Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Dlouho připravovaný projekt s dlouhým názvem

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
O krajském projektu Digitalizace a ukládání jsme psali v průběhu posledních let několikrát. A zatímco jeden úspěšný projekt se nachází v době udržitelnosti, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové již několik let pracuje na novém. Nositelem projektu nazvaného Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK je opět zřizovatel knihovny (Královéhradecký kraj), ale realizován bude v krajské knihovně.
Z prvních let provozu Krajské digitalizační jednotky (KDJ) totiž vyvstaly problémy související s velkým objemem dat (z digitalizace službou a z produkce KDJ), která je třeba udržovat. Předchozí projekt se soustředil především na vlastní digitalizaci fondů krajské knihovny a dalších paměťových institucí kraje, ale s narůstajícím množstvím dat bylo stále jasnější, že ukládání a zálohování digitalizovaného obsahu je třeba co nejdříve začít řešit komplexněji. Jako podstatný problém se ukázal přenos velkého množství dat (v desítkách TB) mezi zdrojovými a cílovými úložišti při digitalizaci, pro který je rychlost stávající sítě SVK HK nedostačující. Dále vzhledem k tomu, že pracoviště KDJ disponuje prozatím pouze skenerem formátu A2, bylo do nového projektu zahrnuto i rozšíření pracoviště o knižní skener formátu A1. Posledním problémem řešeným v projektu je ohrožení fondu nízkou vlhkostí vzduchu a nedostačující klimatizací ve skladech.
Cílem projektu je posílení klimatizace a doplnění zvlhčování do stávajících vzduchotechnik; modernizace síťové infrastruktury a zajištění zálohování (především přechod páteřní části sítě na 10Gb Ethernet a systémové řešení zálohování dat - datové úložiště, pásková knihovna, které umožní pravidelné plné zálohy a přírůstkové denní/týdenní/měsíční zálohy, včetně externě uložených kopií) a rozšíření digitalizačního pracoviště SVK HK o knižní skener se skenovací plochou formátu A1 a pracovní stanici se SW pro úpravu obrazu a OCR.
Velkoformátové dokumenty (především se jedná o noviny) totiž nelze na stávajícím vybavení pracoviště digitalizovat. V rámci digitalizace službou byla zpracována pouze část těchto dokumentů, v SVK HK však máme připraveno množství regionálních titulů většího formátu, než je vhodný pro skener A2, a další takovéto dokumenty se nacházejí i ve fondech jiných paměťových institucí. Stejně jako u vybavení KDJ z předchozího projektu i zde bude platit nabídka digitalizace regionálního fondu i pro ostatní knihovny v kraji. Zejména noviny jsou ohroženy jak častým půjčováním, tak degradací papíru. Digitalizace tak značně přispěje k jejich ochraně a rozšíření možností zpřístupnění uživatelům.
Stejně jako u všech „evropských“ projektů i tady jde o běh na dlouhou trať. První projektové listy jsme odevzdávali již během realizační fáze předchozího projektu. Po několika letech od prvních příprav byla v březnu 2016 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu výzva č. 25 Knihovny, určená krajským knihovnám a jejich zřizovatelům, jejímž cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Náš projekt však nebyl podáván přímo na MMR, ale přes Integrované územní investice hradecko-pardubické aglomerace (ITI). ITI vyhlásilo návaznou výzvu[1] v říjnu 2016, ihned po vyhlášení jsme předkládali projektový záměr. Následně byla vypracována ve spolupráci se zřizovatelem všechna potřebná dokumentace, v roce 2017 proběhla výběrová řízení na dodavatele a během letních měsíců 2017 byly uzavřeny s vítěznými dodavateli smlouvy. Žádost o podporu byla podána 1. 9. 2017 a nyní čekáme, až proběhne celým procesem schvalování, aby v první polovině roku 2018 mohlo dojít k vlastní realizaci.
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

 

verze pro tisk · PDF verze