Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Diskuse o budoucnosti knihoven v Hradci Králové

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 9/20/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 3, v sekci Stalo se

Milí čtenáři, už v minulém čísle zpravodaje U nás jste měli možnost krátce se dozvědět o tehdy připravované panelové diskusi. Slibovala jsem vám na toto téma článek, slib tedy plním a na následujících řádcích budete mít možnost zjistit více.
Na úvod si ale dovolím malou rekapitulaci a začnu pěkně popořadě, proč se vlastně tato akce pořádala a kdo za projektem stojí. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovnický zákon tehdy uložil každé obci povinnost zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtěly knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě. Letos se tak v jednotlivých krajích na celkem čtrnácti kulatých stolech setkávají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Cyklus panelových diskusí nazvaný „Knihovna – věc veřejná“ připravil ve spolupráci s příslušnými krajskými knihovnami Svaz knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP) ČR a Sdružení knihoven ČR pod záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.
 
V Královéhradeckém kraji proběhla panelová diskuse ve středu 13. června 2018 ve Studijní a vědecké knihovně (dále SVK) v Hradci Králové. Celým odpolednem provedla všechny účastníky osvědčená moderátorka Mgr. Zlata Houšková; svého úkolu se zhostila s grácií sobě vlastní. Po zahájení se o nezbytnou úvodní prezentaci o knihovnictví v ČR a aktuálních trendech postarala Ing. Libuše Nivnická, místopředsedkyně SKIP a Ústřední knihovnické rady. Se systémem regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji přítomné seznámila Mgr. Andrea Součková z oddělení služeb knihovnám SVK v Hradci Králové. Za přítomnosti JUDr. Kateřiny Kalistové, náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění, na záludné otázky odpovídaly tyto osobnosti: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradce Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK v Hradci Králové, Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, a Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje a starosta Nepolis.
Že to panelisté neměli lehké, zjistíte na základě ukázky některých z pokládaných otázek: Co by měly knihovny v budoucnu zlepšit? Jak zaangažovat vedení obcí, aby podporovaly rozvoj knihoven? Jak podpořit změny v knihovnách, na co se soustředit? Některé dotazy se vztahovaly konkrétně k našemu kraji, mezi jinými se objevily například tyto: Jak si představujete budoucnost systému regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji? Co myslíte, že by nemělo chybět v krajské koncepci rozvoje knihoven, která se v letošním roce zpracovává? A některé dotazy byly dokonce i trochu „na tělo“: Co pro vás osobně znamená knihovna? Ruku na srdce, věřím, že někteří z vás, ačkoli se v oboru pohybujete dlouho, by měli s nalezením jednoznačných odpovědí na tyto otázky potíže.
 
A jaké jsou postřehy z diskuse? Vzhledem k tomu, že ve zpravodaji není dostatek prostoru na nějaké širší pojednání, zmíním se alespoň o hlavních diskutovaných tématech. Zjednodušeně řečeno se celým setkáním často prolínala problematika prostorových možností knihoven a jejich financování nebo spolupráce knihoven a škol při výchově a vzdělávání mladé generace. 
Problematika prostorových možností knihoven a jejich financování se ukázala jako velmi palčivá a je třeba se touto situací více zabývat a řešit ji. Zástupci knihoven by vítali finanční podporu (ať už ze strany státu, či kraje) na investiční projekty. I když má knihovna vynikajícího a zapáleného knihovníka, který, jak bylo řečeno, je pro fungující knihovnu klíčový, bez dostačujících prostor je každá práce marná. Jak poznamenal jeden z panelistů, „když budete mít hlad a budete nevyspalí, nebudete mít co na sebe, tak těžko půjdete na operu.“ Dobré příklady je třeba prezentovat při všech příležitostech. Tyto příklady totiž táhnou a inspirují ostatní.
Podstatná úloha knihoven je spatřována v oblasti vzdělávání a ve větším zapojení knihoven do procesu vzdělávání populace. Obecně (i ze strany zřizovatelů) je požadována užší spolupráce s resortem školství.
Mezi oblastmi, kterým by se knihovny měly věnovat více, se často objevovalo mediální vzdělávání. Schopnost pracovat s informacemi, umět je vyhodnotit, poznat, zda se jedná o manipulaci či propagandu, považuje mnoho z panelistů za klíčovou. Bylo také zmíněno, že lidé obecně málo znají historii místa, kde žijí, odkud pocházejí – knihovny by měly podporovat poznávání této historie. Mezi tématy, kterými by se měly knihovny více zabývat, byly ale například i prezentační dovednosti a schopnost přesvědčivé sebeprezentace.
A pozitivní zpráva na závěr – všichni panelisté považují knihovny za důležité a smysluplné, za instituce, které má smysl podporovat.
 
V konferenčním sále knihovny se v den D sešlo téměř 70 účastníků. Mezi hosty nechyběli starostové a zastupitelé měst a obcí, zástupci knihoven, škol, spisovatelské obce  a neziskových organizací, média ani uživatelé. Pro realizaci podobných debat je velmi důležité, aby byli přítomni všichni ti, jichž se daná témata dotýkají, a zejména ti, kteří mají možnost o těchto věcech rozhodovat, a hlavně je následně i zrealizovat. To se bohužel v Hradci Králové (a možná i v dalších krajských městech) ne zcela podařilo. Přesto diskuse pomohla k definování společných potřeb knihoven a jejich zřizovatelů. Pro zájemce o zhlédnutí celé diskuse doporučuji záznam z akce, který je k dispozici na https://youtu.be/JDcBv1cPaeQ.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web projektu: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/

verze pro tisk · PDF verze