří kurz dokončí. Velmi nás těší přístup knihovníků ke kurzům. Vidíme, že se je opravdu snaží využít a naučit se v nich co nejvíce, přestože je studium při práci mnohdy velmi náročné.
Vytvořený kurz e-LKA jsme prezentovali na letní knihovnické škole ve Vídni a na konferenci Bobcatsss v Maďarsku, kde se setkal s velkým zájmem. Někteří z účastníků s námi poté byli v kontaktu a doptávali se na podrobnosti našeho kurzu. Mimo to nás překvapil i zájem z Mexika, odkud nás kontaktovala zástupkyně knihovnického vzdělávání s prosbou o ukázku materiálů z kurzu, jelikož sami intenzivně řešili vzdělávání tamních knihovníků v angličtině. Je vidět, že téma odborné výuky angličtiny v oblasti knihovnictví řeší řada zemí a je stále aktuální.
Od roku 2015 kurzy e-LKA převzala organizačně Moravská zemská knihovna v Brně. Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu VISK. V případě získání grantu na aktuální rok zasíláme informace o termínech kurzu do elektronické konference Knihovna spolu s odkazem na přihlášku. Tu najdete také na adrese https://1url.cz/dMz2J.
Těšíme se i na vás v dalších kurzech e-LKA.
 
E-mail: projekt.elka@gmail.com
Web: https://e-lka.webnode.cz/
 
Zopakujte si angličtinu s námi a spojte slovíčka s překladem:

1 Fine
2 Circulation desk
3 Call number
4 Handbook
5 Literacy
6 Biography
A Příručka
B Gramotnost
C Životopis
D Výpůjční pult
E Pokuta
F Signatura
Správné odpovědi: 1E, 2D, 3F, 4A, 5B, 6C

verze pro tisk · PDF verze