Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovnice/knihovník roku 2017

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Kdo je ...

 
Ve středu 18. října 2017 proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové již 9. ročník Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci byly oceněny vybrané osobnosti Královéhradeckého kraje. O slavnostním večeru se můžete dozvědět více v rubrice Stalo se aktuálního čísla zpravodaje. Nyní ale dovolte, abychom vás seznámili s oceněnými knihovnicemi a knihovníky.
 
Kategorie Knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny:
Lucie Vejvodová
Obecní knihovna Nepolisy, okr. Hradec Králové
Paní Lucie Vejvodová vede knihovnu v obci Nepolisy již 10 let, pravidelně se účastní knihovnického vzdělávání, absolvovala základní knihovnický kurz a poznatky z workshopů a seminářů tvůrčím způsobem využívá při práci v knihovně.
Nepolisy jsou domovem pro téměř 1 000 obyvatel, z toho desetina patří mezi návštěvníky knihovny. Čtenářské prostory jsou umístěny v přízemí obecního domu, k dispozici je velká místnost s moderním nábytkem a do budoucna je plánováno ještě další dovybavení interiéru. Knihovní fond je poměrně rozsáhlý, doplňuje se nabídkou z výměnných fondů a pomocí stabilního finančního příspěvku obce i nákupem. Knihovna má své místo při organizaci programů pro celou obec, samozřejmostí je spolupráce s místní školou. Nejoblíbenější akcí pro děti je Noc s Andersenem; v letošním roce proběhl již 10. ročník.
Paní Vejvodová se stará o své čtenáře se zájmem a díky vstřícnému postoji vedení obce se jí daří budovat v centru Nepolis prosperující knihovnu.
 
Jiřina Perná
Místní knihovna Mladějov, okr. Jičín
            Paní Jiřina Perná je knihovnicí v obci Mladějov od roku 2003, po celou dobu se aktivně zajímá o novinky z oboru a účastní se vzdělávání organizovaného pro jičínský region.
            V Mladějově žije 500 obyvatel. Knihovnu najdeme v budově bývalé školy, nové knížky na regálech prostorné půjčovny jsou zejména z výměnných fondů od Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Knihovna má automatizovaný knihovnický systém a vlastní web. Důležitou součástí činnosti knihovny jsou kulturní a vzdělávací akce. V nedávné době to byla velká výstava k historii obce v rámci sjezdu rodáků a přátel Mladějova a okolních obcí. Pravidelně se konají dílny pro mateřskou školu, vánoční a velikonoční setkání, která jsou vždy spojená s četbou.
            Paní Perná se zajímá o regionální historii, aktivně se podílí na kulturním dění v obci a dbá na propagaci čtenářství. Její čtenáři si už zvykli na individuální péči a spoléhají, že jim zajímavou četbu doporučí nebo ji z jičínské knihovny doveze. (Pozn. redakce: více o paní knihovnici v článku Dáma – knihovnice – badatelka aktuálního čísla zpravodaje.)
 
Jiřina Bittnerová
Knihovna Jaroslava City Vysokov, okr. Náchod
            Paní Jiřina Bittnerová se knihovnické práci věnuje poměrně krátkou dobu, ale z výsledků jejího působení je patrné, že svým aktivním přístupem a nadšením dokázala zařadit knihovnu mezi vyhledávaná místa v obci.
            Vysokov je menší obec s 500 obyvateli; knihovnu najdeme v zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu a zajímavostí je, že v názvu má knihovna jméno slavného rodáka, ilustrátora, scenáristy a vypravěče pohádek Jaroslava City. Paní knihovnice se stará o dobré doplňování novou literaturou z výměnných fondů střediska v Náchodě a pro obyvatele Vysokova připravuje řadu kulturních a vzdělávacích akcí. V obci není škola ani školka, přesto dokáže motivovat děti k návštěvě knihovny. V roce 2016 se v této knihovně uskutečnilo 60 akcí komunitního charakteru, v knihovně se schází dětský kroužek Šikovné ručičky, Dámský klub, probíhá vánoční i velikonoční výstava s ochutnávkou cukroví, do programu patří lekce trénování paměti, Noc s Andersenem, výlety i společné čtení.
            Paní Bittnerová pravidelně informuje o dění v knihovně v obecním zpravodaji, k propagaci využívá webové stránky. Její „zapálení“ pro knihovnickou práci je příkladné, což dokládá i návštěvnost knihovny, která se za poslední tři roky zdvojnásobila.
 
Kategorie Knihovnice/knihovník veřejné knihovny:
Bc. Helena Holanová
Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové
            Paní Bc. Helena Holanová přišla mezi knihovníky před 30 lety; začínala ve vesnické knihovně, ale už o několik roků později byla jmenována ředitelkou Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou, kde pracuje dodnes. V průběhu svého působení v městské knihovně si doplnila vysokoškolské knihovnické vzdělání.
            Chlumec nad Cidlinou je město s 5 000 obyvateli a velkou tradicí čtenářství: první čtenářské spolky vznikly již ve 20. letech 19. století a městská knihovna nedávno oslavila 110. výročí založení. V současné době knihovnu navštíví ročně 26 000 čtenářů. Pestrá nabídka knihovnických služeb pro všechny věkové kategorie je rozšířena o činnost infocentra a střediskovou činnost pro knihovny v okolních vesnicích. Častými návštěvníky chlumecké knihovny jsou děti; spolupráce se základní školou obsahuje například i projekt čtenářského klubu pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Nyní je největší očekávanou událostí stěhování knihovny do nové budovy na náměstí, čímž se završí dlouholeté snahy paní ředitelky dát knihovně moderní ráz. Stavba je financována z rozpočtu města a otevření se plánuje na první polovinu příštího roku.
Paní Holanová dosáhla profesních úspěchů díky své pracovitosti, vytrvalosti, ale i díky lásce ke knihám a knihovnictví. Titul knihovnice roku je poděkováním za její dlouholetou práci ve prospěch chlumeckých čtenářů.
                              
PhDr. Jan Meier
Městská knihovna Broumov, okr. Náchod
            Pan doktor Jan Meier je knihovníkem 43 let, po vysokoškolských studiích nastoupil do knihovny v Meziměstí. V roce 1987 byl jmenován ředitelem Městské knihovny v Broumově a nyní po 30 letech, kdy svoje profesní působení v městské knihovně ukončil, je za jeho jménem dlouhá řada významných aktivit pro broumovský region.
Město Broumov má 7 500 obyvatel. Městskou knihovnu, kterou najdeme na náměstí, ročně navštíví téměř 35 000 uživatelů, výpůjční činnost se pohybuje kolem 50 000 dokumentů ročně. Práce knihovníka v Broumově je ovlivněna příhraniční polohou města a z tohoto pohledu jsou cesty známých osobností, jako například Františka Kožíka, Roberta Fulghuma, Jiřího Grygara, Evy Kantůrkové, Petra Šabacha, Ludvíka Vaculíka, Olgy Tokarczukové, Václava Větvičky, Jiřího Rudiše, Vladimíra Renčína a mnoha dalších, do broumovské knihovny výjimečnou událostí. Pan Meier stál v 90. letech u zrodu spolupráce českých a polských knihovníků. Výsledkem jeho zájmu o regionální literaturu je několik publikací a spolupráce s nakladatelstvím Bor Liberec i vlastní přednášková činnost. K publikační činnosti patří fejetony a další publicistika v celostátním i regionálním tisku, působení v redakční radě časopisů Čtenář a Broumovsko. S panem Meierem jste se také mohli setkat při moderování literárně-hudebních pořadů, ve vysílání rozhlasu a televize, a to jak v diskusích o současném knihovnictví a literatuře, tak v pořadech o broumovském regionu: již pět let například připravuje rešerše pro pořad Toulavá kamera.
Pan Meier od počátku spojoval práci knihovníka se širokým spektrem kulturních akcí přesahujících rámec knihovny a jistě bude v některých aktivitách nadále pokračovat a přispívat k rozvoji kulturního života svého rodného města.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze