Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Digitální knihovna a autorský zákon

Autor: Jiří Ptáček
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
Pravidelní návštěvníci Digitální knihovny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK HK)[1] si jistě povšimli malých zelených čtverečků, označujících veřejnou přístupnost dané monografie, ročníku periodika i jednotlivých stran, a nakolik lze usuzovat ze statistik návštěvnosti, neměli by nic proti tomu, aby se Digitální knihovna SVK HK v budoucnu zelenala ještě více.
Ke zpřístupňování digitalizovaných dokumentů je v prvé řadě potřeba znalost zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, zkráceně zvaného autorský zákon. Pro úsporu času a místa lze podstatné informace shrnout následovně: majetková práva autorů (včetně ilustrátora, autora předmluvy či doslovu atd.) zanikají 70 let od úmrtí posledního z nich. V případě, že autor publikuje anonymně nebo pod pseudonymem a jeho skutečná identita není známa, zanikají tato práva 70 let od zveřejnění díla. Práva vydavatele zanikají 50 let od vydání díla.
 
A nyní k samotnému procesu zpřístupňování. Prvním krokem je vyhledání autorit; to bývá u monografií jednodušší, než je tomu u periodik, díky výrazně menšímu autorskému kolektivu. Následně je potřeba vyhledat životní údaje. Zde nejlépe pomůže Databáze národních autorit Národní knihovny ČR,[2] užitečné jsou ale i volně přístupné databáze jmen, jako kupříkladu www.prijmeni.cz, a pomůže i Wikipedie. Občasným zádrhelem v tomto kroku bývají příliš běžná jména: najít Františka Cyrila Kampelíka problém není, zato identifikovat správného Josefa Nováka zabere neúměrně více času. Dalším problematickým bodem jsou životní data hledaných osobností, konkrétně datum úmrtí. V případě, kdy není známo a běžné vyhledávání nepřinese výsledky, dílo nezpřístupníme, jelikož důsledné vyhledávání podle § 27a a § 27b autorského zákona (osiřelé dílo) je práce bezmála na plný úvazek. Třetím, jen zřídkakdy se vyskytujícím problémem je záměna identity. Oddělení bibliografie našich knihoven pracují s velmi nízkou chybovostí, ale při velkém objemu údajů se chyba občas vloudí, a někdy ani ne vlastním zaviněním. Za ukázkový příklad poslouží nedávná digitalizace díla hradeckého rodáka, historika Václava Vladivoje Tomka (1818-1905). Při výběru monografií ke skenování vyšlo najevo, že část jich vyšla v prvním vydání až více než deset let po smrti údajného autora. Následné důkladné zkoumání katalogů různých knihoven a knihkupectví pak odhalilo autora skutečného - Vratislava Václava Tomka (1868-1933), básníka, prozaika, redaktora a učitele narozeného v Bohutíně, okres Příbram. Známé iniciály V. V. Tomek zmátly i současného vydavatele natolik, že knihy přiřkl Václavu Vladivojovi, a odtud chyba následně pronikla i do knihovních katalogů.
Po správné identifikaci autorů zbývá už pouze k datu skonu připočítat 71 let (70 zbývajících let trvání majetkových práv se počítá od prvního dne následujícího roku) a určit daný dokument k zpřístupnění, nebo si zapsat, ve kterém roce tak bude možno učinit.
 
Na oddělení digitalizace se v Digitální knihovně SVK HK dlouhodobě snažíme zvyšovat podíl volně přístupných publikací, a proto systematicky vybíráme takové regionální autory, jejichž díla již majetkovým právům nepodléhají. Ke stávajícím virtuálním sbírkám proto kupříkladu brzy přibude tvorba přírodovědce Bohumila Bauše (1845-1924), spisovatelů Josefa Karla Šlejhara (1868-1914) a Rudolfa Medka (1890-1940), filosofa Josefa Durdíka (1837-1902) nebo dramatika Josefa Štolby (1846-1930).
 
Kontakt na autora: jiri.ptacek@svkhk.cz
Digitální knihovna SVK HK: kramerius.svkhk.cz

 
[1] Dostupné na kramerius.svkhk.cz.

verze pro tisk · PDF verze